Jäv, mutor och korruption

Som myndighetsanställd ska du agera objektivt och opartiskt i ditt arbete. Du får inte agera på ett sätt som kan äventyra din objektivitet när du utför ditt arbete på universitetet. Kraven på hur du som anställd ska agera gäller all verksamhet, såväl forskning och undervisning som administration och beslutsfattande.

I universitetets policy mot korruption kan du läsa mer om korruption, jäv och mutor. Där finns fler exempel på situationer som du ska undvika och vad som typiskt sett kan accepteras. Om du misstänker eller har information om missförhållanden vill Umeå universitetet att du berättar om det. Först när universitetet får kännedom om missförhållanden går det att utreda och åtgärda. Läs mer om visselblåsarlagen.

Korruption

Med korruption menas att du agerar på ett visst sätt för att få en personlig vinning för dig själv eller någon annan. Korruption kan bland annat vara att

 • ta eller ge en muta,
 • delta i ett beslut om du är jävig
 • försöka påverka ett beslut på ett olämpligt sätt,
 • inneha förtroendeskadliga bisysslor,
 • gynna sig själv eller någon annan på arbetsgivarens bekostnad,
 • begå stöld, bedrägeri eller förskingring gentemot arbetsgivaren.

Läs mer om att förebygga korruption på sidorna om värdegrund.

Jäv och olämpligt handlande

Jävsreglerna finns i förvaltningslagen och reglerar vem som på grund av intressekonflikter anses vara jävig i samband med handläggning av ärenden och beslut. Syftet med reglerna är att garantera objektivitet och saklighet vid beslut av olika slag och att allmänheten ska ha förtroende för hanteringen av ärenden och beslut. 

Det krävs inte att du är partisk eller agerar på ett visst sätt för att du ska anses jävig. En jävssituation föreligger redan då det finns risk att allmänheten kan tro att du agerar partiskt.

Om du är jävig får du varken handlägga eller besluta i ärendet. Du ska till exempel avstå att vara handläggare, sakkunnig, protokollförare eller beslutsfattare i ärendet. Du får inte heller närvara när ärendet avgörs vilket innebär att du ska gå ut från rummet när beslutet fattas. Du kan som regel verkställa ett beslut som någon annan har fattat även om du skulle ha varit jävig i själva beslutet.

Det är i första hand du själv som ska upplysa din närmaste chef att du kan vara jävig och du ska avstå från att handlägga ärendet. Om det framkommer omständigheter som kan innebära jäv efter det att du påbörjat handläggningen av ett ärende ska du omedelbart berätta för din närmaste chef.

Jäv kan till exempel uppstå om du

 • har ett sådant intresse i ett ärende att din opartiskhet kan ifrågasättas,
 • du är släkt, vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ett ärende,
 • har ett ekonomiskt intresse av huruvida ärendet avgörs till fördel eller nackdel för den som ärendet berör eller,
 • på annat sätt är engagerad i en sak på ett sådant sätt att misstanke kan uppkomma att din bedömning brister i opartiskhet.

Motsvarande situationer kan också skapa olämpliga intresskonflikter i forskningssituationer med mera som i sig inte innebär faktisk ärendehandläggning och beslutsfattande men där allmänhetens förtroende för universitetets verksamhet och forskningens resultat kan påverkas.
Läs mer om jäv i Statskontorets skrift om jäv i offentlig tjänst.

Exempel på situationer

Nedan följer exempel på situationer som kan innebära att du är jävig eller som är olämpliga i tjänsteutövningen och som du därför ska undvika. Om situationen ska anses utgöra jäv eller annars vara olämplig är en bedömningsfråga och beror mycket på sammanhanget – till exempel var du jobbar och vilka arbetsuppgifter du har.

Kontakta gärna universitetsjurist om du är osäker på hur din situation ska bedömas.

Administration och förvaltning

 • Du deltar i en upphandling och är firmatecknare eller delägare i en potentiell anbudsgivare.
 • Du undertecknar ett avtal med ett företag där din sambo är delägare.

Rekrytering

 • Du är ledamot i en anställningskommitté och har varit medförfattare till ett stort antal publikationer de senaste åren med en av de sökande till tjänsten. Har det däremot gått lång tid sedan samarbetet kan det bedömas som att du inte längre är jävig.
 • Du är chef och din make är en av de sökande till tjänsten.
 • Du deltar i rekryteringen och ditt barns sambo är en av de sökande till tjänsten.
 • Du är nära vän, eller ovän, till en sökande i ett anställningsärende där du är sakkunnig.

