Säkerhet

Inom säkerhetsområdet ryms en rad olika delar, bland annat Fysisk, IT-, Informations- och biosäkerhet, brandskydd och krishantering. Gemensamt för alla delar är att det är rektor som är ytterst ansvarig för universitetets säkerhet och som i sin tur delegerar uppgifter, befogenheter och ansvar.

Dekaner har ett övergripande ansvar för säkerhetsarbetet inom sitt område.

Prefekter/motsvarande och enhetschefer svarar för riskhantering och säkerhet på sina respektive institutioner och enheter. Det är varje institution och enhets ansvar att själva skydda sig mot skador genom att göra riskanalyser och förebyggande åtgärder vilka finansieras av institutionen.

Anställda och studenter ska aktivt arbeta för ökad säkerhet, genom att till exempel anmäla fel och brister till närmaste chef alternativt till stödfunktioner inom respektive område.

Informationssäkerhet

Dekan respektive prefekt/motsvarande har ansvar för planering, samordning, uppföljning och kontroll av efterlevnad av informationssäkerheten vid fakultet respektive institution/centrumbildning eller enhet.

För varje informationstillgång ska det finnas en informationsägare som ansvarar för alla delar av informationssäkerheten för informationstillgången. Informationsägaren ansvarar för informationstillgångens konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet.

IT-säkerhet

För information som ingår i IT-system gäller det ansvar och de roller som framgår av styrdokument för IT-verksamheten vid universitet såsom IT-säkerhetsplan, dnr 100-3305-10, och instruktion för systemförvaltning och systemägare.

Kontakt

Om du vill rapportera en händelse eller komma i kontakt med någon person inom säkerhet ringer du universitetets säkerhetsnummer 090-786 76 00. 

Läs mer på sidan Säkerhet och trygghet på campus.

Jörgen Sandström
2015-10-21