Ledighet utan löneavdrag

Flyttning

Beslutsärende: Ledighet ska beviljas för högst en dag vid flyttning. 

Beskrivning: Gäller när den anställde själv flyttar och kan beviljas flera gånger per kalenderår.

Ledighet med lön: Ja

Ansökan: I PASS

Orsak till ledighet i PASS: Flyttning med lön 1 dag

Flyttning vid beviljad flyttersättning

Beslutsärende: Om flyttersättning lämnas ger avtalet rätt till ledighet utan löneavdrag högst 3 dagar.

Beskrivning: 

Villkor för flyttersättning

En arbetstagare som byter arbetsort inom landet har rätt till flyttersättning:

  • om bytet av arbetsort sker utan arbetstagarens egen önskan 
  • om bytet av arbetsort sker på grund av att arbetstagaren går över till en organisatoriskt högre anställning hos arbetsgivaren eller inom myndighetsområdet eller
  • om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl att betala flyttersättning.
  • Flyttersättning lämnas dock endast till den som omfattas av vårt kollektivavtal både före och efter bytet av arbetsort.

Med arbetsort avses den ort som är arbetstagarens vanliga verksamhetsort.

Särskilda skäl
Arbetsgivaren får besluta att en arbetstagare ska få flyttersättning eller ersättning för resa i andra fall än de som anges i avtalet, om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl.

Ledighet med lön: Ja

Ansökan: På blanketten "Ledighetsansökan LA7", ange kod A (Annan ledighet).

Fackligt förtroendemannauppdrag, centralt uppdrag

Beslutsärende: Ledighet ska beviljas

Beskrivning: Gäller centralt uppdrag som facklig förtroendeman.

Bifoga underlag där arbetstagaren styrker behovet av ledigheten till exempel genom att visa kallelsen till sammanträdet.

Ledighet med lön: Högst 10 arbetsdagar per kalenderår.

Ansökan: I PASS 

Examen och tentamen

Beslutsärende: Ska beviljas 

Beskrivning: För egen examen/tentamen får arbetstagaren högst utnyttja fem arbetsdagar sammanlagt per kalenderår utan löneavdrag. 

Kursplan ska bifogas i ärendet.

Ledighet med lön: Ja

Ansökan: I PASS 

Släktangelägenhet

Beskrivning: Ger rätt till ledighet utan löneavdrag högst 10 arbetsdagar per kalenderår. Tillämpningen av antal dagar utan löneavdrag utgår från avtalstext och råd från villkorsavtalen.

Ledighet med lön: Se medarbetarwebben Ledighet utan löneavdrag

Ansökan: I PASS

Läkarbesök och i vissa fall tandläkarbesök

Beskrivning:

Om det behövs får en arbetstagare vara ledig utan löneavdrag för besök till:

  • läkare ansluten till högkostandsskyddet
  • företagshälsovård
  • öppen vård
  • mödravårdscentral
  • blodgivning
  • Undersökningar eller behandlingar som ingår i högkostnadsskyddet, efter remiss av tandläkare eller läkare samt vid akuta tandbesvär.

Ledighet med lön: Ja

Ansökan: I PASS

Birgitta Berglund
2021-11-08