Personalärenden som hanteras eller beslutas av prefekt eller chef

Som prefekt eller chef med personalansvar har du ansvar för att hantera och fatta beslut i en rad olika personalärenden. Vissa personalärenden beslutas också av andra personer eller grupper inom universitetet.

 

Foto:

Ett beslutsärende kan starta på flera olika sätt:

 • Hos din medarbetare - exempelvis ansökan om ledighet.
 • Hos dig som chef - exempelvis beslut om utlysning och anställning av personal.
 • I kollektivavtal eller via förhandlingar - exempelvis att besluta om ny lön för medarbetare i den årliga lönerevisionen.

Vilka beslut som du som chef eller prefekt kan ta styrs av besluts- och delegationsordningen för din fakultet/motsvarande, samt i Regel för villkor för akademiska ledningsuppdrag.

Personalärenden som beslutas på andra nivåer i organisationen

Vissa beslutsärenden som rör din personal fattas inte av dig som prefekt eller chef. Några exempel:

 • En del personalärenden beslutas av dekan – till exempel beslut om antagning av docent eller beslut om annan stationeringsort.
 • En del personalärenden beslutas av rektor – till exempel utlysning av anställning av professor eller dispens för utlysning av anställning som universitetsadjunkt. Det är också rektor som beslutar om uppsägning på grund av arbetsbrist.
 • Det finns också beslutsärenden som helt hanteras av löneadministrationen på Personalenheten. Det gäller till exempel godkännande av utbetalning om friskvårdbidrag.
 • Personalansvarsärenden, det vill säga exempelvis varning eller uppsägning på grund av personliga skäl och avsked hanteras av universitetets personalansvarsnämnd (PAN). Läs mer om Personalansvarsnämnden

Systemstöd för personalärenden

För de vanligaste och mest rutinartade beslutsärendena har universitetet byggt upp rutiner och IT-systemstöd som ska förenkla och effektivisera administrationen. Framförallt innebär det att du som prefekt eller chef behöver använda personalsystemet PASS för att utföra vissa beslutsärenden.

PASS omfattar beslutsflöden för att:

 • godkänna sjukfrånvaro
 • bevilja olika former av ledighet
 • godkänna reseräkningar
 • godkänna utlägg om ledigheter, utlägg och reseräkningar.

Läs mer om PASS

Therese Holmgren
2023-09-18