Arbetstillstånd

Arbetstagare från länder utanför EU/EES och/eller Norden måste ha ett arbetstillstånd som ger rätt att arbeta i Sverige. Arbetsgivaren påbörjar ansökan om ett arbetstillstånd på Migrationsverkets hemsida.

Utlänningslagen angående arbetstillstånd

6 kap. Arbetstillstånd

1 § Arbetstillstånd ska ges för viss tid. Det får avse ett visst slag av arbete och förenas med de övriga villkor som behövs.

2 § Arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits en anställning, om
1. anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig, och
2. lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

2 a § Ett arbetstillstånd enligt 2 § första stycket får inte ges för längre tid än två år. Det får heller inte avse längre tid än anställningstiden.

Vem ska ansöka om arbetstillstånd?

Ett arbetstillstånd ska sökas av personer med arbetsuppgifter som i huvudsak inte inkluderar forskning. Det är innehållet i arbetsuppgifterna som avgör, inte befattningen. Till exempel kan det bli så att en förste forskningsingenjör ska ha ett arbetstillstånd om de ska arbeta i huvudsak eller ett uppehållstillstånd om de ska forska i huvudsak.

Från och med den 1 juni 2022 krävs ett anställningsavtal för att Migrationsverket ska bevilja ett arbetstillstånd. 

Vägledning:

 • Slutför rekryteringsprocessen enligt fakultetens vanliga rutin
 • Vid upprättande av anställningsavtal (OBS, ej vid förlängningsansökningar) gör en notering under övriga upplysningar i Primula "Avtalet gäller under förutsättning att arbetstillstånd beviljas".
 • Anställningsavtalet signeras enligt delegationsordning. 
 • Anställningsavtalet skickas till medarbetaren på GDPR säkert sätt, via vanlig post eller via skyddad bilaga.
 • Notera - medarbetaren måste ha ett anställningsavtal (signerat av samtliga parter) att bifoga ansökan (se steg 5 nedan).

Om arbetstillstånd inte har beviljats innan den tilltänkta tillträdesdagen så finns möjlighet att flytta fram tillträdesdag. Du hittar en rutin för detta och en mall i högerkolumnen.

Krav för att kunna ansöka om arbetstillstånd

Den sökande måste: 

 • ha ett giltigt pass
 • ha erbjudits ett arbete med arbetsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • ett signerat anställningsavtal - NYTT från 1 juni 2022
 • ha erbjudits lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • erbjudas en anställning som gör det möjligt för den anställde att försörja sig. För att uppnå kravet på försörjning måste lönen vara minst 13 000 kronor i månaden före skatt
 • arbetsgivaren ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring.

Arbeta kortare tid än tre månader

Forskare och lärare inom den högre utbildningen som ska forska eller undervisa under en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod är undantagna arbetstillstånd. Beroende på var de har för medborgarskap kan de eventuellt behöva visum för inresa i Sverige. 

För arbetstagare som inte ska forska eller undervisa utan i stället utgör ett tekniskt eller administrativt stöd gäller att de behöver ett arbetstillstånd och eventuellt även ett visum för inresa beroende på medborgarskap.
För mer information se sidan för visum

Vägledning vid ansökan om arbetstillstånd

Ansökan om arbetstillstånd skiljer sig åt på så sätt att det är arbetsgivaren som påbörjar ansökan på Migrationsverkets hemsida. 

Läs gärna igenom Migrationsverkets information och vägledning innan du påbörjar ansökan.

Innan Migrationsverket kan bevilja ett arbetstillstånd (gäller även vid förlängningsansökningar) måste passet kontrolleras i original. Dvs den som ansöker om tillstånd behöver visa upp sitt pass personligen hos Migrationsverket eller på svensk ambassad/ett generalkonsulat innan ett beslut fattas. Om samma pass inte kontrollerats av Migrationsverket tidigare kommer den sökande att kontaktas av Migrationsverket med information om hur man ska göra

Krav för arbets­till­stånd – infor­ma­tion för arbets­gi­vare

Work permit requirements (information till medarbetaren)

Steg 1: Annonsera

Umeå universitet utannonserar den lediga anställningen i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar. Notera annonsens id-nummer, detta behövs när du fyller i anställningserbjudandet. Det är id-nummer för annonsen i Arbetsförmedlingens platsbank som avses, inte dnr som används för rekryteringen vid Umu.

Steg 2:  Skapa anställningserbjudande (här finns info om de uppgifter som ska fyllas i)

Ansökan om arbetstillstånd påbörjas genom att du loggar in med din e-legitimation och skapar ett anställningserbjudande.

Du behöver ha uppgifter om den sökandes namn, födelsedatum, medborgarskap, utbildning och e-postadress. Personen bör välja en e-postadress som är giltig fram tills dess att beslut har fattats.

