Förvaltningsrätt

Att arbeta på en myndighet innebär att förutom de regler som styr själva verksamheten också måste följa allmänna förvaltningsrättsliga regler. Dessa påverkar både vad vi får göra och vad vi måste göra.

Universitetet har serviceskyldighet

Som myndighet måste universitetet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda personer i frågor som rör vårt verksamhetsområde. Vilken hjälp som ska ges och hur den ska se ut beror på vad frågan handlar om, den enskilda personens behov av hjälp och vår verksamhet. Vi ska besvara frågor från enskilda personer så snart som möjligt.

Vi har också en skyldighet att hänvisa den som av misstag vänt sig till oss, när frågan egentligen rör någon annan myndighet, vidare till rätt myndighet.

Universitetet har också skyldighet att ta emot besök och telefonsamtal. Om det finns bestämda tider för det, ska vi upplysa om de tiderna på till exempel hemsidor.

Allmänna krav vid ärendehantering

Det ska vara enkelt att ha med universitetet att göra. Därför är det viktigt att vi som jobbar på universitetet uttrycker oss begripligt. Vi ska också sträva efter att handlägga ärenden så enkelt, snabbt och billigt som möjligt, utan att riskera säkerheten.

Kort sagt ska det vara enkelt för enskilda att ha med universitetet att göra i samband med ärendehandläggning, exempelvis examination, antagning och begäran om studieuppehåll.

Tänk på att du själv kan hämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter om det behövs när du handlägger ett ärende.

Så här ska ett beslut se ut

Ett beslut ska alltid vara skriftligt. Muntliga uppgifter ska tillföras ärendet genom en daterad tjänsteanteckning.

När du fattar beslut i ett ärende ska du upprätta en skriftlig handling som visar
1. datumet för beslutet
2. beslutets innehåll
3. vem som fattat beslutet
4. vem som varit föredragande
5. vem eller vilka som varit med i den slutliga handläggningen.

Om beslutet går en part emot och det går att överklaga ska en överklagandehänvisning skickas med beslutet. Det är du som handläggare av ärendet som ansvarar för att en sådan hänvisning skickas med.

Läs mer om om överklagande av beslut i Handläggningsordning för överklaganden.

Villkor för att ompröva beslut

Universitetet kan på eget initiativ, eller på begäran av den enskilda personen, ompröva ett beslut som fattats. Omprövning får bara ske om beslutet har varit till nackdel för den enskilda personen.

Kontaktinformation

Anna-Karin Sjölund-Alm
090-786 7648

Chatarina Larson
090-786 5351

Elisabeth Mach
090-786 5726

Linda Lundmark
090-786 5088

Maria Karlsson
090-786 6932

Marit Juselius
090-786 8071

Rebecka Seton
090-786 5489

Tina Nordström
090-786 9285

Tobias Nyström
090-786 8828

E-post skickas till
universitetsjurist@umu.se

Chatarina Wiklund
2021-04-20