Arbetsmiljö och lika villkor

Policies

Policy för arbetsmiljö och lika villkor

Distansarbete

Handläggningsordning/rutiner

Rutin för anmälan av arbetsskada, student

Rutin för anmälan av arbetsskada, anställd

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar

Handläggningsordning - Alkohol och droger vid Umeå universitet

Handlingsplan mot hot och våld

Plan

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2019

Umeå universitets handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor 2019-2021

Regel

Barns vistelse på arbetsplatsen

Ensamarbete

Första hjälpen och krisstöd

Gravida och ammande arbetstagare

Hundar på arbetsplatsen

Kostnadsfördelning arbetsmiljöutredningar

Lika villkor - regel för handläggare och företrädare vid UmU

Regel för synhjälpmedel

Rökfri arbetsmiljö

Smoke-free work environment

Medicinska kontroller

Samordning av arbetsmiljöfrågor UmU-VLL

Bilaga till Samordning av arbetsmiljöfrågor Umu-VLL

Samverkansavtalet (lokalt kollektivavtal)

Förteckning över samverkansgrupper, bilaga 7

Samverkansavtalet, engelsk version (Collective agreement on cooperation)

Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet

Mallar/blanketter

Checklista, Arbetsmiljörond kontor

Checklista, Arbetsmiljörond lab-verksamhet

Checklista, Arbetsmiljörond laser

Bankett beställning av medicinsk undersökning – byggnadsrelaterad ohälsa

Forskargruppens arbetsmiljö - Fördelning/delegation av arbetsmiljöuppgifter, mall

Mall för uppföljning av arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet

Riskbedömning och handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor 2020

Riskbedömning och handlingsplan inför förändring

Blankett uppgiftsfördelning rektor till dekan

Blankett uppgiftsfördelning dekan till prefekt/motsvarande

Instruktioner för uppdraget som arbetsmiljöombud för anställda och studenter

Övrigt

Högskoleförodningen, särskilt 1 kap 8 par

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken

Arbetsmiljölagen och föreskrifter

Personalenheten
2020-06-22