Ansöka om permanent uppehållstillstånd

Ett permanent uppehållstillstånd innebär att man har rätt att bo och arbeta i Sverige. Tillståndet gäller tillsvidare men kan återkallas om man vistas utomlands under längre perioder. För att ansöka om permanent uppehållstillstånd måste man uppfylla vissa krav.

Sedan 20 juli 2021 gäller nya, särskilda krav för att få permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige.

Reglerna gäller utan övergångsregler och omfattar samtliga, även de som ansökte före 20 juli och som inte har fått ett beslut. 

 

Nya särskilda krav för permanent uppehållstillstånd innebär att man måste

 • uppfylla kraven för fortsatt uppehållstillstånd
 • ha bott en viss tid med uppehållstillstånd i Sverige - doktorander och forskare fyra år under de senaste sju åren (ingen förändring)
 • kunna försörja sig själv genom inkomster från anställning eller eget företag (gäller den som har fyllt 18 år) - Nytt krav
 • leva ett skötsamt liv (gäller den som har fyllt 15 år)
 • ha för avsikt att bo i Sverige

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap kommer att komma i framtiden, men vi vet inte när detta införs. 

Migrationsverket information

Krav på försörjning

Lagen säger att förmågan att försörja sig själv måste vara av en viss varaktighet. Migrationsverket bedömer att man uppfyller kravet på varaktighet om man har en fast anställning, eller en visstidsanställning om minst 18 månader från den dag som ansökan prövas. Obs i praktiken behövs längre anställning pga handläggningstid hos Migrationsverket.

Vilka inkomster räknas?

 • Endast beskattade inkomster från lagliga anställningar. (Även föräldrapenning eller sjukpenning, förutsatt att man har en pågående anställning och föräldraledighet eller sjukskrivning inte bedöms vara längre än 18 månader).
 • Inkomsten per månad från anställning eller företag ska täcka  boendekostnader och det så kallade normalbeloppet för en ensamstående vuxen. (2021 är beloppet 5 016 kronor per månad ensamstående vuxen, högre vid medföljande).

Vilka inkomster räknas inte?

Inkomster från:

 • en familjemedlem
 • förmögenhet eller avkastning från kapital
 • arbetslöshetsförsäkring (A-kassa) eller aktivitetsersättning
 • olika former av bidrag eller stipendium
 • en subventionerad anställning (då till exempel Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen betalar hela eller delar av lönen)
 • svartarbete eller anställning utan laglig rätt att arbeta.

Före 20 juli fanns inget krav på försörjning. Beslutet grundades endast på om personen hade haft ett tillstånd i 4 år och varit verksam i Sverige samt levt ett skötsamt liv.  

Migrationsverkets hemsida för mer information 

Om man inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd (PUT)


Om man inte kan få PUT och det finns skäl att istället förlänga uppehållstillstånd för doktorandstudier så prövar Migrationsverket det utan att den sökande måste begära det.

Finns det inget som visar att det finns andra skäl för tillstånd har Migrationsverket inte en utredningsskyldighet gällande eventuella övriga skäl.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd kan beviljas så länge en medarbetare/stipendiat har ett uppdrag vid Umu och uppfyller alla krav:

 • Tidsbegränsat uppehållstillstånd för doktorandstudier får förlängas t o m disputation. Obs heltidsstudier, se Checklistor och exempel för studieintyg gällande studier på forskarnivå (doktorandstudier)
 • Tidsbegränsat uppehållstillstånd för forskare får förlängas enligt mottagningsavtal, inga begränsningar på den sammanlagda tillståndstiden.
 • Tidsbegränsat arbetstillstånd får vara högst fyra år. Om det finns särskilda skäl får dock den sammanlagda tillståndstiden vara högst sex år.

Uppehållstillstånd för att söka arbete efter studier eller forskning

Om man inte har ett nytt arbete direkt efter disputation eller forskningsprojekt, kan ett alternativ vara att ansöka om uppehållstillstånd efter slutförda studier eller slutförd forskning för att stanna kvar i Sverige i 12 månader och att söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet här.

För att kvalificera sig ska personen:

 • lämna in sin ansökan innan nuvarande tillstånd går ut
 • ha ett pass som är giltigt
 • ha slutfört studier eller forskningsuppdrag
 • haft ett uppehållstillstånd för studier eller forskning i Sverige.
 • planera att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag
 • kunna försörja sig under 12 månader (för närvarande 8 568 kr/månaden x 12 för studenter, 9 700 kr/mån x12 för forskare)
 • ha, eller ha ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige.

Notera, när man har ett jobbsökartillstånd och blir erbjuden en anställning är det endast möjligt att byta från ett jobbsökartillstånd till ett arbetstillstånd om man befinner sig i Sverige. Om man antas till forskarstudier eller erbjuds anställning som forskare måste ansökan göras utanför Sverige enligt utlänningslagen. 

 

Ställning som varaktigt bosatt i EU

Ett alternativ kan vara att ansöka om ställ­ning som varak­tigt bosatt om man har bott i Sverige i fem år utan avbrott. Den som har beviljats ställning som varaktigt bosatt i Sverige får ett permanent uppehållstillstånd automatiskt. 

