Projekt Värdegrundsarbete för Umeå universitet

Rektor har beslutat att Umeå universitet ska arbeta fram en universitetsgemensam innebörd av den statliga värdegrunden, anpassad till vår verklighet och akademiska kontext.

Arbetet inleddes vid chef- och ledarträffen den 21 april 2017 och fortsatte under hösten 2017 med diskussioner om den statliga värdegrunden på institutions- och enhetsnivå. Arbetet med att ta hand om det inkomna materialet har inletts och kommer att fortsätta under 2018. Rektor har gett Personalenheten i uppdrag att leda det fortsatta arbetet med hjälp av en arbetsgrupp. Förankring kommer att ske på många olika sätt.

Målet är att vid 2018 års slut ha:

  • Formulerat en universitetsgemensam innebörd av den statliga värdegrunden.
  • Kommunicerat värdegrunden till alla medarbetare.
  • Tagit fram ett arbetsmaterial som kan användas när man vill jobba med värdegrunden på institutioner och enheter.

Projektgruppen består av:

Projektledare: Anna Mothander, Personalenheten.

Verksamhetsföreträdare utbildning: Ulrika Haake, docent vid Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Verksamhetsföreträdare forskning: Per-Arne Oldenborg, professor vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB), Medicinska fakulteten.

Prefekt: Per Hallberg, prefekt för Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Kanslichef: Boa Drammeh, kanslichef vid Lärarhögskolan. Sitter även i Strategiska rådet för lika villkor.

Universitetspedagogik och lärandestöd: Eva Svedmark, universitetslektor i informatik och föreståndare och pedagogisk utvecklare vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) , Universitetsbiblioteket.

Kansliet för humaniora: Ann-Catrine Eriksson, lektor (tjl) vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, nuvarande utbildningsledare och handläggare för det interna värdegrundsarbetet vid kansliet för humaniora, Humanistiska fakulteten.

Kommunikation: Ulrika Bergfors, kommunikatör på Kommunikationsenheten, ska stödja projektet avseende kommunikationsplanering, intern kommunikation och kontakter med Inhousebyrån, Universitetsförvaltningen.

Juridik: I överenskommelse med universitetsjurist Chatarina Larson stämmer projektet av och tar in synpunkter från juristerna vid behov. Både förvaltningsjuristerna och jurister på Juridiska institutionen kan bli aktuella vid behov.

Studeranderepresentant: Marcus Persson, 2:a vice kårordförande för Umeå studentkår.

Strategiska rådet för lika villkor: Avstämning kontinuerligt enligt överenskommelse.

Rektor fattade beslut om projektet den 17 april 2018.

Mer information om värdegrundsarbetet vid Umeå universitet.

 

kontakt

Projektledare: Anna Mothander, Personalenheten

Email: anna.mothander@umu.se

Telefon: 090-786 66 78

Mobil: 070-270 73 65

Ulrika Bergfors
2020-10-14