Arbetsmiljö, rehabilitering och lika villkor

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Den här huvudingången i HR-guiden samlar information om hur vi kan arbeta på institutioner och enheter för att uppnå en god arbetsmiljö på lika villkor för alla medarbetare.

 

Foto:

Arbetsmiljö och lika villkor är ett område som i hög grad regleras av lagar och föreskrifter.

Inom Umeå universitet har vi tagit fram universitetsgemensamma styrdokument som utgår från de lagar och bestämmelser som omfattar alla arbetsplatser i Sverige.

Här i HR-guiden försöker vi knyta samman och konkretisera dessa regelverk på ett sätt som gör informationen användbar i vardagen för dig som är prefekt eller chef med arbetsgivaransvar, men också för dig som arbetar med att stötta prefekter och chefer i HR-frågor.

Ansvar och arbetsuppgifter

En förutsättning för att kunna arbeta med arbetsmiljö- och lika villkors-frågor är att du som är prefekt eller chef förstår vad som krävs och förväntas av dig i rollen som arbetsgivarföreträdare.

För dig som är HR-stöd är det också värdefullt att ha insikt i fördelningen av ansvar och arbetsuppgifter för att kunna stötta en prefekt eller chef i att kunna greppa helheten och de olika delarna på ett bra sätt. 

Sidorna om ansvar och arbetsuppgifter syftar till att ge en introduktion till kunskapsområdet men kan också fungera som ett referensmaterial när du behöver kolla upp vad som gäller.

Chefens ansvar och stöd inom arbetsmiljö och rehabilitering

Chefens ansvar och stöd inom lika villkor

Systematiskt förebyggande arbete

Grunden till en god arbetsmiljö på lika villkor läggs genom att vi bedriver ett förebyggande arbete som bygger på ständiga förbättringar.

Inom arbetsmiljöområdet heter det systematiskt arbetsmiljöarbete och regleras i föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Inom lika villkor pratar man om aktiva åtgärder, vilka beskrivs i diskrimineringslagen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Aktiva åtgärder

Stöd att kunna agera

Ibland händer det att en grupp eller en enskild medarbetare är i behov av särskilt stöd, eller där andra åtgärder behöver göras för att hantera en situation som uppstått. I sådana situationer har universitetet framtagna rutiner och metoder som hjälper en ansvarig prefekt eller chef att kunna agera.

Rehabilitering

Arbetsskador och tillbud

Hantera konflikter

Misskötsamhet

Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Området Arbetsmiljö, hälsa och lika villkor inom Personalenheten

Området har ett övergripande ansvar för att stödja universitetets ledning, chefer och HR-stöd i det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet.

Kontaktpersoner

Sara Rambe
2022-03-01