Lagen om tillgänglig digital offentlig service

Lagen om Tillgänglig digital offentlig service ändrar spelplanen för hur universitetet ska presentera och kommunicera via digitala tjänster såsom webb och lärplattformar.

Förutom att följa lagen, förstås, vill vi vara ett tillgängligt universitet som inte sorterar bort människor med funktionsvariationer. Att göra vår digitala offentliga kommunikation tillgänglig kommer att underlätta för alla människor, och är inte bara en förutsättning för att inkludera vissa grupper.

Lagen har redan trätt i kraft och förändringen är här för att stanna. Därför måste vi på Umeå universitet ändra våra arbetssätt och anpassa hur vi delar undervisningsmaterial, forskningsinformation och kommunicerar med studenter, medarbetare, allmänhet och samhälle.

Syftet med projektet är att hitta verktyg och arbetssätt som underlättar att producera tillgängligt digitalt material. Det ska vara lätt att göra rätt, och får inte innebära någon stor extra belastning på de medarbetare som berörs.

Delprojekten

Organisation och ansvar

Delprojektet handlar om att fatta ett beslut om var i organisationen ansvaret för att Umeå universitet uppfyller lagen samt att en organisation för att stödja och följa upp verksamhetens digitala tillgänglighet är inrättad. En gemensam rutin för att hantera inkommande tillgänglighetsfrågor ska införas och vara känd i verksamheten.

Verktyg för tillgängliga dokument 

I delprojektet för verktyg ingår två huvudsakliga delar. Den första delen innebär att analysera och utvärdera om Microsoft Office-paketet lever upp till kraven på tillgänglighet enligt lagen för tillgänglig digital offentlig service och diskrimineringslagen. 

När utvärderingen är gjord så tas beslut om vilka verktyg som universitetet ska satsa på, som ett första steg för att organisationen ska leva upp till lagkraven.

Den andra delen innebär en utrullning av programvaran i organisationen samt information och utbildning i programvaran.

Verktyg för tillgänglig webbsända föreläsningar 

Det här delprojekt fokuserar på webbsända föreläsningar och frågan om vilket eller vilka gemensamt, centralt finansierade verktyg som behöver upphandlas för att underlätta produktion av videoinspelningar för undervisning vid Umeå universitet, så att de uppfyller lagens krav på tillgänglighet.

Tillgänglig webb

 I delprojektet Tillgänglig webb ingår tre delar

  1. att definiera och inventera vilka webbplatser som ska ingå i myndighetens ansvar.
  2. att upprätta en beskrivning av vilket ansvar en webbplatsägare har och ramar för vad som krävs för att uppfylla lagkraven vid Umeå universitet.
  3. att informera webbplatsägare om de krav och ansvar  som gäller för att webbplatsägare ska kunna få till stånd åtgärdsplaner för att rätta till eventuella brister i tillgängligheten.

Här kan ni se presentationsmaterial som förklarar vad digital tillgänglighet är.

 

Projektorganisation

Styrgrupp
Hans Wiklund, Eva Svedmark, Ali Foroutan-Rad, Gunilla Stendahl, Boa Drammeh, Studentrepresentant

Huvudprojektledare
Peder Tjäderborn

Delprojektledare
Organisation och ansvar - Malin Larsson
Verktyg - Jörgen Ivarsson (undervisning), Jonas Mattebo (information)
Webb - Gunilla Stendahl

Kommunikationsenheten
2021-11-22