Arkivering av forskningsmaterial

De flesta typer av forskningsmaterial är allmänna handlingar och måste arkiveras. För dig som forskar är det viktigt att materialet som din forskning bygger på struktureras och redovisas på ett begripligt sätt. Syftet är att det ska gå att se att de slutsatser du drar verkligen följer av det forskningsunderlag som du utgått från.

För dig som forskar finns dokumenthanteringsplanen Bedriva forskning. Den beskriver hur de olika dokumenten som ingår i ett forskningsprojekt ska hanteras - om de ska bevaras för alltid eller om de får gallras (förstöras) och i sådana fall när.

Att tänka på vid hantering av forskningsdata

För att säkerställa att forskningsdatat hanteras och bevaras på ett korrekt och säkert sätt, är det bra att ta följande punkter i beaktande i ett tidigt skede av projektet.

Erik Thorsten
2020-09-22