Introduktion till lika villkor och aktiva åtgärder

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Arbetet för lika villkor utgår från diskrimineringslagen. Du som är chef eller HR-stöd behöver grundläggande kunskap om vårt ansvar som arbetsgivare och om universitetets policy och målsättningar.

 

Foto:

Både som arbetsgivare och som utbildningsanordnare har universitetet enligt lag en skyldighet att motverka diskriminering och arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter.

Inom Umeå universitet använder vi lika villkor som ett samlingsbegrepp för arbetet med att motverka diskriminering och arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter.

Allt utgår ifrån diskrimineringsgrunderna 

Arbetet med lika villkor och aktiva åtgärder utgår från de sju diskrimineringsgrunderna som finns med i diskrimineringslagen:

  • jämställdhet och kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionshinder
  • sexuell läggning
  • ålder.

Umeå universitet har en Policy för arbetsmiljö och lika villkor som beskriver generella riktlinjer och viktiga värden som ska beaktas. I de delar som gäller lika villkor baseras universitetets policy till stor del på diskrimineringslagen.

Policy för arbetsmiljö och lika villkor

Diskrimineringslagen (do.se)

Arbetsgivaren är skyldig att utreda och åtgärda

Det är förbjudet för arbetsgivare och utbildningsanordnare att diskriminera arbetstagare eller studenter.

Om en arbetstagare eller student har utsatts för trakasserier på jobbet har arbetsgivaren en skyldighet att utreda och vidta åtgärder.

Hantera trakasserier

Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande

Lagen kräver inte bara att arbetsgivare reagerar på missförhållanden. Det ska också bedrivas ett förebyggande och främjande arbete för lika rättigheter och möjligheter, mot diskriminering. Detta arbete kallas för aktiva åtgärder.

På sidan Aktiva åtgärder finns mer information om hur detta arbete ska bedrivas, inklusive praktiska guider med förslag på aktiviteter att genomföra på arbetsplatsen.

Aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder för arbetsgivare

Aktiva åtgärder är ett systematiskt arbete för att främja lika villkor och motverka diskriminering.

Aktiva åtgärder för arbetsgivare

 

KONTAKT

 

Foto:

Thomas Wahlström
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
thomas.wahlstrom@umu.se
📞 090-786 66 85

 

Foto:

Ellinor Nordsvahn
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
ellinor.nordsvahn@umu.se
📞 090-786 52 07

Sara Rambe
2021-06-10