För att få ställning som varaktigt bosatt personen

 • ha bott i Sverige i fem år utan avbrott
 • ha haft uppehållstillstånd, eller på annan grund varit lagligen bosatt, i Sverige de senaste fem åren
 • kunnat försörja sig och sin familj.
 • Uppehållstillstånd för studier (ej forskarstudier) eller för besök får inte räknas med den tiden, inte heller ett jobbsökartillstånd.

Migrationsverkets hemsida för mer information

Permanent uppehållstillstånd för familjemedlemmar

Familjemedlemmar kan ansöka om permanent uppehållstillstånd samtidigt som huvudsökande men dock tidigast efter tre år. De kan inte få permanent uppehållstillstånd före huvudsökande. De måste själva uppfylla kraven för att få permanent uppehållstillstånd, och kan alltså inte få det automatiskt bara för att huvudsökande har fått det.

Migrationsverket prövar först huvudsökandes ansökan om permanent uppehållstillstånd, därefter prövas varje familjemedlems ansökan. Familjen måste då först uppfylla kraven för att få förlängt uppehållstillstånd som anhörig till en person med permanent uppehållstillstånd. Därefter prövas om de uppfyller kraven för PUT:

• de måste ha haft uppehållstillstånd i minst tre år

• familjemedlemmar som är 18 år eller äldre måste kunna försörja sig själva

• familjemedlemmar som är 15 år eller äldre måste leva ett skötsamt liv.

Om familjemedlemmar inte uppfyller försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd kan de istället få ett tillfälligt uppehållstillstånd om huvudsökande kan försörja dem.

Försörjningskravet är i dessa fall annorlunda än vid permanent uppehållstillstånd eftersom även arbetslöshetsersättning med mera kan tillgodoräknas.

Mer information (Migrationsverkets hemsida)

Hur man ansöker om permanent uppehållstillstånd

Ansökan om permanent uppehållstillstånd kan endast göras i samband med en förlängningsansökan. Vilken blankett eller e-tjänst som ska användas, och vilka dokument som ska bifogas beror på vilken typ av uppehållstillstånd man har idag. När man ansöker om förlängt uppehållstillstånd i e-tjänsten ställs frågan om man även vill ansöka om permanent uppehållstillstånd.

En doktorand kan tidigast skicka in sin ansökan om PUT 14 dagar före det nuvarande tillståndet upphör.

Under handläggningstiden

Om man har ansökt om permanent uppehållstillstånd eller ett fortsatt tidsbegränsat tillstånd får man fortsätta att vistas i Sverige. Om man även har arbetstillstånd, får man arbeta under tiden som ansökan behandlas. Man bör inte lämna Sverige under den tid ansökan behandlas eftersom man riskerar att inte bli insläppt i landet utan ett giltigt tillstånd. En kopia på inskickad ansökan gäller inte.

Kommande krav på kunskaper i samhällskunskap och svenska

Förslaget som är under utredning gäller ett godkänt resultat på lägst kurs C i Sfi (Svenska för invandrare), motsvarande nivå A2 i Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) dvs användare på nybörjarnivå. Ingen nivå har angetts för samhällskunskap.

Vi rekommenderar att man redan nu börjar förbereda sig för att krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap kommer att införas. 

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU28

 

Reaktioner på de nya kraven för PUT

Universitetsläraren: "Många av oss doktorander diskuterar att lämna Sverige"
KI rektorsblogg: Utlänningslagen måste justeras annars riskerar Sverige att tappa kompetens och talanger
Dagens Samhälle: KI: Nya lagregler motverkar en expansiv kunskapsutveckling i Sverige
DN Ledare: Sverige förlorar på att forskartalangerna stöts bort
University World News: New migration law will 'harm Swedish research' – Unions
Namninsamling som har startats av berörda doktorander, SULF, ST och SFS-DK: Change the legal grounds of Permanent Residency for doctoral students and other researchers in Sweden
The Doctoral Students' Association at KI: Changes in The Aliens Act – new legislation applies for permanent residency from July 20th
The Local: 'Reasonable balance': Swedish government defends new rules for foreign PhD students
SULF:s doktorandförening: "Migrationslagen skadar svensk forskning"
SULF & SFS: "Nya migrations¬regler kan orsaka forskar¬flykt"
Universitetsläraren: "Svårare för utländska forskare som vill stanna i Sverige"
SULF: Förändringar i utlänningslagen påverkar forskare och doktorander
SULF-DCA: OPINION: Sweden's new migration act will damage our research and send international talent elsewhere
The Local: Foreign doctoral students hit out at Sweden's new and 'unfair' permanent residency rules
The Local: 'Brain drain': Survey warns stricter migration law could see international academics leaving Sweden

P4 Norrbotten | Sveriges Radio Svårt för forskare att få stanna i Sverige 

Kontakt

För stöd i frågor kring rekrytering och mottagande av internationella medarbetare, stipendiater och medföljande familj är du välkommen att kontakta International Staff Support.

Stöd till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet samt Humanistisk fakultet

 

Foto:

Rosita Nilsson
HR-strateg vid Personalenheten
✉ rosita.nilsson@umu.se
📞 090-786 54 69

 

Stöd till Medicinsk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet

 

Foto:

Torbjörn Forsberg
HR-strateg vid Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se
📞 090-786 70 80

Rosita Nilsson
2021-09-17