Gravida och ammande

Arbetsmiljön för gravida och ammande arbetstagare ska särskilt undersökas, och risken för skadlig inverkan på graviditet eller amning eller för annan ohälsa ska bedömas. Om resultatet visar att det finns risker ska åtgärder genast vidtas för att undanröja dessa.

Om riskerna inte är möjliga att undanröja ska åtgärder som är rimliga eller praktiskt möjliga vidtas av arbetsgivaren för att ge kvinnan andra arbetsuppgifter.

En gravid eller ammande kvinna får inte sysselsättas i arbete som betraktas riskabelt. Till exempel får hon inte i sitt arbete riskera att exponeras för rubella eller toxoplasma om hon saknar fullgott immunitetsskydd mot dessa smittämnen. Överträdelse av regeln är förenat med en sanktionsavgift om 400 000 kronor för organisationer med fler än 500 anställda.

En gravid, eller ammande, får heller inte exponeras för blyföreningar, det finns även restriktioner vid arbete med organiska lösningsmedel, cytostatika, joniserande strålning med mera.

Carolin Johansson
2019-04-25