Administrera stipendium

Syftet med stipendier för postdoktoral meritering är att främja internationalisering samt bidra till forskningsmeritering i nära anslutning efter doktorsexamen/motsvarande.

Umeå universitet har möjlighet att tilldela skattefria stipendium till postdoktorer för forskningsmeritering. Särskilda villkor och regler gäller och det är viktigt att såväl mottagande institution som stipendiat är medveten om dessa.

Interna och externa stipendier

  • Interna stipendier

Interna stipendier initieras av institutionen och beslutas av respektive fakultets dekan. Interna stipendier regleras i särskild regel och utbetalas via universitetets lönesystem. I regeln hittar du information om villkoren, prisbasbelopp m.m.

Regel - stipendier vid Umeå universitet

Handläggning av interna stipendier
För anhållan om och inrättande av stipendium ska särskild blankett fyllas i och handlingar biläggas, anvisningar finns i tillhörande bilaga.

Blanketter om lön och personal

  • Externa stipendium

Externa stipendier handläggs i direkt överenskommelse mellan institutionen och anslagsgivaren. Såväl anhållan, tilldelning samt utbetalning av stipendiet handläggs enligt anslagsgivarens rutiner.

Inkomstskattelagen och Skatteverkets rättsliga vägledning

Av 8 kap 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att ett absolut krav för ett stipendium ska vara skattefritt är att stipendiet aldrig får vara ersättning för arbete som utförts eller kommer att utföras för universitetet.

Maximal tid för utbetalning

Stipendiet får inte utbetalas periodiskt eller för tid längre än tre år.

Interna stipendier får utbetalas under en period om längst två år, från detta medges inga undantag. Ett internt stipendium kan kombineras med ett externt stipendium, men den maximala tiden kan sammanlagt inte överskrida tre år.

Vid Umeå universitet gäller att ett stipendium inte får utbetalas till någon som innehar eller inom de senaste två åren har haft en anställning vid Umeå universitet och/eller mottagit lön, arvode eller utbildningsbidrag från Umeå universitet.

Vid mottagande av en stipendiat

Var noga med att informera stipendiaten om dess villkor och förutsättningar. Som stöd finns ett informationsdokument, byt ut de gulmarkerade fälten och anpassa utifrån stipendiatens medborgarskap.

Information to scholarship holders

Information som riktar sig till stipendiaten finns på medarbetarwebben: Education and Research - Support for scholarship holder. Här kan de läsa om uppehållstillstånd, att ansöka om personnummer m.m.

Universitets intygsblankett för information

Inför besök på Skatteverket för att ansöka om personnummer (samt bankkontor för att öppna ett bankkonto) kan framtagen mall för information fyllas i av HR/chef. Tydlig information om stipendiatens uppdrag i Sverige efterfrågas och underlättar missförstånd och eventuella kompletteringar som drar ut på tiden.

Universitetets intyg Skatteverket

Särskilda krav för stipendiater från EU/EES/Schweiz vid folkbokföring

Stipendiater från EU-land behöver kunna bevisa att de har en heltäckande sjukförsäkring för att få bli folkbokförda i Sverige.

Det kan göras genom att de bifogar ett S1-intyg eller intyg på att de har en privat försäkring. Den privata försäkringen ska inte ha några friskrivningsklausuler.

Stipendiaten måste få information om detta i god tid för att ha möjlighet att ordna detta före ankomst till Sverige.

Skatteverkets information - leva på egna tillgångar

Ditt Europa - standardformulär för sociala förmåner

Många stipendiater får inte ett S1-intyg från hemlandet med anledning av att de räknas som utskrivna från socialförsäkringen. De hamnar mellan två länders socialförsäkringssystem. Det är en problematisk fråga men kan oftast lösas genom att de skriver in sig i hemlandet och betalar för försäkringen där. Det kan kosta ca 500 euro per månad. Försäkringen måste vara giltig i 1 års tid.

Mer information:

Folkbokföring EU-stipendiater krav på heltäckande sjukförsäkring

Kommerskollegium utredning

Utbetalning av stipendium

Interna stipendier kan utbetalas till såväl utländskt som svenskt bankkonto. För att utbetala till ett utländskt konto behöver en blankett för utlandskonto fyllas i och skickas till löneadministrationen tillsammans med stipendieblanketten (beslutet).

Externa stipendier utbetalas inte via universitetets lönesystem och det är anslagsgivarens rutiner som gäller. Ta reda på aktuell betalningsrutin för anslagsgivaren och informera stipendiaten om detta. Anslagsgivare utbetalar vanligtvis inte stipendium till ett utländskt konto vilket innebär att det kan ta lång tid innan en första utbetalning av stipendium kan göras.

Kontakt

För stöd i frågor kring rekrytering och mottagande av internationella medarbetare, stipendiater och medföljande familj är du välkommen att kontakta International Staff Support.

Stöd till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet samt Humanistisk fakultet

 

Foto:

Rosita Nilsson
HR-strateg vid Personalenheten
✉ rosita.nilsson@umu.se
📞 090-786 54 69

 

Stöd till Medicinsk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet

 

Foto:

Torbjörn Forsberg
HR-strateg vid Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se
📞 090-786 70 80

Rosita Nilsson
2022-01-13