Genomförda aktiviteter

Ny handläggningsordning för Personalansvarsnämnden

Vad var syftet?

Den nya handläggningsordningen sammanfattar och förtydligar Personalansvarsnämndens uppdrag, sammansättning och vilka förordningar som styr nämndens arbete. I dokumentet framgår hur ärenden ska överlämnas till och handläggas av Personalansvarsnämnden, samt när ärenden ska överlämnas till Statens ansvarsnämnd.

När skedde det?

Handläggningsordningen gäller från den 1 juli 2022 och tills vidare.

Vem ansvarade?

Universitetetsjuristerna.

 

Revidera och tydliggöra universitetets process för utredning av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Vad var syftet?

Processen beskrivs i styrdokumentet "Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling" och beslutades 2015. Både dokumentet och processen behöver uppdateras och en ny omarbetad "Handläggningsordning vid utredning av kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier" håller på att tas fram.

När skedde det?

Ett förslag på nytt styrdokument gick den 16 november ut på remiss till fakulteterna, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket, arbetstagarorganisationerna och studentkårerna med sista svarsdag 4 januari 2022.

Handläggningsordningen beslutades den 20 maj. Läs handläggningsordningen Stöd till chefer vid hantering av kränkande särbehandling trakasserier eller sexuella trakasserier.

Vem ansvarade?

Personalenheten ansvarar för handläggningsordningen. Arbetsgruppen som tagit fram förslaget till ny handläggningsordning består Thomas Wahlström och Jeanette Lövqvist från personalenheten samt universitetsjuristerna Chatarina Larsson och Maria Karlsson. Förslaget har även diskuterats med en referensgrupp där chefer med arbetsmiljöansvar, fackliga företrädare och studentkårerna har ingått.

Djupare vetenskaplig analys av sexuella trakasserier vid Umeå universitet

Vad var syftet?

Att genomföra en utökad analys av det resultat som den nationella studien från Nationella sekretariatet för genusforskning, på uppdrag av Samverkans- och forskningsprogrammet om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet, samlade in våren 2021 om förekomst, omfattning och konsekvenser av sexuella trakasserier inom akademin i Sverige. Analysen ska fokusera på data som samlats in från Umeå universitet.

Analysen ska presenteras i en rapport och beskriva könsmässig förekomst av sexuella trakasserier, kränkande behandling, skattat stöd i relation till problem i arbetet/studier samt hälsa bland anställda och studenter vid universitet. Rapporten kompletteras också med en analys av resultatet jämfört med resultaten från universitetets medarbetarenkät som genomförts sedan 2006.

När skedde det?

Arbetet med rapporten startade mitten av december 2021 och rapporten presenterades den 20 maj.

Vem ansvarade?

Rektor ger uppdraget till Britt-Inger Keisu, forskare vid UCGS, Umeå centrum för genusstudier.

Utvärdering av Umeå universitets hantering av misskötsamhet

Vad var syftet? 

En extern granskare ska utvärdera universitetets arbete när det gäller kränkande särbehandling, hantering av misskötsamhet, trakasserier och sexuella trakasserier. Inriktning och innehåll för uppdraget är nu klart.

Uppdragsbeskrivningen pekar på att utvärderingen ska vara framåtsyftande och utgå från ett jämställdhetsperspektiv. Därför kommer utvärderingen inte ompröva tidigare fattade beslut. Vem som kommer utses som extern granskare och tidplan för utvärderingen är ännu inte beslutat.

Uppdatering 21-11-23

Inriktning och innehåll för uppdraget Utvärdering av universitetets hantering av misskötsamhet med hjälp av en extern granskare är beslutat. Läs hela uppdragsbeskrivningen i Direktiv för utvärdering av Umeå universitets hantering av misskötsamhet.

När skedde det?

Vem som kommer utses som extern granskare och tidplan för utvärderingen är ännu inte beslutat. Ambitionen är att granskare ska vara utsedd innan årets slut.

Uppdatering 21-12-07

Tidigare generaldirektör Karin Röding får i uppdrag att genomföra utvärderingen under perioden 1 februari till och med den 31 mars 2022.

Uppdatering 22-04-05

Karin Röding har lämnat sin slutrapport Umeå universitets hantering av misskötsamhet - 32 framåtsyftande förslag till förändring. Den 8 april klockan 11.00 presenterade hon rapporten i Rotundan på Campus Umeå. Evenemanget gick också att delta i digitalt på live.umu.se.

Vem ansvarade?

Rektor ger uppdraget som granskare till Karin Röding och är mottagare av rapporten och resultatet av utvärderingen.

Uppdatering 21-12-07

Tidigare generaldirektör Karin Röding får i uppdrag att genomföra utvärderingen under perioden 1 februari till och med den 31 mars 2022.

Om något händer – ny och överskådligt samlad information på medarbetarwebben

Lanserad den 8 december 2021, Om något händer.

Vad var syftet?

Samla information om hur man ska agera och hur man kan få hjälp vid händelser som rör arbetsmiljö, trakasserier, hot, incidenter och arbetsskador. Under nästa år kommer här också finnas en visselblåsarfunktion. Målet är att den nya sidan ska ge en snabb och tydlig väg till hjälp och stöd på ett och samma ställe.

När skedde det?

En första version ska finnas på plats i början av december 2021. Innehållet kommer sedan att byggas på under hela nästa år.

Vem ansvarar?

Universitetsdirektör Hans Wiklund har det övergripande verksamhetsansvaret. Olika enheter ansvarar för de stöd och tjänster som presenteras på sidan. Kommunikationsenheten arbetar med själva webbsidan.

Genomföra ett prefekt- och chefsmöte med tema trakasserier

Vad var syftet?

Det sedan tidigare inplanerade prefekt- och chefsmötet byter tema till "Hur kan vi utveckla universitetets arbete mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling?" och kommer att innebära information, diskussioner och grupparbeten på temat. Syftet är både att sätta fokus på frågan och att få fram konkreta uppslag och aktiviteter för ett proaktivt arbete för en sund kultur och värdegrund.

När skedde det?

Torsdag den 25 november.

Vem ansvarade?

Arrangeras av rektor och universitetsledningen

Vad blev resultatet?

Den 25 november genomfördes ett prefekt- och chefsmöte på temat trakasserier, med närmare 70 närvarande prefekter och chefer från alla verksamheter. Mötet bestod av en introducerande föreläsning och efterföljande gruppdiskussioner. Inbjuden talare var Britt-Inger Keisu, föreståndare för UCGS, som presenterade sin studie Vad innebär nolltolerans i praktiken?.

Diskussionerna fortsatte sedan i grupper kring dessa frågor:

  1. Vad ser ni som viktigast att förbättra i arbetet mot kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier?
  2. Med tanke på det arbetsmiljöansvar ni som prefekt har, vilket stöd behöver ni gällande kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier?
  3. Behandlar vi alla medarbetare lika utifrån vår värdegrund? - Om inte - varför och ge exempel
  4. Hur kan vi arbeta främjande och förebyggande inom de olika organisationsnivåerna (centralt, fakulteterna och lokalt)

Dokumentationen från gruppdiskussionerna kommer att vara en av flera underlag i den beslutade externa granskningen.

Kommunikationsenheten
2022-07-01