Välj att du fyller i ansökan som arbetsgivare, inte som ombud.

I ansökan ska information lämnas om arbetsgivaren:

Yrkeskod SSYK - se SCB lista

Fackförbund: ST (välj ST för digital hantering av yttrande)

Datum för kollektivavtal: 2017-10-01 (senaste enligt bilaga i Aurora)

Försäkringar: 

 • Sjukförsäkring: Försäkringskassan 
 • Livförsäkring: Statens tjänstepensionsverk
 • Trygghetsförsäkring: AFA Försäkring 
 • Finns tjänstepensionsförsäkring JA
 • Tjänstepensionsförsäkring: Statens tjänstepensionsverk

Organisationsnummer: 2021002874

Antal anställda: Kolla information på webben

Företag SNI: 85420 - Institutioner vid universitet och högskolor

Adress: Umeå universitet, 901 87 Umeå (kan kompletteras med institutionens gatuadress)

Steg 3: Skicka anställningserbjudande till facket för yttrande

Migrationsverket har utvecklat en digital hantering av fackets yttrande. ST har anslutit sig till digitala yttranden. Välj ST genomgående i anställningserbjudandet så kan du välja att skicka yttrandet för digital granskning. 

Steg 4: Bifoga dokument - utgår vid digitalt yttrande

Fackets yttrande ska inte bifogas manuellt eftersom det har granskats digitalt. 

Steg 5: Slutför arbetsgivarens del av ansökan

När du har bifogat alla dokument slutför du arbetsgivarens del av ansökan. Personen som ska arbeta får ett mejl med instruktioner för att fylla i sin del av ansökan. I detta steg ska ett av samtliga parter signerat anställningsavtal laddas upp. Du behöver därför se till att detta är klart innan. 

Steg 6: Migrationsverket handlägger

Handläggare på institutionen och arbetstagaren får ett mejl när ansökan har kommit in till Migrationsverket. Migrationsverket kommer att kontakta dig eller arbetstagaren om det behövs mer information.

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Steg 7: Beslut

Du som arbetsgivare får ett meddelande per post när beslutet är fattat. Arbetstagaren får ett mejl om att beslutet är fattat. Själva beslutet får arbetstagaren genom den svenska ambassaden eller generalkonsulatet i det land där han eller hon bor.

Arbetstagaren ska ha fått sitt arbetstillstånd klart innan han eller hon reser till Sverige och börjar arbeta.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort. Den som behöver visum för att resa till Sverige får kortet av ambassaden eller generalkonsulatet. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Den som kan resa till Sverige utan visum lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket i Sverige. Arbetstagaren behöver dock ansöka om och få sitt tillstånd klart innan han eller hon reser till Sverige.

Viktigt att veta om arbetstillstånd

I de flesta fall utfärdas ett tillstånd för samma tidslängd som gäller för anställningen men aldrig längre än passets giltighet. Enligt Migrationsverkets praxis beviljas arbetstillstånd för två år i taget utan bortre gräns.

Om det finns en medföljande familj får de tillstånd för samma tid som huvudsökande men aldrig längre än passens giltighetstid. Den nya lagstiftningen från 1 juni 2022  innebär att det införs ett försörjningskrav för familjemedlemmar till arbetstagare

Ett arbetstillstånd gäller för den arbetsgivare och inom det yrke som personen har angivit i sin ansökan. Om personen får ett nytt arbete hos en annan arbetsgivare eller byter arbetsuppgifter ska en ny ansöka skickas in för att få ett nytt tillstånd.

Vid ansökan om förlängt arbetstillstånd kommer den anställde att behöva visa att villkoren för arbetstillståndet har varit uppfyllda under hela tillståndstiden. Personen behöver spara alla lönespecifikationer, anställningsintyg, intyg om eventuell frånvaro och intyg om försäkringar för hela tillståndstiden då de kan bli ombedda att visa dessa dokument för Migrationsverket.

Om den anställde ska fortsätta arbeta i Sverige efter att tillståndet har gått ut ska en ansökan om att förlänga tillståndet skickas in. Personen måste ansöka om förlängning innan det nuvarande tillståndet går ut.

När den anställde har haft arbetstillstånd i 48 månader kan ett permanent uppehållstillstånd vara aktuellt. Migrationsverket bedömer om den anställde har rätt till permanent tillstånd i samband med ansökan om förlängt tillstånd. 

Resor under handläggningen för förlängningsansökan

Enligt nya lagstiftningen den 1 juni 2022 kan en national visering ges för den som behöver resa under handläggningen av en ansökan om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd. 

Information från Migrationsverket

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Rosita Nilsson
2023-06-22