Miljö

Umeå universitets miljöarbete utgår från verksamhetens miljöpolicy.

Miljöpolicy

Umeå universitet ska medverka till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och vara ett miljömedvetet universitet genom att:

  • göra studenter och anställda medvetna om miljöfrågor och stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling
  • minska användningen av råvaror samt bidra till en giftfri miljö genom att välja miljöanpassade produkter samt förebygga utsläpp av föroreningar
  • universitetets anställda och studenter tar hänsyn till miljö- och naturresursaspekter i sin dagliga verksamhet vid universitetet
  • inom ramen för universitetets arbete för en hållbar utveckling följa lagstiftning och föreskrifter och driva arbetet i en ständig förbättringsprocess

Roller och ansvar i miljöarbetet

Universitetsstyrelsen fattar de övergripande miljöbesluten medan rektor är ytterst ansvarig för miljöarbetet.

Miljösamordnarens uppgift är att på central nivå stödja universitetsledningen i miljöarbetet, genom att till exempel bevaka att centrala miljömål följs upp och uppdateras årligen. Miljösamordnaren är också kontaktperson gentemot andra myndigheter i övergripande miljöfrågor på universitetet. Miljösamordnaren sammanställer beslutsunderlag samt rapporterar till centrala samverkansgruppen.

Dekanus ansvarar för miljöarbetet inom sina respektive fakulteter.

Prefekter, chefer och föreståndare svarar för miljöledning och övrigt miljöarbete på sina respektive institutioner, enheter eller motsvarande. Prefekten är också ansvarig för att institutionen arbetar efter gällande lagstiftning och föreskrifter samt se till att nödvändiga tillstånd finns.

På institutioner och enheter kan det finnas miljögrupper eller miljörepresentanter som utses av prefekt eller chef och dessa är prefekternas stöd i miljöledningsarbetet. Miljögrupper bör samverka med arbetsmiljögrupper och upprätta gemensamma handlingsplaner för de bägge områdena.

Arbetsmiljökommittén arbetar de tematiska ansvarsområdena där miljö och hållbarhet ingår och består av representanter från arbetsgivaren och från arbetstagaren.

 

Åsa Bäckström
2015-05-04