Misstanke om oredlighet i forskning

Om du misstänker att det förekommer fabricering, förfalskning eller plagiering av forskningsresultat bör du anmäla detta. Detsamma gäller även andra avvikelser från god forskningssed.

 

Foto: Kommunikationsenheten

Ett etiskt förhållningssätt i forskningsprocessen innebär att forskare värnar både de människor som deltar i forskningen och den kunskap som söks. God forskning och ett etiskt förhållningssätt går alltid hand i hand.

Misstanke om oredlighet i forskning, är vad som i mer vardagligt tal benämns som misstanke om forskningsfusk. Oredlighet i forskning är en allvarlig avvikelse från den forskningssed som alla forskare och högskolor ska följa.

Du har möjlighet att berätta om dina misstankar

Om du misstänker avvikelse från god forskningssed eller oredlighet i forskning gör du det skriftligen till registrator@umu.se.

I din anmälan är det bra om det framgår dina kontaktuppgifter, vem eller vilka som anmälan gäller, varför du misstänker oredlighet i forskning eller avvikelse från god forskningssed och annat underlag som kan vara relevant.

Om du misstänker oredlighet i forskning kan du  göra anmälan direkt till den nationella nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF).

Oavsett vart du skickar din anmälan så görs en bedömning hos respektive myndighet om var anmälan ska hanteras.

Hur går utredningen till?

Beroende på vilken typ av avvikelse det handlar om görs utredning vid två olika instanser - Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) när det gäller oredlighet i forskning, eller av en utredningsgrupp vid Umeå universitet när det gäller andra avvikelser från god forskningssed. 

När anmälan kommit in till universitetet gör universitetsjurist i samråd med rektor en första bedömning av ärendet, för att avgöra om Umeå universitet eller NPOF som ska hantera ärendet.

Avvikelse från god forskningssed utreds av universitet

Om anmälan avser avvikelse från god forskningssed föreslår dekan vid den fakultet där misstanken uppstått vilka som är mest lämpliga att utreda ärendet. Urvalet sker bland ett antal i förväg föreslagna ledamöter och har bred erfarenhet och legitimitet i forskarsamhället.

Utredning genomförs

Om utredningsgruppen redan inledningsvis bedömer att anmälan saknar grund kan utredningsgruppen föreslå rektor att avskriva anmälan utan vidare åtgärd. 

Under utredningen kommer utredningsgruppen samla in fakta, och den som är anmäld har möjlighet att skriftligen yttra sig. Om det behövs kommer utredningsgruppen kontakta andra myndigheter.

En skriftlig redovisning av vad utredningen kommer fram till och förslag på lämpliga åtgärder lämnas över till rektor när utredningen är avslutad.

Mer om hur utredningen genomförs finns beskrivet i handläggningsordningen.

Rektor fattar beslut

Det är rektor som fattar beslut, baserat på den skriftliga rekommendation som utredningsgruppen lämnat över. Rektor kan besluta att:

  • det inte varit fråga om avvikelse från god forskningssed eller
  • det har varit fråga om en eller flera avvikelser från god forskningssed, och om den eller de begåtts med uppsåt eller av grov aktsamhet.

Oredlighet i forskning utreds av NPOF

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) ansvarar för att pröva misstanke om oredlighet i forskning. Mer information om hur NPOF gör prövningen finns på oredlighetsprovning.se

Rektor fattar beslut om eventuella åtgärder

Oavsett om ärendet utretts internt vid Umeå universitet eller av NPOF är det rektor vid Umeå universitet som beslutar om eventuella åtgärder med anledning av beslutet i ärendet.

Personen frias från misstanke

Om personen frias från misstanke är det viktigt att universitetet hjälper till att vidta åtgärder för att avhjälpa den eventuella skada misstanken har medfört. 

Personen bedöms ha gjort sig skyldig 

I de fall utredningen kommit fram till att en person gjort sig skyldig till oredlighet i forskning (av NPOF) eller annan avvikelse från god forskningssed beslutar rektor om eventuella åtgärder, oavsett om beslutet om avvikelse fattats av NPOF eller av rektor.

Det är viktigt att eventuella åtgärder står i proportion till avvikelsens grad av allvar. 

Berörda forskningsfinansiärer, myndigheter, vetenskapliga tidskrifter och andra berörda ska informeras.

Definitioner

Avvikelse från god forskningssed

Förseelser som riskerar att skada eller skadar forskningsprocessens, forskningens eller forskarens integritet. Exempelvis kan det röra frågor om medförfattarskap.

Oredlighet i forskning

Allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering (FFP), som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet. 

Anmälningar som gäller händelser som inträffande för mer än tio år sen är preskriberade.

Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (LAO)

Relaterad information

Anja Axelsson
2023-02-01