Ta emot en Erasmuspraktikant

Erasmusprogrammet erbjuder studenter stipendier för att göra en praktik utomlands i 2–12 månader. Det är studentens eget ansvar att hitta en praktikplats vilket innebär att de själva kontaktar den institution de vill göra praktiken hos.

Det finns ingen central samordning av inresande erasmuspraktikanter och institutionen tar själv beslut om att ta emot en praktikant eller inte.

Finansiering

Studentens hemuniversitet betalar ut ett erasmusstipendium för praktiken. Summan varierar beroende på hemland. Som värd för en praktikant behöver man inte betala ut någon lön, men om institutionen vill det går det att kombinera med stipendiet som studenten får från sitt hemuniversitet.

Att vara praktikvärd

Som praktikvärd ansvarar du för att:

  • Utse en handledare.
  • Ordna en arbetsplats, passerkort och nycklar.
  • Säkerställa att lokaler, redskap, arbetsmetoder, hantering av farliga ämnen uppfyller vissa grundkrav ur arbetsmiljösynpunkt.
  • Skriva under Traineeship Agreement. Dokumentet tillhandahålls av praktikantens hemuniversitet men behöver skrivas under av värdinstitutionen för att studenten ska få sitt stipendium utbetalt. Traineeship Agreement fastställer vad praktikanten och praktikvärden har kommit överens om.

Försäkring

Inresande erasmuspraktikanter räknas inte som utbytesstudenter vilket innebär att de inte etableras i Ladok. Därför omfattas de heller inte av Kammarkollegiets försäkring Student in.

Praktikanten bör uppmanas att ta med sitt europeiska sjukförsäkringskort som ger rätt till nödvändig sjuk- och tandvård på samma villkor och kostnad som de som är försäkrade i landet.

Praktikanten kan vara försäkrad via sitt hemuniversitet, eller ha en egen försäkring. Som praktikvärd kan du också teckna en enskild försäkring för praktikanten. Du kontaktar i så fall Kammarkollegiet för att rådgöra om vilken försäkring som passar bäst.

Bostad

Praktikanten måste ordna bostad på egen hand. Hänvisa gärna till mer information på: Private and public housing

Efter praktiken

När praktiken är slutförd ska handledaren skriva på ett Traineeship Certificate som praktikanten får av sitt hemuniversitet. Det är helt och hållet upp till hemuniversitetet att bedöma, och tillgodoräkna, eventuella poäng som praktiken motsvarar.

Sandra Lundström
2021-12-20