Muntliga presentationer

Några exempel på tillfällen då du håller muntliga presentationer kan vara:

 • arbetsmöten
 • informationsträffar
 • föreläsningar
 • grupparbeten/workshoppar

För enkelhetens skull kallas alla slags muntliga presentationer för "aktiviteter" på den här sidan. På sidan finns länkar till tips, checklistor och annan information som kan vara till stöd när du förbereder en aktivitet. Här är några exempel på saker du kan tänka på.

När du planerar

 • Är rummet anpassat efter aktiviteten?
 • Finns mikrofoner för presentatörer och för åhörare?
 • Finns hörslinga i rummet?
 • Kan någon i rullstol presentera och/eller delta i aktiviteten? Finns det hissar för att nå rummet? Finns toaletter som är anpassade för personer i rullstol?

Inför

 • Skicka ut inbjudan med agenda och tidsangivelser i god tid.
 • Skicka gärna med de presentationer som kommer att visas (PowerPoint) - tillgänglighetsanpassa dessa innan (på sidan finns länk till en guide).
 • Om teckentolk ska användas, leverera material i förväg till teckentolken.
 • Informera om syftet med aktiviteten.
 • Be deltagarna meddela om de har särskilda behov (tolk, allergier, annat).
 • Informera om graden av tillgänglighet (eller eventuella brister), exempelvis:
 • Finns hörslinga i rummet?
 • Kan någon i rullstol presentera och/eller delta i aktiviteten?

När du inleder aktiviteten

 • Informera igen om syftet med aktiviteten.
 • Presentera agendan och ange tider.
 • Berätta i början om och när frågor får ställas.
 • Kontrollera att skärmar/duk och skrivtavlor är synliga för alla i rummet.
 • Kontrollera att rummet väl upplyst?
 • Använd mikrofoner om det finns – både för presentatörer och åhörare.

Under

 • Använd mikrofoner om det finns – fråga inte "hörs jag?".
 • Stå alltid med ansiktet mot åhörarna, inte mot tavlan/skärmen, när du pratar – många hörselnedsatta kan läsa på läppar, och alla hör dig bättre.
 • Beskriv bilderna i din presentation och läs ut text högt för den som inte ser.
 • Visar du video – använd undertexter och återge kort vad videon handlar om.
 • Använd "Tyst signalering" för gemensamma händelser, exempelvis genom att du sträcker upp handen när du vill att alla ska vara tysta för att någon ska säga något.
 • Håll tiderna.
 • Se till att ni tar de raster/pauser som du planerat in i agendan.

Efter

 • Om det är aktuellt, skicka ut de presentationer som visats – tillgänglighetsanpassade (på sidan finns länk till en guide).

Fler tips för aktiviteter

Elin Sköld
2022-11-17