Personalärenden som beslutas av prefekt eller chef

Som prefekt eller chef med personalansvar har du ansvar för att fatta beslut i en rad olika personalärenden.

En del beslutsärenden startar hos dina medarbetare – till exempel när de ansöker om ledighet.

Andra typer av ärenden initieras av dig själv, till exempel beslut om utlysning och anställning av personal.

Det finns också beslutsärenden som startar i kollektivavtal och förhandlingar – här handlar det främst om att besluta ny lön för medarbetare i den årliga lönerevisionen.

Vilka beslut som fattas av dig som prefekt eller chef styrs av besluts- och delegationsordningen för din fakultet/motsvarande, samt i Regel – villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet.

Personalärenden som beslutas på andra nivåer i organisationen

Vissa beslutsärenden rörande din personal fattas inte av dig som prefekt eller chef.

En del personalärenden beslutas av dekan – till exempel beslut om antagning av docent eller beslut om annan stationeringsort.

En del personalärenden beslutas av rektor – till exempel utlysning av anställning av professor eller dispens för utlysning av anställning som universitetsadjunkt.

»

Det finns också beslutsärenden som helt hanteras av löneadministrationen på Personalenheten. Det gäller till exempel godkännande av utbetalning om friskvårdbidrag.

Systemstöd för personalärenden

För de vanligaste och mest rutinartade beslutsärendena har universitetet byggt upp rutiner och IT-systemstöd som ska förenkla och effektivisera administrationen. Framförallt innebär det att du som prefekt eller chef behöver använda personalsystemet PASS för att utföra vissa beslutsärenden.

PASS omfattar beslutsflöden för att

  • godkänna sjukfrånvaro
  • bevilja olika former av ledighet
  • godkänna reseräkningar
  • godkänna utlägg om ledigheter, utlägg och reseräkningar.

» PASS administratörsgränssnitt

Sara Rambe
2021-06-10