För en tryggare arbetsplats som lever upp till värdegrunden

Umeå universitet behöver förbättra arbetet med att hantera och motverka fall av trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inom verksamheten. Det pågår flera åtgärder och aktiviteter.

Umeå universitet har en nollvision mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandlingrbete. Arbetet för att nå upp till den är ständigt pågående och universitetsledningen har prioriterat detta genom en rad olika åtgärder.

På den här sidan hittar du de aktiviteter som är planerade eller pågår just nu, medan du på sidan Genomförda aktiviteter hittar det som är genomfört och avslutat.

De här aktiviteterna initieras av universitetsledningen nu

Listan uppdateras löpande.

Senast uppdaterat den 1 juli

 • (22-07-01) Ny aktivitet: Utredning av universitetets organisation för lika villkor och arbetsmiljö.
 • (22-05-23) Revidera och tydliggöra universitetets process för utredning av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Den nya handläggningsordningen beslutades den 20 maj, och aktiviteten flyttas till sidan Genomförda aktiviteter. Läs handläggningsordningen Stöd till chefer vid hantering av kränkande särbehandling trakasserier eller sexuella trakasserier. 
 • (22-05-20) Djupare vetenskaplig analys av sexuella trakasserier vid Umeå universitet. Rapporten Sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet. En studie bland anställda och studenter vid Umeå universitet presenteras. Aktiviteten är slutförd och flyttas till sidan Genomförda aktiviteter.
 • (22-04-29) Nya aktiviteter:
  Nytt stödteam inrättas för råd och stöd vid arbetsmiljöfrågor.
  Ta fram förslag på verksamhetsnära stöd.
 • (22-04-11) Utvärdering av Umeå universitets hantering av misskötsamhet. Karin Röding presenterade sin rapport rapport om Umeå universitets hantering av misskötsamhet den 8 april, och aktiviteten är därmed genomförd. Infromation om formuleringen av uppdraget hittar du under Genomförda aktiviteter, och länk till rapporten finns på den här sidan under rubriken Rapport om universitetets hantering av misskötsamhet.  
 • (22-04-05) Rapport om universitetets hantering av misskötsamhet finns att läsa. Umeå universitets hantering av misskötsamhet - 32 framåtsyftande förslag till förändring
 • (21-12-22) Två nya aktiviteter: Djupare vetenskaplig analys av sexuella trakasserier vid Umeå universitet och
  Temadag för studenter och medarbetare: Sexuella trakasserier - i teori och praktik.
 • (21-12-08) Om något händer – ny och överskådligt samlad information på medarbetarwebben. Sidorna Om något händer har lanserats på Aurora. 
 • (21-12-07) Utvärdering av Umeå universitets hantering av misskötsamhet. Tidigare generaldirektör Karin Röding får i uppdrag att genomföra utvärderingen under perioden 1 februari till och med den 31 mars 2022. 
 • (21-11-26) Prefekt- och chefsmöte med tema trakasserier genomfört. Mötet genomfördes den 25 november, och en sammanfattning presenteras på sidan Genomförda aktiviteter.

 • (21-11-23) Inriktning och innehåll för uppdraget Utvärdering av universitetets hantering av misskötsamhet med hjälp av en extern granskare är beslutat. Läs hela uppdragsbeskrivningen i Direktiv för utvärdering av Umeå universitets hantering av misskötsamhet

Utredning av universitetets organisation för lika villkor och arbetsmiljö

Vad är syftet?

Utredningen ska ta fram förslag på hur arbetsmiljö- och lika villkorsfrågorna ska organiseras på bästa sätt för att minska risken att frågor om arbetsmiljö och lika villkor fragmenteras i olika råd och kommittéer.

Tre frågor är i extra fokus:

 • Hur ska ansvarsfördelning och arbetsuppgifterna se ut mellan de olika rollerna på olika organisatoriska nivåer?
 • Vilka för- och nackdelar finns om man skulle föra samman Arbetsmiljökommittén och det Strategiska rådet för lika villkor?
 • Hur kan universitet bättre ta tillvara på studentperspektivet i organisationen?

 

När ska det ske?

Utredningen ska slutrapporteras den 31 december 2022.

Vem ansvarar?

Professor Ulrika Haake ansvarar för utredningen.

Temadag för studenter och medarbetare: Att motverka sexuella trakasserier i akademin

Vad är syftet?

Genomföra en temadag med både öppna föreläsningar samt workshop. Tre föreläsare kommer bjudas in. En internationell forskare med fokus på temat utifrån ett teoretiskt perspektiv. I syfte att överbrygga klyftan mellan teori och praktik kommer därutöver två föreläsare att fokusera temat utifrån sina praktiska och verksamhetsnära erfarenheter.

Workshopen är särskilt riktad mot likavillkorsföreträdare och prefekter samt representanter från studentkåren. På workshopen kommer föreläsningarna utgöra underlag för diskussion, med frågor som relaterar till hur man kan omsätta teori i praktisk handling, i syfte att motverka sexuella trakasserier.

Deltagarna kommer att diskutera och analysera vilka aktiva åtgärder som idag involverar arbetet med att motverka sexuella trakasserar samt hur detta arbete kan utvecklas.

När ska det ske?

11 oktober 2022.

Vem ansvarar?

Rektor ger uppdraget att arrangera temadagen till UCGS, Umeå centrum för genusstudier. 

Åtgärder utifrån Diskrimineringsombudsmannens (DO) granskning av Umeå universitet

Vad är syftet?

Diskrimineringsombudsmannen kom i slutet av december 2020 med ett tillsynsbeslut mot flera olika lärosäten, däribland Umeå universitet. Granskningen utgick från lärosätenas arbete med aktiva åtgärder under 2018, då lagen om aktiva åtgärder precis hade kommit. Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen innebär att ha ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Umeå universitet har tillsatt ett projekt för att utvärdera och se över hur det förebyggande och främjande arbetet bedrivs enligt vad som krävs i diskrimineringslagen, både vad gäller perspektivet arbetsgivare och utbildningsanordnare.

När ska det ske?

Höstterminen 2022.

Vem ansvarar?

Projektägare är vice rektor för lika villkorsfrågor, projektledare är från Personalenheten.

Nytt stödteam inrättas för råd och stöd vid arbetsmiljöfrågor

Vad är syftet?

Ett särskilt stödteam med utökade resurser inrättas vid Personalenheten dit prefekter och chefer kan vända sig till för råd och stöd när svårare arbetsmiljöproblem uppstår i deras verksamheter.

När ska det ske?

Stödteamet ska vara på plats höstterminen 2022.

Vem ansvarar?

Universitetsförvaltningen / Personalenheten

Ta fram förslag på verksamhetsnära stöd

Vad är syftet?

Ta fram ett förslag som kan ligga till grund för beslut om hur stödet på institutions- och fakultetsnivå bör se ut för att verksamheten ska få bättre möjligheter att agera tidigt vid arbetsmiljöproblem.

När ska det ske?

Förslaget ska presenteras under höstterminen 2022.

Vem ansvarar?

Universitetsförvaltningen / Personalenheten

Har du funderingar eller kommentarer?

Meddelandet kommer att tas emot av Kommunikationsenheten som skickar det vidare till rätt person, exempelvis i universitetsledningen. Meddelanden läses och besvaras vardagar 08.30-16.00.
Du är anonym, såvida du inte önskar att få ett direkt svar på en fråga, då behöver du skriva in din mejladress.
Kommunikationsenheten
2022-09-12