Genomförda aktiviteter

Om något händer – ny och överskådligt samlad information på medarbetarwebben

Lanserad den 8 december 2021, Om något händer.

Vad var syftet?

Samla information om hur man ska agera och hur man kan få hjälp vid händelser som rör arbetsmiljö, trakasserier, hot, incidenter och arbetsskador. Under nästa år kommer här också finnas en visselblåsarfunktion. Målet är att den nya sidan ska ge en snabb och tydlig väg till hjälp och stöd på ett och samma ställe.

När skedde det?

En första version ska finnas på plats i början av december 2021. Innehållet kommer sedan att byggas på under hela nästa år.

Vem ansvarar?

Universitetsdirektör Hans Wiklund har det övergripande verksamhetsansvaret. Olika enheter ansvarar för de stöd och tjänster som presenteras på sidan. Kommunikationsenheten arbetar med själva webbsidan.

Genomföra ett prefekt- och chefsmöte med tema trakasserier

Vad var syftet?

Det sedan tidigare inplanerade prefekt- och chefsmötet byter tema till "Hur kan vi utveckla universitetets arbete mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling?" och kommer att innebära information, diskussioner och grupparbeten på temat. Syftet är både att sätta fokus på frågan och att få fram konkreta uppslag och aktiviteter för ett proaktivt arbete för en sund kultur och värdegrund.

När skedde det?

Torsdag den 25 november.

Vem ansvarade?

Arrangeras av rektor och universitetsledningen

Vad blev resultatet?

Den 25 november genomfördes ett prefekt- och chefsmöte på temat trakasserier, med närmare 70 närvarande prefekter och chefer från alla verksamheter. Mötet bestod av en introducerande föreläsning och efterföljande gruppdiskussioner. Inbjuden talare var Britt-Inger Keisu, föreståndare för UCGS, som presenterade sin studie Vad innebär nolltolerans i praktiken?.

Diskussionerna fortsatte sedan i grupper kring dessa frågor:

  1. Vad ser ni som viktigast att förbättra i arbetet mot kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier?
  2. Med tanke på det arbetsmiljöansvar ni som prefekt har, vilket stöd behöver ni gällande kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier?
  3. Behandlar vi alla medarbetare lika utifrån vår värdegrund? - Om inte - varför och ge exempel
  4. Hur kan vi arbeta främjande och förebyggande inom de olika organisationsnivåerna (centralt, fakulteterna och lokalt)

Dokumentationen från gruppdiskussionerna kommer att vara en av flera underlag i den beslutade externa granskningen.

Kommunikationsenheten
2021-12-08