Information till registrerade

Umeå universitet ska i samband med att personuppgifter om individer (nedan benämnda "registrerade") samlas in, lämna information till de registrerade om personuppgiftsbehandlingen. Den registrerade har även rätt att få information på begäran, samt vid vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) vid universitetet och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Informationen ska tillhandahållas kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett tydligt och enkelt språk. I dataskyddsförordningen anges utförligt vilken information som ska ges till de registrerade. Med anledning av detta har Umeå universitet tagit fram en checklista om vilken information som ska lämnas för att uppfylla dataskyddsförordningens krav.

Två mallar för hur informationen kan se ut har även upprättats. En mall avser personuppgiftsbehandling inom forskningsprojekt, och den andra avser personuppgiftsbehandling vid utbildning, administration och samverkan. Vi rekommenderar att du utgår från mallarna för att säkerställa att all information som måste lämnas enligt dataskyddsförordningen finns med. Om du väljer att själv utforma informationen till de registrerade är det viktigt att du går igenom checklistan och stämmer av att all obligatorisk information finns med.

Checklistan och mallarna hittar ni i högerspalt. Dessa kan komma att uppdateras. Ta därför för vana att alltid hämta hem den senaste versionen som publicerats på intranätet.

Chatarina Wiklund
2021-05-05