Strålskydd

Enligt strålskyddslagen krävs tillstånd för verksamhet med joniserande strålning. Universitetet har ett samlingstillstånd för joniserande strålning och ett tillstånd för medicinsk bestrålning från Strålsäkerhetsmyndigheten, och innan en verksamhet påbörjas ska lokalt tillstånd erhållas av universitetets strålskyddsexpert.

Roller och ansvar

I organisationsplanen för strålskydd vid Umeå universitet beskrivs strålskyddsorganisationen för umu.

Rektor

är ytterst ansvarig  och tillståndshavare. Rektor svarar för att de institutioner som bedriver strålningsverksamhet har tillgång till den kompetens och den utbildade personal som krävs för att strålskyddet ska fungera. 

Dekan

delegerar uppgifter från rektor till prefekt/motsvarande.

Prefekt/motsvarande

vid respektive institution som bedriver verksamhet med strålning ansvarar för att strålskyddet fungerar i enlighet med aktuella föreskrifter. Detta innebär bland annat att:

• Svara för att allt arbete med strålning sker i enlighet med gällande tillstånd, lagar och regler.

• Se till att den som sysselsätts i strålningsverksamhet upplyses om de risker som kan vara förenade med verksamheten

• Se till att lokala föreskrifter för arbetet med strålning inom institutionen utarbetas och fastställs med strålskyddsexperten

• Ansvarar för att det i verksamheten uppkomna radioaktiva avfallet hanteras i enlighet med universitetets föreskrifter

• Informera universitetets strålskyddsexpert om planerade förändringar som rör verksamheten med strålning

• Tillse att det finns en kontaktperson för verksamheten och att detta meddelas den centrala strålskyddsamordnaren

Strålskyddsexpert

Pia Grahn från institutionen för Strålningsvetenskaper är universitetets konsult och expert i strålskyddsfrågor och har bland annat följande uppgifter:

• Medverka till att adekvata strålskyddsåtgärder för personal, studenter, djur och miljö tillämpas.

• Medverka vid etablering eller förändring av verksamhet med joniserande strålning samt fortlöpande initiera, föra dialog med, och ge råd, till de institutioner och enheter som hanterar joniserande strålkällor

• Bistå enskilda institutioner med riskbedömningar samt utarbetande av lokala föreskrifter samt om behov finns, delta vid upprättade av krisplaner eller liknande.

• Utfärda lokala medgivanden för institutioner att bedriva verksamhet med joniserande strålning inom ramen för universitetets samlingstillstånd, och om behov finns återta medgivanden i de fall verksamheten inte följer lokala regler eller Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

• Verka för att utfasning och kvittbildning sker vid avyttring av utrustning som inte längre används.

• Svara för universitetets gemensamma behov av grundläggande strålskyddsutbildning till personal som sysselsätts i strålningsarbete. Utbildningen ska genomföras minst en gång per år, på respektive språk, svenska och engelska.

• Svara för utarbetandet av gemensamma strålskyddsföreskrifter för universitetet.

• Inkomma med underlag till svar i de fall Strålsäkerhetsmyndigheten ställer universitetsövergripande frågor.

• Säkerställa att "standardformuläret" för "Slutna strålkällor med hög aktivitet" blir tillställt Strålsäkerhetsmyndigheten senast utgången av mars månad varje år.

• Övergripande svara för att det radioaktiva avfall som produceras omhändertas och deponeras på ett strålskyddsmässigt korrekt sätt, och i samband med fakturering senast den 1 december varje år till Umeå universitet skriftligt redovisa vilka institutioner/motsvarande inom Umeå universitet som lämnat in radioaktivt avfall.

• Medverka vid centrala arbetsmiljökommittén en gång per år.

• Samverka och fördela arbete med universitetets fysiska arbetsmiljösamordnare och i samverkan med denne vara universitetets kontaktperson gentemot Strålsäkerhetsmyndigheten.

Pia kontaktas via e-post pia.grahn@umu.se eller på telefon 072-084 87 14. Frågor av allmän karaktär kan ställas till arbetsmiljösamordnare på Lokalförsörjningsenheten.

Central Strålskyddssamordnaren (arbetsmiljösamordnaren)

Strålskyddssamordnaren på Lokalförsörjningsenheten samordnar på ett övergripande plan universitetets strålskyddsarbete. Uppgifter för denne är att bland annat sammanställa den årliga inventeringen och samla lokala tillstånd, bistå vid utbildningar och besök på institutioner och enheter. 

Anställda som arbetar med joniserande strålning

De som är sysselsatta i verksamheten med strålning ska

• Följa lagar samt lokala strålskyddsföreskrifter-och använda de skyddsanordningar som är avsedda för verksamheten

• Låta sig genomgå den särskilda läkarundersökning som föreskrivs enligt SSI FS 1981:3

Kontaktperson på institutioner och enheter

Varje institution som arbetar med joniserad strålning ska ha en kontaktperson som strålskyddssamordnaren och strålskyddsexperten kan kontakta vid behov. När kontaktperson utses ska en delegering från prefekt eller motsvarande skrivas. Kontaktpersonen ska varje år skicka in institutionens/enhetens inventering av strålkällor till den centrala strålskyddssamordnaren.

Carolin Johansson
2019-04-25