Katalogansvar

Koncernkatalogen vid Umeå universitet innehåller information om individer, objekt och organisationer vid universitetet. Informationen i katalogen erhålls via överföring från olika källsystem samt genom att katalogansvariga för in och uppdaterar delar av den.

Det rör sig om information kopplad till den institution/enhet som ansvaret avser och till individer som är verksamma vid den. Arbetet utförs med hjälp av det administrativa verktyget Personaladministration och kan till exempel innebära att tilldela vissa roller och anknyta personer.

Rollen Katalogansvarig ger också möjlighet att återställa Umu-id-lösenord, skapa ny tillfällig identitet samt hantera Skype för företag-abonnemang för anställda och anknutna. Det arbetet sker med ett verktyg i Servicedesk.

Vem utser katalogansvarig?

Katalogansvarig utses av prefekt eller motsvarande. Prefekten skickar in ett ärende till Servicedesk med information om namn och Umu-id för den eller de personer som ska tilldelas rollen Katalogansvarig måste vara anställd eller anknuten vid den aktuella organisationen.

Samarbetsyta för katalogansvariga

Du som är katalogansvarig har tillgång till samarbetsytan för katalogansvariga. Där hittar du information om administration av personal och anknutna, vilka roller som kan tilldelas och manualer. 

Samarbetsyta för katalogansvariga (kräver inloggning och behörighet)

Åsa Nordström
2020-03-27