Utveckling av huvudcampus

Utveckling av huvudcampus

Det arbete med en långsiktig plan för utveckling av våra campusmiljöer, som inleddes 2012, har nu nått ett första mål: att tillsammans med Akademiska hus hitta ett fåtal bärande principer som kan gälla under lång tid.

Ur rektorsbeslutet 2012-03-06:

"Målet med en campusutvecklingsplan bör vara att skapa miljöer som attraherar och håller kvar forskare och studenter och som erbjuder ett campus med en blandning av utbildning, forskning, entreprenörskap, bostäder, samhällsservice och rekreation".

Campusplan Campus Umeå

Vägen till den första delen i vår campusplanering som omfattar huvudcampus har fokuserats på att tillsammans med Akademiska hus hitta ett fåtal bärande principer som kan gälla under lång tid. Vi har förutom konstaterandet att vi ytmässigt kan bygga ett campus till inom kompaktzonen fördjupat oss i några mer närliggande utvecklingsområden. Arbetet har därutöver lett till frigörande av mark långt från kompaktzonen där nu nya bostäder byggs och de första står klara hösten 2016. Vi har ett viktigt men något mindre arbete rent volymmässigt kvar med sjukhusområdet, konstnärligt campus, Skellefteå och Örnsköldsvik.

Universitetsstyrelsen fastställde 2015-09-24 dokumenten Campusplan Huvudcampus - se detta och beslutsförslaget under rubriken Dokument på denna sida.

Frida Fjellström
2018-05-08