Miljöarbete i praktiken

All verksamhet vid universitetet påverkar den omgivande miljön både positivt och negativt, direkt och indirekt. Syftet med universitetets miljöarbete är att minska miljöpåverkan från verksamheten och dess betydande miljöaspekter samt att öka inslag av miljö och hållbarhet i kärnverksamheten.

Direkt och negativ miljöpåverkan uppstår till exempel vid energianvändning, tjänsteresor och laborativ verksamhet. Indirekt, och positiv, miljöpåverkan kan uppstå till följd utbildning, forskning och samverkan.

Universitetets miljöarbete är ett miljöledningsarbete där verksamhetens miljöpolicy och miljömål samt gällande lagstiftning är utgångspunkterna. Den internationella standarden ISO14001 är det övergripande verktyget i miljöledningsarbetet.

Rektor är huvudansvarig för universitetets miljöledningsarbete men på institutions- och enhetsnivå ansvarar prefekten/föreståndaren för att verksamheten bedriver ett systematiskt miljöledningsarbete samt att verksamheten arbetar efter gällande miljölagstiftning. På institutioner och enheter kan centrala miljömål och handlingsplaner anpassas och kompletteras med egna miljömål och aktiviteter.

På webbsidorna ”Miljöarbete i praktiken” kan du ta del av information och vissa regler som omfattar en viss verksamhet och dess miljöaspekt. Det finns också tips och exempel på hur du kan bidra till att minska universitetets miljöpåverkan och öka inslagen om hållbar utveckling i kärnverksamheten. Om du vill fördjupa dig i miljölagstiftningen hittar du mer information om den under Regler och styrning.    

Om en olycka, en incident, ett tillbud med avseende på miljö- eller hälsofara, inträffar så ska detta omgående anmälas till prefekt/föreståndare samt till centrala miljösamordnaren. Åtgärder ska också vidtas för att förebygga att händelsen kan ske igen.

Åsa Bäckström
2017-11-23