Dokumentmallar universitetsgemensamma projekt

Projekt som beslutas av rektor eller universitetsstyrelsen ska använda de dokumentmallar som tagits fram för dessa typer av projekt. Projektplaner för universitetsgemensamma projekt ska fastställas av rektor eller styrelse, och projekten avslutas först efter beslut av rektor eller styrelse, då slutrapporten fastställs.

Regler för universitetsgemensamma projekt

Enligt rektorsbeslut ska följande regler gälla universitetsgemensamma projekt: Dnr 100-733-10.

Projektplan

Projektplanen ska utformas enligt denna mall. Projektplanen beslutas av rektor eller styrelse.

Uppföljningsrapport

Planeringsenheten ansvarar för en årlig uppföljning av universitetsgemensamma projekt. Vid uppföljningen ska denna rapport fyllas i av projektledaren.

Slutrapport

Inför avslut av projekt ska en slutrapport sammanställas enligt denna mall. Slutrapporten fastställs av rektor eller styrelse, och först därefter avslutas projektet.

kontaktinformation

Om du har frågor kring universitetsgemensamma projekt, kontakta Robert Axebro Planeringsenheten, 090-786 71 94.

Planeringsenheten
2018-03-29