För en tryggare arbetsplats som lever upp till värdegrunden

Umeå universitet behöver förbättra arbetet med att hantera och motverka fall av trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inom verksamheten. Det pågår flera åtgärder och aktiviteter.

Umeå universitet har en nollvision mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Arbetet för att nå upp till den är ständigt pågående. Men universitetsledningen upplever att det går för långsamt att nå en del grundläggande mål med arbetet, vilket den senaste tidens uppmärksamhet av media, medarbetare och studenter har gjort tydligt.

Därför har universitetsledningen prioriterat att lägga särskilt stort fokus på att arbeta med detta genom en rad olika åtgärder. Läs mer detaljerat om vilket arbete som pågår.

De här aktiviteterna initieras av universitetsledningen nu

Listan uppdateras löpande.

Senast uppdaterat den 26 november

Starta en utvärdering av universitetets hantering av misskötsamhet med hjälp av en extern granskare

Vad är syftet? (Uppdaterad 21-11-23)

En extern granskare ska utvärdera universitetets arbete när det gäller kränkande särbehandling, hantering av misskötsamhet, trakasserier och sexuella trakasserier. Inriktning och innehåll för uppdraget är nu klart.

Uppdragsbeskrivningen pekar på att utvärderingen ska vara framåtsyftande och ta hänsyn till både genus- och maktförhållanden. Därför kommer utvärderingen inte ompröva tidigare fattade beslut. Vem som kommer utses som extern granskare och tidplan för utvärderingen är ännu inte beslutat. 

Uppdatering 21-11-23

Inriktning och innehåll för uppdraget Utvärdering av universitetets hantering av misskötsamhet med hjälp av en extern granskare är beslutat. Läs hela uppdragsbeskrivningen i Direktiv för utvärdering av Umeå universitets hantering av misskötsamhet

När ska det ske?

Vem som kommer utses som extern granskare och tidplan för utvärderingen är ännu inte beslutat. Ambitionen är att granskare ska vara utsedd innan årets slut.

Vem ansvarar?

Extern granskare är inte utsedd ännu, men det ska vara en person som är oberoende i förhållande till Umeå universitet. Rektor ger uppdraget till den person som utses som granskare, och är också mottagare av rapporten och resultatet av utvärderingen.

Om något händer – ny och överskådligt samlad information på medarbetarwebben

Vad är syftet?

Samla information om hur man ska agera och hur man kan få hjälp vid händelser som rör arbetsmiljö, trakasserier, hot, incidenter och arbetsskador. Under nästa år kommer här också finnas en visselblåsarfunktion. Målet är att den nya sidan ska ge en snabb och tydlig väg till hjälp och stöd på ett och samma ställe.

När ska det ske?

En första version ska finnas på plats i början av december 2021. Innehållet kommer sedan att byggas på under hela nästa år.

Vem ansvarar?

Universitetsdirektör Hans Wiklund har det övergripande verksamhetsansvaret. Olika enheter ansvarar för de stöd och tjänster som presenteras på sidan. Kommunikationsenheten arbetar med själva webbsidan.

Revidera och tydliggöra universitetets process för utredning av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Vad är syftet?

Processen beskrivs i styrdokumentet "Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling" och beslutades 2015. Både dokumentet och processen behöver uppdateras och en ny omarbetad "Handläggningsordning vid utredning av kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier" håller på att tas fram.

När ska det ske?

Ett förslag på nytt styrdokument gick den 16 november ut på remiss till fakulteterna, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket, arbetstagarorganisationerna och studentkårerna med sista svarsdag 4 januari 2022. En ny handläggningsordning ska kunna beslutas i början av nästa år.

Vem ansvarar?

Personalenheten ansvarar för handläggningsordningen. Arbetsgruppen som tagit fram förslaget till ny handläggningsordning består Thomas Wahlström och Jeanette Lövqvist från personalenheten samt universitetsjuristerna Chatarina Larsson och Maria Karlsson. Förslaget har även diskuterats med en referensgrupp där chefer med arbetsmiljöansvar, fackliga företrädare och studentkårerna har ingått.

Åtgärder utifrån Diskrimineringsombudsmannens (DO) granskning av Umeå universitet

Vad är syftet?

Diskrimineringsombudsmannen kom i slutet av december 2020 med ett tillsynsbeslut mot flera olika lärosäten, däribland Umeå universitet. Granskningen utgick från lärosätenas arbete med aktiva åtgärder under 2018, då lagen om aktiva åtgärder precis hade kommit. Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen innebär att ha ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Umeå universitet har tillsatt ett projekt för att utvärdera och se över hur det förebyggande och främjande arbetet bedrivs enligt vad som krävs i diskrimineringslagen, både vad gäller perspektivet arbetsgivare och utbildningsanordnare.

När ska det ske?

Januari till och med juni 2022.

Vem ansvarar?

Projektägare är vice rektor för lika villkorsfrågor, projektledare är från Personalenheten.

Har du funderingar eller kommentarer?

Meddelandet kommer att tas emot av Kommunikationsenheten som skickar det vidare till rätt person, exempelvis i universitetsledningen. Meddelanden läses och besvaras vardagar 08.30-16.00.
Du är anonym, såvida du inte önskar att få ett direkt svar på en fråga, då behöver du skriva in din mejladress.
Kommunikationsenheten
2021-11-26