Blankettlista Lön och personal

Anställningsavtal LA01

Anvisning ovanstående blankett

Bilaga till anställningsavtal LA01B

Anställningsavtal LA01C - Employment contract and appendix

Anställningsavtal LA01_med URA-avtal

Anställning med timersättning/Employment hourly compensation

Anställning med timersättning/Employment hourly compensation

Anställning med timersättning/Employment hourly compensation

Arvodesräkning - Försöksperson

Arvodesräkning - Opponent/Sakkunnig/Medlemsavgift

Behörighet Primula/Pass

Bilmedgivande LA15

Bisysslor chefer

Bisysslor lärare

Secondary employment for teaching staff

Bisysslor - sammanställning institution

Bisysslor - sammanställning fakultet

Danske Bank - UTLAND (Skickas till löneadministrationen)

Danske Bank - SVENSKT BANKKONTO (Skickas till löneadministrationen)

Deltidstjänstgöring - schema LA16

Distansarbete, enskild överenskommelse

Ensk överensk. - Växla lön till tjänstepension

Ensk överensk. - Växla sp.sem.dgr till tjänstepension 

Ensk överensk. - Avbryta eller upphöra med löneväxling

Flextidsmall TA-personal 2020 NY 200114

Flextidsmall TA-personal 2019

Förmånsbeskattning LA17

Kontoändring LA03

Ledighetsansökan LA07

Löneavdrag LA900

Semesterdagar-kostnadsberäkning-Mall

Ramavtal intermittent anställning

Reseförskott LA13

Reseräkning LA14

Reseräkning LA14b - Basis for travel expense

Räkning - representation LA04

Räkning - utlägg LA05

Räkning utlägg - Expense claim LA05b

Semesteransökan LA06

Semesterförläggning – beslut

Samordningsnr för vistelse upp till 6 mån SINK-ansökan 2020, SKV 4350 Tips! högerklicka på länken/spara mål som  

Coordination number for stay in Sweden up to 6 months SINK-application 2020, SKV 4350 Tip! right click on the link / save target as

Samordningsnr för vistelse 6-12 mån SKV 4402 Tips! högerklicka på länken/spara mål som

Coordination number for stay in Sweden 6-12 months, SKV 4402 Tip! right click on the link / save target as   

Stipendium (Studentcentrum) LA02

Stipendium LA03a_postdok

Stipendium LA03b_grundnivå_avancerad nivå

Stipendium LA03c_forskarnivå

Studerande - Ersättning/bidrag LA905

Student - Reimbursement/allocation LA905b

Uppdragstillägg/Lönetillägg LA901

Uppsägning PA01

Övertids/mertid/OB-tillägg LA08

Personalenheten/Löneadministrationen
2020-09-17