Försäkringar för anställda, stipendiater och besökare

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Försäkringsskyddet i Sverige består av ett flertal olika delar som sammantaget kan ge ett fullgott skydd. Vilka försäkringar internationella medarbetare och gäster omfattas av kan skilja sig åt beroende på deras individuella situation.

Försäkringens olika delar

För att veta vilka försäkringar en medarbetare omfattas av behöver du veta:

 • vilket uppdrag personen har
 • vilket medborgarskap personen har
 • hur lång vistelsetiden är
 • om personen är folkbokförd eller inte

Information om försäkringar som riktar sig till samtliga medarbetare finns under fliken min anställning

Socialförsäkringar

Socialförsäkringarna i Sverige består av ett flertal separata system, vilka tillsammans kan sägas utgöra det samlade socialförsäkringssystemet som gäller för alla som arbetar och bor i Sverige. De största delarna i detta utgörs av pensionsförsäkring, sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring samt arbetslöshetsförsäkring.

Socialförsäkringen administreras av:

 • Försäkringskassan som har hand om bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Försäkringskassan ansvarar även för att betala ut ersättning för arbetsskador.
  Vissa ersättningar kan man få för att man bor i Sverige, andra kräver att man arbetar eller har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
 • Pensionsmyndigheten som har hand om pensioner. 

För mer information om socialförsäkringar rekommenderar vi följande sidor:

Försäkringskassans information - att vara försäkrad i Sverige

Försäkringskassans information om socialförsäkringar på engelska

Rätt till sjukvård och socialförsäkring

Kollektivavtalade försäkringar

Anställda vid Umeå universitet omfattas av kollektivavtalade försäkringar för statligt anställda.

 • Personskadeförsäkring (PSA) En anställd som råkar ut för en arbetsskada kan få ersättning från Afa Försäkring. Alla statligt anställda omfattas av en personskadeförsäkring enligt avtalet om ersättning vid personskada (PSA).
 • Statligt tjänstepensionsavtal från Statens Tjänstepensionsverk (SPV) - statligt anställda har tjänstepension enligt pensionsavtalet PA 16 med rätt till tjänstepension, sjukpension vid långvarig sjukdom samt pengar till familjen vid anställds dödsfall, så kallat efterlevandeskydd (tjänstegrupplivförsäkring)

Genom kollektivavtal utgår även en extra ersättning från arbetsgivaren vid föräldraledighet och sjukledighet.  

Upphandlade försäkringar för statligt anställda (Kammarkollegiet)

De kollektivavtalade försäkringarna gäller inte för alla uppdrag vi utför för myndighetens räkning, därför finns separat upphandlade försäkringar genom Kammarkollegiet. Försäkringarna nedan kan vara aktuella för internationella medarbetare.

 • Statens tjänstereseförsäkring - för tjänsteresor som görs på uppdrag av myndigheten
 • Försäkring för utländska besökare - gäller för utländska besökare som har ett uppdrag vid myndigheten
 • URA-försäkring - vid utlandsstationering 
 • Egendomsförsäkring - extra försäkring vid utlandsstationering 
 • Student IN/UT - för studenter på campus samt vid mobilitetsstudier
 • FAS+ - för avgiftsbetalande studenter.

Med undantag för egendomsförsäkringen är försäkringarna ovan samlingsförsäkringar vilket innebär att försäkringarna har upphandlats årsvis för en hel grupp. Ingen manuell beställning behöver göras till Kammarkollegiet.

Mer information om försäkringar för utländska gäster. 

Vem omfattas av Kammarkollegiets försäkring för utländska besökare?


Försäkringen omfattar alla som utför ett uppdrag för universitetet till exempel:

 • stipendiater
 • gästforskare
 • gästföreläsare
 • opponenter
 • praktikanter

Omfattas medföljande familj (maka, make, sambo, barn) av någon försäkring?

Familjemedlemmar till någon som omfattas av Kammarkollegiets försäkring för utländska besökare (information ovan) omfattas också av försäkringen.

Övriga försäkringar omfattar endast medarbetaren, inte familjemedlemmar. För detta behöver de själva ordna en privat försäkring t.ex. hemförsäkring.

Hur gör jag för att skriva ett försäkringsintyg?

Medarbetare får inte själva utfärda försäkringsintyg, därför har vi valt att publicera försäkringsintygen på blankettsidan i HR-guiden

Intyg för Kammarkollegiets försäkringar finns för tjänsteresa, utlandsstationering med URA-kontrakt och försäkring för utländska besökare. 

Fyll i alla uppgifter, datum får vara för en längre period men aldrig längre än den aktuella anställningstiden. Prefekt eller HR/motsvarande kan underteckna, glöm inte att stämpla med en institutionsstämpel. 

När ska jag utfärda försäkringsintyg?

 • Vid ansökan om uppehållstillstånd

För utländska stipendiater och de som anställs kortare tid än 1 år behövs ett försäkringsintyg som visar att de omfattas av Kammarkollegiets "försäkring för utländska besökare" för att de ska kunna få ett uppehållstillstånd. Det är en bilaga som ska bifogas ansökan till Migrationsverket.

 • Vid tjänsteresa
 • Vid utlandsstationering med URA-avtal
 • Vid andra tillfällen t.ex. om en medarbetare behöver ett intyg som sammanfattar vilka försäkringar de omfattas av.

Kammarkollegiets försäkring för utländska medarbetare är inte heltäckande och godkänns därför inte av Skatteverket vid ansökan om folkbokföring. Se separat information under folkbokföring.

Vad ska jag göra om en person råkar ut för något?

 • Ta reda på om personen är anställd eller besökare/stipendiat
 • Ta reda på vad som har hänt och under vilka omständigheter. Arbetsskada, tjänsteresa, annat?
 • Hjälp personen att hitta information om vilken försäkring som kan tillämpas. 
 • Hjälp personen att upprätta en skadeanmälan till Kammarkollegiet eller vägled hur en arbetsskada ska anmälas.
 • Vid frågor om ersättning och försäkringsvillkor hänvisas personen direkt till försäkringsombudet

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Försäkringsintyg

Intyg för tjänsteresa

Intyg för tjänsteresa finns på sidan Blanketter om lön och personal

En medarbetare får inte utfärda ett intyg för sig själv, det ska göras av administratör/HR/chef i första hand, av personalenheten/löneadministrationen i andra hand. 

De små blåvita korten har fasats ut och ska inte användas längre.

Intyg för försäkring för utländska besökare 

Intyg för försäkring för utländska besökare finns på Blanketter om lön och personal

En medarbetare får inte utfärda ett intyg för sig själv, det ska göras av administratör/HR/chef i första hand, av personalenheten/löneadministrationen i andra hand.

 

Intygen kan utfärdas för 1 år men inte längre tid än anställningstiden. 

Internationella hr-nätverket

Du som HR/motsvarande som arbetar med internationella HR-frågor är välkommen att delta i universitetets internationella HR-nätverk.

Nätverket samordnas av Personalenheten och erbjuder regelbundna möten, nyhetsspridning och möjligheten att diskutera frågor med andra HR-kollegor. 

Klicka här för att ansöka om medlemskap i Internationella HR-nätverkets teamsgrupp

Elizabet Westerlund
2023-10-26