Servrar och datacenter

I början på året 2022 startar ett arbete med att förbättra och öka säkerheten på vårt datacenter i MIT-huset. Nuvarande lokal ska renoveras och förbättras för att skapa ett grönare och säkrare datacenter. Akademiska hus är fastighetsägare, projektledare och koordinator av genomförandet och Umeå universitet är beställaren.

Flytten av datacentret sker för att renovera lokalen och göra den miljövänligare, säkrare och för att höja tillgängligheten. Den primära anledningen till renoveringen är att byta ut nuvarande reservkraft (UPS) på grund av att garantier och support utgår. Efter utbytet kommer reservkraften att dubbleras för att öka tillgängligheten vid eventuella problem med strömförsörjningen. I samband med renoveringen kommer också användningen av el och kyla att effektiviseras. Universitetet får ett grönare och säkrare datacenter.
Renoveringen medför:

  • Förbättringar i infrastrukturen - fler enheter och institutioner får en säkrare fysisk miljö
  • Säkerheten ökas genom fysisk indelning av datacentret för att bättre kunna skilja på system med olika skyddsklasser
  • Lokalen blir mer miljövänlig genom att minska den yta som behöver kylas, vilket resulterar i effektivare energianvändning
  • Tillgängligheten ökar genom dubblerad reservkraft och en extra elmatning till MIT-hallen

Förberedelser inför flytten

Förberedelserna inför flytten är redan påbörjade. Flytten sker till HPC2N´s datacenter i MIT-huset. HPC2N har utrymme för att förvara vår infrastruktur i sitt datacenter och de har varit mycket tillmötesgående och hjälpsamma. Aktiviteter och förberedelser med kompletterande infrastruktur för att samexistera hos dem är redan påbörjad. Det har bland annat dragits fiber mellan våra datacenter för att underlätta flytten, likaså har elförsörjningen setts över och den kommer dubbleras. Reservkraften i form av ett dieselaggregat kommer att användas både till HPC2N´s datacenter och MIT-hallen under ombyggnationerna för att säkerställa driftstabiliteten.

ITS vid Umeå universitet har inventerat den last som alla system har i datacentret så att vi kan fördela den på ett optimalt sätt under flytten med hjälp av universitets andra hall i Universitetsledningshuset. Det finns en plan för sådant som kan stängas ned tillfälligt för att minimera risker och belastning, och ITS har sett över vilka servrar som ska flyttas och i vilken ordning. Det har även undersökts vilka servrar som redan innan flytten kan bytas ut eller förenklas främst avseende dess datalagring, samt bestämt i vilken ordning de tre kategorier av servrar kan flyttas, virtuella servrar, virtuella servrar med datalagring (även kallat spinndiskar) samt fysiska servrar.

Baserat på Akademiska hus projektplan har universitetet undersökt när flytten kan genomföras beroende på vilka som berörs. Flytten kommer inte ske vid terminsstart. Universitetets centrala system kommer att flyttas när det passar verksamheten. Universitetet har även tagit i beaktning vilka av universitetets institutioner och enheter som berörs av vilka system, och i samråd med dem planeras flytten.

Hur flytten kommer gå tillväga

Alla servrar och system kommer att flyttas successivt för att minska påverkan. När allting är flyttat till den tillfälliga lokalen startar renoveringen. Renoveringen startar enligt den preliminära planeringen i mars och kommer pågå cirka fyra till fem månader. Flytten tillbaka till den renoverade hallen kommer påbörjas när renoveringen är klar. Flytten tillbaka behöver inte ske lika skyndsamt eftersom det inte är samma tidspress då universitetet har tillgång till HPC2N datacenter.

Påverkan på Umeå universitet

Tidigare erfarenheter har visat att arbeten som rör central infrastruktur kan innebära risker. Inför flytten har extern part genomfört en risk- och sårbarhetsanalys. Universitetets har analyserat riskerna och vidtagit åtgärder för att minimera dessa.

  • System i den virtuella servermiljön ska inte påverkas eftersom vi kan flytta dessa successivt och nyttja etablerad redundans i vår andra hall i universitetsledningshuset.
  • System i den virtuella servermiljön och som är beroende av datalagring på så kallad spinndisk kommer att ha en kortare nedtid. De system eller verksamheter det berör kontaktas och hanteras separat.
  • System som institutioner och enheter har placerade i MIT datacenter, så kallade fysiska servrar, kommer att flyttas i samverkan med respektive verksamhet.

Planen är väl genomarbetad, om allt går som det ska kommer flytten inte påverka några tjänster/system. Om det skulle uppstå problem eller skapa störningar på universitetet kommer dessa att kommuniceras via Driftbloggen

Vanliga frågor

Varför behövs flytten genomföras?

Visst material behövs bytas ut, bland annat UPS:erna. Vi passar på att renovera om lokalen för att öka säkerheten och effektivisera användningen av energin. Renoveringen gör att datorhallen blir mer miljövänlig och säkerhetsnivån ökar.

När sker flytten?

Senast uppdaterad 2022-06-08
Flytten är beräknad att ske mellan vecka 18 och 24. Renoveringen av lokalen förväntas vara klar till årsskiftet. Flytten tillbaka sker med största sannolikhet under kvartal 1 2023.

Varför sker inte flytten på helgen?

Flytten ska ske successivt för att få så lite belastning på systemet som möjligt, det innebär att materialet kommer att flyttas i omgångar under en längre tid. Att enbart flytta på kvällar eller helger är inte hållbart tidsmässigt. De material som flyttas ska inte påverka arbetet som görs på dagtid. Dock, om det skulle krävas att flytten sker på helger kommer det att göras.

Varför flytt till HPC2N och inte till hallen i universitetsledningshuset?

Den andra datorhallen har inte lika stor kapacitet och skulle inte klara belastningen av all data under tiden som flytten pågår.

Hur påverkas jag som individ?

Arbetet är noga genomtänkt och kommer med största sannolikhet inte beröra dig mer än några få driftstörningar, det kan ta några sekunder längre att logga in till exempel. Om något händer skulle de som befinner sig på campus kanske märka av störningar i elen eller driftstörningar i en tjänst eller ett system.

Vi har ett system i ITS serverhall, vad behöver jag göra?

Ni kommer att bli kontaktade i god tid innan flytten och vi kommer informera om vad som gäller för er och hur ni påverkas.

Vart kan jag höra av mig om jag har frågor?

Du kan alltid höra av dig till Servicedesk om du har frågor. Du kan även kontakta Jonas Kröger eller Håkan Gustafsson.  

Support ITS SERVICEDESK

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2023-02-17