Miljö och hållbar utveckling

Av Högskolelagens 5 § framgår att högskolorna i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling. Att klimatfrågan, Agenda 2030 och hållbar utveckling är viktiga framgår också i universitetets vision.

På Umeå universitet handlar hållbar utveckling om "att långsiktigt säkerställa att alla människor ska ha samma möjligheter när det gäller sociala, ekonomiska och miljömässiga levnadsvillkor. För Umeå universitet innebär detta att studenterna i sin utbildning ska ges kunskap och färdigheter vad gäller hållbar utveckling så att de när de lämnar universitetet har handlingsförmåga att verka för att Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling nås. Lärarna som undervisar ska ha kunskap och förmåga att sätta in sitt ämne i ett hållbarhetsperspektiv".

Miljöpolicy

Umeå universitet ska medverka till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och vara ett miljömedvetet universitet genom att:

  • göra studenter och anställda medvetna om miljöfrågor och stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling
  • minska användningen av råvaror samt bidra till en giftfri miljö genom att välja miljöanpassade produkter samt förebygga utsläpp av föroreningar
  • universitetets anställda och studenter tar hänsyn till miljö- och naturresursaspekter i sin dagliga verksamhet vid universitetet
  • inom ramen för universitetets arbete för en hållbar utveckling följa lagstiftning och föreskrifter och driva arbetet i en ständig förbättringsprocess

Delmål 2018-2020

Universitetet arbetar för hållbar utveckling.

  • Universitets klimat – och miljöpåverkan från energianvändning, resor/transporter samt andra varor/tjänster ska minska årligen
  • Andelen utbildningsprogram som innehåller perspektivet hållbar utveckling ska öka.

Organisation och roller

Universitetsstyrelsen fattar de övergripande miljöbesluten medan rektor är ytterst ansvarig för miljöarbetet.

Dekan ansvarar för miljöarbetet inom sina respektive fakulteter.

Prefekt, chef och föreståndare svarar för miljöledning och övrigt miljöarbete på sina respektive institutioner, enheter eller motsvarande. Dessa är också ansvariga för att verksamheten arbetar efter gällande lagstiftning och föreskrifter samt se till att nödvändiga tillstånd finns.

Miljösamordnarens uppgift är att stödja verksamheterna i miljöarbetet, genom att till exempel bevaka att centrala miljömål följs upp och uppdateras årligen. Miljösamordnaren är också kontaktperson gentemot andra myndigheter i övergripande miljöfrågor på universitetet.

 

 

Lisa Redin
2019-09-10