Implementering av fasta procentsatser 2022

Den 30 mars 2021 fattade rektor beslut om att införa en ny fördelningsmodell av gemensamma kostnader från och med 2022.

Bakgrund
Umeå universitet har genomfört en översyn av den fördelningsmodell för gemensamma kostnader som har tillämpats vid universitetet sedan 2010. Översynen har genomförts i projektform, bland annat har kartläggning över styrkor och svagheter med nuvarande modell gjorts. Med bakgrund av översynen fattade rektor den 30 mars 2021 beslut om att införa en ny fördelningsmodell av gemensamma kostnader från och med 2022. Det innebär en övergång till att fördela universitetsgemensamma kostnader (UGEM) via fasta procentsatser och att både fakulteter och universitetsförvaltning tillämpar samma modell för att fördela sina fakultets-/förvaltningsgemensamma kostnader. 

En viktig utgångspunkt i projektarbetet är att tillämpa samma modell för hela Umeå universitet. Ytterligare en utgångspunkt är att följa SUHF:s nationella rekommendationer för hur modellen ska tillämpas.

Syfte och mål
Syftet och målet med att ändra fördelningsmodell är att ge ökad stabilitet och förutsägbarhet över tid för samtliga organisatoriska nivåer när det gäller debitering av gemensamma kostnader, samt ge ökad tydlighet och transparens. Själva projektet syftar till att implementera den nya fördelningsmodellen från och med år 2022.

Tidplan
Projektet omfattar fasen efter rektorsbeslutet och ett år framåt.

Mer information om implementeringen finns på Ekonomienhetens samarbetsyta för redovisningsmodellen.

 

Projektorganisation

Projektledare
Carina Henningsson, Planeringsenheten

Bitr. projektledare
Patrik Holmkvist, Ekonomienheten

Projektgrupp
Christine Lövtrup, Humanistisk fakultet
Elisabet Torstensson, Samhällsvetenskaplig fakultet
Anna Tellne, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Carina Wallmark, Medicinsk fakultet
Anna Nordström, Lärarhögskolan
Anneli Moström, Ekonomienheten
Sara Öström, Universitetsbiblioteket
Isabelle Riby, Planeringsenheten
Elin Wiklund, (sekr) Planeringsenheten

Projektdokument

Elin Wiklund
2022-04-08