Att hålla utvecklingssamtal med medarbetarna

Varje medarbetare ska erbjudas ett årligt utvecklingssamtal. Samtalet är knutet till den individuella utvecklingsplanen, men det är också en form av samverkan och en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Foto:

 

Utvecklingssamtalet är ett förberett, strukturerat och årligen återkommande samtal och utgör ett viktigt tillfälle till dialog om medarbetarens kompetens- och karriärutveckling på kort och lång sikt.

Utvecklingssamtalet är också

 • en form av samverkan mellan den individuella medarbetaren och chefen – medarbetaren ska bli erbjuden ett utvecklingssamtal enligt det lokala samverkansavtalet mellan Umeå universitet och arbetstagar-organisationerna
 • en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet – samtalet fungerar som en undersökningsmetod för att identifiera organisatoriska och sociala risker i arbetsmiljön. Frågorna som berör arbetsmiljö, hälsa och lika villkor ska inkluderas i alla utvecklingssamtal vid Umeå universitet
 • ett verktyg för att erbjuda möjlighet till dialog om karriärutveckling för forskare i alla skeden av karriären, vilket ingår i den Europeiska stadgan för forskare.

Utvecklingssamtalet syfte

Det huvudsakliga syftet med utvecklingssamtalet är att stärka såväl verksamhet som medarbetare och främja arbetsglädje, motivation och goda prestationer.

Utvecklingssamtal utifrån ett verksamhetsperspektiv 

Ur ett verksamhetsperspektiv ska utvecklingssamtalet

 • användas i syfte att uppnå verksamhetens långsiktiga och årliga mål
 • skapa en positiv fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö
 • möjliggöra att samverkan och delaktighet stärks
 • i förlängningen syfta till en mer effektiv verksamhet.

Utvecklingssamtal utifrån ett chefs- och ledarperspektiv 

Ur ett chefs- och ledarperspektiv ska utvecklingssamtalet användas till att

 • förankra mål för verksamheten, samtala om medarbetarens prestationer och säkra att rätt kompetens finns för att kunna uppnå målen
 • fånga upp medarbetarens syn på organisationen, verksamheten, ledarskapet, arbetsmiljön och behov av kompetens- och karriärutveckling.

Utvecklingssamtal utifrån ett medarbetarperspektiv 

Ur ett medarbetarperspektiv ska utvecklingssamtalet användas till att

 • få klarhet i verksamhetens mål och uppdrag, egna arbetsuppgifter och prestationer
 • föra fram synpunkter på organisation, verksamhet och ledarskap och på så sätt bidra till utveckling och eventuell förändring av verksamheten
 • lyfta behov och framföra egna önskemål om utveckling och eventuell förändring i den egna situationen och den fortsatta karriären i relation till verksamhetens behov.

Utbildningsfilm

I utbildningsfilmen får du en genomgång av utvecklingssamtalsprocessen. Utbildningen är uppdelat i tre steg: före, under och efter samtalet. Du får även praktiska verktyg och tips för hur du lyckas med dina utvecklingssamtal.

 

Utbildningsfilm för anställda

Det finns även en utbildningsfilm och utvecklingssamtal riktad till anställda. Den kan du exempelvis använda när du pratar om utvecklingssamtalet vid en APT eller liknande. Du hittar den på sidan om utvecklingssamtal riktad till anställda.

Mall för utvecklingssamtal

Svenska

Utvecklingssamtal mall

Utvecklingssamtal mall Word

För att kunna fylla i mallen behöver du ladda ner den på din dator, inte i Teams. Mall för utvecklingssamtal finns även på engelska, se nedan.

English

Development discussion template

Development discussion template Word

To be able to fill in the template, you need to download it to your computer, not Teams.

karriärutveckling och karriärstöd

Kontakt

 

Foto:

Torbjörn Forsberg
HR-strateg vid Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se
📞 090-786 70 80

Caroline Henrysson
2023-09-18