Digital tvilling FAQ

En digital kopia av Umeå universitet är under skapande. Genom att skanna lokaler och ytor skapas en preciserad 3D-modell, en digital tvilling, som kommer användas i fastighetsdriften. Här samlas svar och frågor kring arbetet.

Som ett led i Akademiska hus arbete att digitalisera hela sitt fastighetsbestånd tas en digital tvilling av Umeå universitet fram. Den digitala tvillingen kommer i huvudsak användas i fastighetsdriften för att kunna öka lokalnyttjandet och energieffektiviseringen samt planera framtida ombyggnationer.
På denna sida finns svar på de vanligaste frågorna som uppkommer i och med arbetet med den digitala tvillingen. Sidan uppdateras allt eftersom behov uppstår. 

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling kan beskrivas som en virtuell kopia av en verklig miljö. Ur ett fastighetsperspektiv, som är aktuellt för Umeå universitet, handlar om att digitalt kunna visualisera hur byggnaden ser ut. I den digitala kopian kommer väggar, tak och tekniska detaljer så som lampor, strömbrytare och vatten- och elledningar med mera att synas. I kombination med data från bland annat sensorer kommer byggnadens livscykel i realtid kunna följas och laboreras med.

Till vad kommer Umeå universitet använda den digitala tvillingen?

I huvudsak kommer den digitala tvillingen användas för drift och förvaltning av Umeå universitets fastigheter. Genom att applicera olika typer av fastighetsrelaterad data och mätdata från bland annat sensorer kan vi genom tvillingen visualisera materialet. Vi kommer därefter kunna analysera exempelvis lokalanvändning, inomhusklimat och energianvändning. Genom att sätta data i ett sammanhang – alltså se vart i en byggnad något till exempel avviker, kan vi hitta möjliga resursbesparingar.

Den digitala tvillingen kommer också att användas vid lokalplanering i samband med verksamhetsförändringar till exempel för att optimera nyttjandegraden ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi vill se till att vi har rätt storlek på lokalerna i relation till antal personer som nyttjar lokalerna.

Hur kan en digital tvilling användas för att lokalerna ska bli energieffektivare?

Det främsta nyttan med digitala tvillingar handlar om att använda lokalerna på ett mer hållbart sätt och till och med slippa bygga nytt i samma omfattning. För att ha en hållbar byggnad är även låg energi- och effektanvändning viktig. Den digitala tvillingen kommer genom sammansättningen av sensordata, energidata och möjligheten att kunna visualisera var och hur energin används kunna hjälpa till att upptäcka mönster och indikera var vi kan göra förändringar. 

Hur tas en digital tvilling fram?

Först skannas alla ytor med  hjälp av en skanningsapparat som bärs av en person som går runt i lokalerna. Skanningen görs i två nivåer:

• Punktskanning, den första nivån består av ett så kallat punktmoln där en avståndsmätare med laser mäter in rummet i detalj med en noggrannhet på någon centimeter. Till exempel genom att mäta avståndet från vägg till vägg, eller mellan vägg och dörr. Alla punkter där lasern träffar skapar en bild där konturer av föremål och inventarier syns. På detta vis skapas en färglös 3D-modell av rummet med miljontals punkter.
• Foto, den andra nivån, görs med en 360-graders kamera som färgsätter punkterna som skapades i första nivån. Vi kan då se mer detaljrikedom och öka orienterbarheten i bilden. Resultatet kan liknas vid Google Street view.

Den digitala tvillingen kan bestå av antingen enbart punktskanningen eller en sammanslagning av de båda nivåerna.

Skannas alla ytor på campus? 

Nej, alla ytor omfattas inte av skanningen och en del ytor har enbart punktskannats. För att kunna förvalta fastigheten och sköta driften räcker det med punktskanningen men fotograferingen ökar orienterbarheten och ger en bättre bild av miljön. Detta är särskilt relevant för publika lokaler som kan komma att visas upp i marknadsföringssammanhang. Därför har lokaler som det kan finnas ett värde av att visa upp publikt, så som korridorer, föreläsningssalar, seminarierum, grupprum, fikarum, kurslaborationslokaler och studentdatasalar  både punktskannats och fotats.

