Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

En medarbetare som är anställd på deltid kan enligt 25a§ LAS ha rätt till högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid.

 

Foto:

Förutsättningarna för att ha företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad är att:

  • arbetsgivarens behov av ytterligare arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med högre sysselsättningsgrad
  • medarbetaren har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna
  • medarbetaren har anmält önskemål till arbetsgivaren om en anställning med högre sysselsättningsgrad.

Observera att omplacering enligt 7 § 2 st. LAS går före företrädesrätten till högre sysselsättningsgrad, 25 a § LAS. Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad går dock före en tidigare anställd eller uppsagd arbetstagares anspråk på återanställning, 25 § LAS.

Anmälan till högre sysselsättningsgrad

Anmälan, förändring av anmälan eller återtagande görs via länk till rekryteringssystemet Varbi.

Information om hur den anställde går tillväga finner ni i nedanstående länk.

Ansök om företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad

Ingen gräns för hur länge företrädesrätten gäller

Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad gäller från den tidpunkt då anmälan kommit in till arbetsgivaren och registrerats som giltig och fram till den dag då den deltidsanställde får högre sysselsättningsgrad.

Det är viktigt att tänka på att det för deltidsanställda som önskar högre sysselsättningsgrad inte finns en bortre gräns för hur länge företrädesrätten gäller. För deltidsanställda med tidsbegränsad anställning gäller dock företrädesrätten endast under anställningsperioden.

Förhandlingsskyldighet innan anställningsbeslut

En arbetsgivare har förhandlingsskyldighet med berörda fackliga arbetstagarorganisationer, innan anställningsbeslut fattas (enligt 32 § LAS,). Förhandlingsskyldigheten gäller om någon annan än den företrädesberättigade anställs eller om frågan uppkommer om vem av flera företrädesberättigade som har rätt till högre sysselsättningsgrad. Om det bara finns en företrädesberättigad och det är den personen som erbjuds den högre sysselsättningsgraden så behöver ingen förhandling ske.

Ett beslut om högre sysselsättningsgrad som inte anses falla inom ramen för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbete, är att ses som en ny anställning. Ett sådant beslut prövas i förvaltningsrättslig ordning genom överklagande av beslut om anställning.

Att utlysa en anställning eller inte

Huvudregeln är att alla anställningar vid Umeå universitet, inklusive förlängningar, ska utlysas. Det kan dock i vissa fall finnas särskilda skäl för att göra undantag från kravet om utlysning. Vad som är särskilda skäl regleras av lag och rättspraxis. Att anställa någon med företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad utgör ett sådant särskilt skäl.

Valet att inte utlysa ska dock användas med stor restriktivitet samt borde röra ett fåtal undantagsfall. Det är också viktigt att komma ihåg att även om vi beslutar att inte utlysa en anställning, på grund av att vi avser att anställa någon med företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad, så ska:

  • anställningen tillsättas utifrån reglerna om förtjänst och skicklighet
  • anställningsbeslutet anslås.

Anställningsbeslutet kan överklagas

Anställningsbeslut går att överklaga. Vid utlysning har enbart de sökande rätt att överklaga beslutet. Om den lediga anställningen inte utlyses blir konsekvensen att anställningsbeslutet är överklagningsbart av alla.

Om någon överklagar anställningsbeslutet och Överklagandenämnden för högskolan finner att den som överklagat är skickligast behöver arbetsgivaren hantera två anställda på samma befattning och en potentiell övertalighetssituation.

Läs mer om överklaganden

Läs mer om omställning och övertalighet

Elizabet Westerlund
2024-01-14