Konstnärligt Campus

Syftet med projektet är att ta fram förslag för utveckling och omorganisering av Konstnärligt Campus vid Umeå universitet, samt att förankra och förbereda de förändringar som föreslås träda i kraft den 1 januari 2020

Under hösten 2015 initierade dåvarande rektor ett arbete för att analysera möjligheterna till förbättrad samordning av verksamheterna vid Konstnärligt Campus (KC). Fyra arbetsgrupper med representanter från de vid Konstnärligt Campus ingående verksamheterna och berörda fakulteter, tillsattes med fokus på områdena verksamhet och ekonomiska förutsättningar, samordnad administration, forskning och forskarutbildning respektive marknadsföring.

Syftet med projektet är att ta fram förslag för utveckling och omorganisering av Konstnärligt Campus vid Umeå universitet, samt att förankra och förbereda de förändringar som föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Som utgångspunkt för projektet ligger den utredning om organisationen för Konstnärligt campus som presenterats av den externa utredaren Peter Honeth och som tillställts rektor och universitetsstyrelse, samt de remissvar som har inkommit från verksamheten samt universitetets avnämare, i relation till denna utredning.

KONTAKT

Projektledare: Mikael Wiberg, Umu

Email: mikael.wiberg@umu.se

Telefon: 090-786 61 15, 070-662 10 70

PROJEKTDOKUMENT

Emilia Östberg
2020-10-14