Enskilda kontor eller ytor som inte är publika har som grundprincip enbart punktskannats för att kunna nyttjas för fastighetsdriften.

Lokaler med känslig information eller skyddade verksamheter har varken punktsaknnats eller fotats. 

Hur detaljrik kommer slutprodukten att vara?

Punktskanningen skapar enbart färglösa konturer av föremål. Exempelvis kommer det kunna anas att det ligger en pärm på ett bord, men någon text kommer inte synas. Inte ens med fotograferingen ovanpå kommer det gå att urskilja ord. Med fotot kommer vi kunna se att till exempel en soffa är blå, men vi kommer inte kunna se om det är ett hål i tyget eller inte.

För de publika miljöerna som både skannas och fotas kommer fotona kunna sparas separat och vid senare skede kunna sammanfogas till mer högupplösta bilder liknande Google Street View fast inomhus. 

Vad händer när skanningen av lokalerna är klar – vad är nästa steg?

När skanningen är klar sker en automatiserad granskning där alla personer som kommit med på bild "blurras" så de inte går att känna igen. Därefter sker även en manuell bildgranskning av allt material där representanter från Umeå universitetet tillsammans med Akademiska Hus och skanningsföretaget kommer gå igenom allt material för att säkerställa att varken människor eller felaktiga ytor kommit med i processen. När granskningsprocessen är genomförd kommer materialet sammanställas till en digital tvilling som ägs av Akademiska hus. Därefter kommer Lokalförsörjningsenheten genom avtal med Akademiska Hus få tillgång till den digitala tvillingen och kunna börja använda den för att sköta fastighetsdriften.

Kommer personer synas på bild?

Alla människor som kommer med på bild eller punktskanning kommer per automatik att avidentifieras. En manuell granskning kommer även att ske av allt material före publicering där personal från universitetet deltar vid granskningen tillsammans med leverantören och Akademiska Hus. 

Kommer medarbetare och studenter kunna använda den digitala tvillingen?

I ett första skede kommer inte medarbetare eller studenter kunna använda tvillingen. Det kan komma att bli aktuellt senare. Akademiska hus har påbörjat en utveckling av en mobilapplikation där till exempel lärare och studenter ska kunna hitta och boka rum. Den digitala tvillingen kan också komma att kunna användas i till exempel marknadsföringssammanhang och låta en presumtiv student digitalt vandra runt i våra publika lokaler. 

Hur lagras materialet?

All information hanteras på lokala servrar inom Sverige under hela granskningsprocessen. När data är helt avidentifierad och färdiggranskad raderas alla originalbilder från alla leverantörers lokala servar. Vid frågor gällande hur din data hanteras, kontakta Akademiska hus juridiska avdelningen på gdpr@akademiskahus.se

Är det Akademiska hus eller Umeå universitet som äger datat?

All godkänd skanningdata som publiceras i plattformen ägs av Akademiska Hus. Men Umeå universitet kommer ha full insyn i och möjlighet att påverka all data som godkänns. Universitetet kommer genom avtal kunna få tillgång till vissa delar av datat.

Kommer det insamlade datat finns tillgängligt om jag vill forska på materialet?

Ja, lärosätet har möjlighet att teckna ett datadelningsavtal med Akademiska Hus så att data från den digitala tvillingen kan laddas ned via API för att användas för forskning och utbildning.

Kontaktinformation

Richard Olsson
Fastighetschef
090-786 67 28
richard.olsson@umu.se

Vad händer just nu?

Skanningen av alla ytor är slutförd. En manuell granskning av allt bildmaterial kommer nu påbörjas. 

Alexandra Haglund
2023-08-08