Lönekartläggning och analys

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Diskrimineringslagen föreskriver att alla arbetsgivare varje år ska genomföra en kartläggning och analys för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i löner och anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

 

Foto:

Umeå universitet genomför varje år en lönekartläggning – en kartläggning och analys av kvinnor och mäns löner och anställningsvillkor. Genom att genomföra en lönekartläggning kan universitet upptäcka, åtgärda och förhindra eventuella osakliga skillnader i löner och anställningsvillkor som är baserade på kön.

Arbetet med lönekartläggning är en del i arbetsgivarens aktiva åtgärder.

Lönekartläggning 2022 

Analysen för 2022 visar att lokala avtal, bestämmelser och praxis om lön och andra anställningsvillkor har en könsneutral utformning. Analysen visade även att inga lönejusteringar behöver göras för någon grupp baserat på osakligheter utifrån kön.

Inför lönerevisionen 2023 planerar kartläggningsgruppen att göra djupare analys av löner mellan några kvinnodominerade grupper mot icke-kvinnodominerade grupper som uppmärksammats i analys av likvärdiga arbeten.

Dokumentation av lönekartläggningen 2022

Lönekartläggning 2021

Umeå universitet har kartlagt och analyserat kvinnors och mäns löner och anställningsvillkor för år 2021. Lönekartläggningen omfattade teknisk- och administrativ personal med undantag för IT-befattningar.

Resultat av lönekartläggningen 2021

Analysen visar att lokala avtal, bestämmelser och praxis om lön och andra anställningsvillkor har en könsneutral utformning. Detta betyder att inga lönejusteringar behöver göras för någon grupp baserat på osakligheter utifrån kön. Däremot beslutades att inför löneöversynen 2022 att kartläggningsgruppen ska genomför en djupare analys av löner för befattningen servicemedarbetare.

Kartläggning och analys av löner 2021

Lönekartläggning 2020

Umeå universitet har kartlagt och analyserat kvinnors och mäns löner och anställningsvillkor för år 2020. Kartläggningen begränsades denna gång till att omfatta lärarkategorierna och IT-befattningar.

Resultat

Resultaten visar att inga lönejusteringar behöver göras för någon grupp baserat på osakligheter utifrån kön. Däremot beslutades om att insatser ska göras för att utveckla analysmöjligheterna för lektorer och forskare med docentkompetens, adjunkter med avlagd doktorsexamen samt analys av deltidsanställda ur ett könsperspektiv.

Analysen visar också att lokala avtal, bestämmelser och praxis om lön och andra anställningsvillkor har en könsneutral utformning.

Kartläggning och analys av löner 2020

Så genomfördes kartläggningen

Kartläggningsgruppen har bestått av arbetsgivarrepresentanter och HR-stöd centralt, vid fakulteter, förvaltning, universitetsbiblioteket och gemensamma enheter.

Arbetsmöten har hållits med arbetstagarorganisationerna i de olika delarna i kartläggning och analys, och samverkan har skett vid två tillfällen i den centrala samverkansgruppen med facklig representation från Saco-S, OFR-s och SEKO.

Lönekartläggning 2017

Umeå universitet har kartlagt och analyserat kvinnors och mäns löner och anställningsvillkor för år 2017.

Resultat

Resultaten visade att lönejusteringar för en grupp behövde göras. En annan beslutad åtgärd är att arbeta fram lönekriterier för chefer som mäter hur de arbetar med att främja lika villkor.

Analysen visar också att lokala avtal, bestämmelser och praxis om lön och andra anställningsvillkor har en könsneutral utformning.

Kartläggning och analys av löner 2017

Så genomfördes kartläggningen

Under 2018 påbörjas arbetet med att använda BESTA-vägen som lönekartläggningsmetod.

Kartläggningsgruppen bestod av arbetsgivarrepresentanter och HR-stöd centralt, vid fakulteter, förvaltning, universitetsbiblioteket och gemensamma enheter.

Arbetsmöten hölls med arbetstagarorganisationerna i de olika delarna i kartläggning och analys, och samverkan skedde löpande i den centrala samverkansgruppen med facklig representation från Saco-S, OFR-s och SEKO.

Aktiva åtgärder för arbetsgivare

Aktiva åtgärder är ett systematiskt arbete för att främja lika villkor och motverka diskriminering.

Aktiva åtgärder för arbetsgivare

 

Annelie Mellström
2024-03-07