Om den nya funktionen bostadsförmedling

Rektor har beslutat att inrätta en universitetsgemensam bostadsförmedling vid Umeå universitet från och med den 1 januari 2021. En universitetsgemensam bostadsförmedling innebär att alla ansökningar om bostad, prioriteringar och avtal sköts via en gemensam funktion.

Varför behövs en gemensam bostadsfunktion?

För att skapa bättre möjligheter för internationella studenter, personal och gästforskare att hitta bostad. Samt för att förenkla hanteringen för institutioner, dels genom en korrekt hantering enligt universitetets regler och förordningar och dels genom att skapa samordningsvinster.

Vad är bakgrunden till beslutet?

Under flera år har diskussioner pågått kring bostadshanteringen vid Umeå universitet vilket resulterade i att en utredning genomfördes under våren 2019 (FS 2.3.1-1415-19) på uppdrag av universitetsdirektören. Utredningen påvisade att en samordnad funktion bör inrättas.

Hur togs förslaget fram?

Med utgångspunkt från utredningen tilldelades ett uppdrag (Dnr FS 1.1-1500-19) till Lokalförsörjningsenheten att föreslå och implementera en lösning för hela universitetet. Arbetet med framtagande av innehåll och struktur för den gemensamma funktionen har under våren 2020 skett i en samrådsgrupp med en representant från respektive fakultet samt i en pilotgrupp bestående av bostadsadministrativ personal från institutioner (Kemiska institutionen, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik samt Umeå Plant Science Centre). Den sistnämnda gruppen har bidragit med sin kunskap kring de cirka 90-talet bostäder som de tillsammans förfogar över och hyr ut i andrahand med tillhörande kringservice.

När och hur kommer den nya funktionen att implementeras?

Den 1 januari 2021 inrättas den universitetsgemensamma bostadsförmedlingen vid Umeå universitet.

International Housing Office och Lars Färgares Gårds verksamheter kommer inledningsvis att fungera som vanligt. Första steget i implementeringen är att anskaffa och införa ett administrativt systemstöd för bostadsförmedling. Förhandlingar om nya möjligheter till inhyrning av lägenheter från bostadsföretag påbörjas.

Vilka bostäder har universitetet?

500 studentrum i huvudsak för internationella utbytesstudenter, 38 lägenheter inom Lars Färgares gård samt cirka 300 studentrum/lägenheter som hyrs av institutioner. De sistnämnda ingår inte idag i bostadsförmedlingen utan kommer stegvis att flyttas över under 2021 och 2022.

Hur flyttas institutionsförhyrda lägenheter över till bostadsförmedlingen?

Överföring av institutionsförhyrda kontrakt sker genom att institutionen fyller i "överföring av institutionsförhyrda hyresavtal" och därefter tas ett kort avstämningsmöte med kontaktperson vid institutionen. Ett nytt andrahandskontrakt upprättas mellan Bostadsförmedlingen och den boende för att tydliggöra överenskommelsen.

Vad är bostadsförmedlingens uppdrag?

Bostadsförmedlingens uppdrag är att skapa en hantering av bostäder vid Umeå universitet för att främja internationell samverkan och rekrytering av studenter, internationell personal samt gästforskare. För att uppnå syftet så har följande mål satts upp

  • Att skapa regelefterlevnad
  • Att skapa samordningsvinster
  • Att tillhandahålla rätt service
  • Att ge återkoppling

Hur går internationella studenter och gästforskare tillväga för att söka bostad?

Antagna utbytesstudenter erbjuds boende via International Housing Office.

För gästforskare i behov av boende ansöker institutionen via formuläret Förfrågan bostad. Bostadsförmedlingen söker sedan boende baserat på ansökan.

Hur finansieras bostadsförmedlingen?

Utgångspunkt för bostadsförmedlingen är att den ska finansieras via avgifter som ska täcka alla driftskostnader. Men initialt behövs en universitetsövergripande finansiering (se Rektorsbeslut Dnr FS 1.2.1-2158-20).

Frida Fjellström
2021-04-19