Forskning

 • Du är handledare för en doktorand som har uppdrag i ett bolag i vilket du är delägare.
 • Du är handledare till en doktorand som är anställd i ett bolag från vilket du får forskningsfinansiering.
 • Du är styrelseledamot i ett bolag som du samarbetar med i ditt forskningsprojekt.

Undervisning

 • Du är examinator för en student som du tidigare undervisat privat mot ekonomisk ersättning.
 • Du är examinator för en student som du har eller har haft en sexuell relation med.
 • Du är ledamot för ett beslutsorgan för forsknings- och utbildningsfrågor som diskuterar eventuell användning av ett läromedel som kurslitteratur och du är författare till och får ersättning för läromedlet.

Förtrodeskadliga bisysslor

Bisysslor, till exempel att du har uppdrag i ett företag eller en intresseorganisation, är generellt sett tillåtna. Men om bisysslan anses förtroendeskadlig är den otillåten. Situationer där din bisyssla innebär att din opartiskhet eller objektivitet kan ifrågasättas innebär typiskt sett att bisysslan bedöms förtroendeskadlig.

En typsituation är att du är delägare i ett företag som levererar en vara eller en tjänst till universitetet. Affärstransaktioner mellan universitetet och anställdas företag ska därför normalt sett inte förekomma. Om det är nödvändigt att universitetet köper varor eller tjänster av en anställds företag ska detta godkännas av universitetsdirektör i förväg.

Även engagemang som inte innebär att du får ekonomisk ersättning kan innebära förtroendeskadlig bisyssla. Till exempel kan din opartiskhet ifrågasättas om du är ordförande för en ideell förening som driver en kontroversiell fråga som har beröring till ditt forskningsområde. På sidorna om bisysslor kan du läsa mer om bisysslor och hur dessa ska redovisas. Där hittar du också ett PM som beskriver mer om hur bisysslor bedöms.

Mutor

Det är brottsligt att ge eller ta emot mutor. En muta är en förmån som erbjuds i tjänsten om förmånen objektivt sett riskerar att påverka mottagaren i sin tjänsteutövning. Vad som är att betrakta som en muta beror på omständigheterna i det enskilda fallet snarare än förmånens art eller värde. Att över huvud taget ta emot gåvor och förmåner från personer eller företag som du har att göra med i tjänsten innebär en risk för mutbrott. Är du osäker på om ett erbjudande kan innebära en muta bör du tacka nej till det som erbjuds.

Om du får ett erbjudande från en person eller ett företag bör du ställda dig följande frågor som kan hjälpa dig att avgöra om erbjudandet är acceptabelt eller inte:

 • Har förmånen ett högt värde eller ges den frekvent? – Om förmånen har ett inte obetydligt värde eller ges frekvent bör den avböjas.
 • Har förmånen någon verksamhetsnytta? Om svaret är ja bör det erbjudna betalas av universitetet, om svaret är nej bör det erbjudna avböjas.
 • Om jag accepterar erbjudandet finns det då risk för att jag påverkas i mitt arbete? – Om svaret är ja ska det erbjudna avböjas.
 • Om jag accepterar erbjudandet finns det då risk för att allmänhetens förtroende för universitetet skadas? – Här ska en allmän riskbedömning göras. Det räcker med att det föreligger en risk för att sådan skada ska uppstå för det erbjudna ska avböjas.

Exempel på mutor och otillåtna förmåner:

 • Gåvor före eller efter examination eller beslut.
 • Kontanter, presentkort eller värden i annan form såsom exempelvis värdepapper.
 • Sidoleveranser av varor eller tjänster från arbetsgivarens leverantör.
 • Förfogande över fordon, båt, fritidsbostad eller annan bostad för privat bruk.
 • Helt eller delvis betalda nöjesresor eller semestervistelser.
 • Bonus som tjänas in vid tjänsteresa, såsom resepoäng, fribiljetter, gratisnätter på hotell och liknande som tillfaller och används privat av den anställde och inte arbetsgivaren.

 

 

Kontakt

E-post universitetsjuristerna 

E-post Dataskyddsombud, frågor om personuppgiftshantering

2023-05-25