Blankettlista Lön och personal

Digital signering av fem blanketter kommer att införas med beslutsdatum fr.o.m. 6 april. Innan den 6 april kommer reviderade versioner av blanketterna kontoändring (flera enheter), behörighet Primula/PASS och SINK-blanketterna att vara tillgängliga på den här sidan och det kommer att framgå av aktuella blanketter att de ska signeras med eduSign

Anställningsavtal LA01

Anvisning ovanstående blankett

Bilaga till anställningsavtal LA01B

Anställningsavtal LA01C - Employment contract and appendix

Anställningsavtal LA01_med URA-avtal

Anställning med timersättning/Employment hourly compensation

Anställning med timersättning/Employment hourly compensation

Anställning med timersättning/Employment hourly compensation

Ansökan om ställning som anknuten professor emeritus emerita

Arvodesräkning - Försöksperson

Arvodesräkning - Opponent/Sakkunnig/Styrelsearv/Medlemsavgift

BANKKONTO - SVENSK BANK (Skickas till löneadministrationen)

BANKKONTO - Instruktion 

Behörighet Primula/Pass (undertecknas i eduSign)

Bilmedgivande LA15

Bisysslor chefer

Bisysslor lärare

Secondary employment for teaching staff

Bisysslor - sammanställning institution

Bisysslor - sammanställning fakultet

Deltidstjänstgöring - schema LA16

Distansarbete, enskild överenskommelse

Ensk överensk. - Växla lön till tjänstepension

Ensk överensk. - Växla sp.sem.dgr till tjänstepension 

Ensk överensk. - Avbryta eller upphöra med löneväxling

Flextidsmall TA-personal 2020 NY 200114

Flextidsmall TA-personal 2021

Förmånsbeskattning LA17

Kontoändring LA03 - (undertecknas i eduSign) 

Ledighetsansökan LA07

Löneavdrag LA900

Semesterdagar-kostnadsberäkning-Mall

Ramavtal intermittent anställning

Reseförskott LA13

Reseräkning LA14

Reseräkning LA14b - Basis for travel expense

Räkning - representation LA04

Räkning - utlägg LA05

Räkning utlägg - Expense claim LA05b

Semesteransökan LA06

Semesterförläggning – beslut

Stipendium (Studentcentrum) LA02

Stipendium LA03a_postdok

Stipendium LA03b_grundnivå_avancerad nivå

Stipendium LA03c_forskarnivå

Studerande - Ersättning/bidrag LA905

Student - Reimbursement/allocation LA905b

Uppdragstillägg/Lönetillägg LA901a

Uppdragstillägg/Lönetillägg avslut LA901b

Uppsägning PA01

Övertids/mertid/OB-tillägg LA08

Personalenheten/Löneadministrationen
2021-04-08