Service, bemötande och beslut

Att arbeta på en myndighet innebär att du, förutom de regler som styr själva verksamheten, också måste följa allmänna förvaltningsrättsliga regler. Dessa påverkar bland annat hur du ska bemöta människor som kontaktar universitetet och hur beslut ska fattas.

På dessa sidor hittar du information om

Kontakta gärna universitetsjuristerna om du har frågor som rör seviceskylldighet, ärendehandläggning och beslut eller frågor som rör intressekonflikter. 

Ditt ansvar som anställd

Umeå universitet är en myndighet och omfattas därför av regelverk som påverkar hur du som anställd ska agera. Som anställd behöver du ha kännedom om de lagar och regler som gäller för ditt arbete, till exempel vem som har behörighet att fatta beslut.

Du ska besvara frågor och ge information och hjälp till enskilda personer om universitetets verksamhet så snart som möjligt. Du behöver därför ta emot telefonsamtal och post. Du behöver också se till att lägga in hänvisningsmeddelande i din e-post när du är frånvarande under en längre period. Du ska uttrycka dig på ett sätt som är lätt att förstå. Du behöver också se till att handlingar tas om hand så att de bevaras under den tid som behövs.

Som myndighetsanställd ska du agera objektivt och opartiskt i ditt arbete. Du får inte agera på ett sätt som kan äventyra din objektivitet när du utför ditt arbete på universitetet. Kraven på hur du som anställd ska agera gäller all verksamhet, såväl forskning och undervisning som administration och beslutsfattande.

2023-11-17