Patent och upphovsrätt m.m. i samarbeten och uppdrag

I projekt där externa aktörer deltar behövs avtal som reglerar hur information och resultat får användas. Avtal som tecknas med samarbetspartners och uppdragsgivare ska innehålla villkor om att universitetet har rätt att använda det resultat som framkommer i projektet i sin normala verksamhet.

Avtalen behöver även innehålla villkor om hur material som används som bakgrundsmaterial i projektet får användas. Vänd dig till universitetsjurist om du behöver teckna avtal som reglerar immateriella rättigheter.

Det är även viktigt att komma ihåg att ställa krav om att universitetet ska ha rätt att nyttja resultat vid upphandling av tjänster, till exempel konsulter. Avdelningen för inköp och upphandling hjälper dig med stöd i hur du kan ställa krav i en upphandling. Umeå universitet tillämpar Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) riktlinjer för hur sådana villkor bör utformas. Bland annat ska universitetet alltid säkerställa rätt att fortsatt använda resultatet i fortsatt forskning och undervisning. Det är alltid Umeå universitet, inte enskilda medarbetare, som är part i avtal som berör universitetets verksamhet.

Forskarintyg

Villkor i avtal som rör immateriella rättigheter påverkar de forskare som deltar i projektet i och med att deras möjlighet att använda resultatet för fortsatt forskning eller kommersialisering påverkas. Universitetet kan inte som part acceptera villkor som rör immateriella rättigheter utan att forskaren också är beredd att acceptera dessa villkor. Varje deltagande forskare måste därför underteckna ett så kallat forskarintyg innan avtal tecknas för att universitetet ska kunna säkerställa att forskaren accepterat regleringen kring dennes immateriella rättigheter och är beredd att erbjuda de andra parterna sådana rättigheter. Det är forskningsledarens ansvar att se till att alla deltagande forskare förstår villkoren och undertecknar forskarintyg innan de utför något arbete i projektet.

Kontakt

E-post universitetsjuristerna 

E-post Dataskyddsombud, frågor om personuppgiftshantering

2024-02-12