Beställa språk- och översättningstjänster

Språk- och översättningstjänster som universitetet köper måste köpas av de leverantörer som är avtalade. Umeå universitet har inget eget avtal, istället ska du följa det ramavtal som Statens inköpscentral har upphandlat.

Beställa översättning

Du rekommenderas att använda Statens inköpscentrals avropsblankett för beställning av översättningstjänster.

Hitta leverantörer, avropsblankett och prislista på Avropa.se

Om avtalet

Det statliga ramavtalet är rangordnat. Det innebär att du måste beställa från den leverantör som listas överst. Om leverantören inte kan ta ditt uppdrag vänder du dig till den leverantör som listas på andra plats, och så vidare.

Priset för översättning är samma för samtliga leverantörer och justeras en gång per år.

Tjänsten översättning inkluderar språkgranskning nivå 1-2 som görs av översättaren, men det går också att köpa till kontrolläsning av ytterligare en person till en extra kostnad. Läs mer om under "Beställa språkgranskning" nedan.

Ange vilket språk och språkform du vill ha din text översatt till. Umeå universitet använder brittisk engelska. Skicka med din text i ett redigerbart format, t.ex. Word.

Skicka gärna med eventuella tidigare översättningar, ordlistor eller annat stödmaterial som kan vara till hjälp för översättaren. Läs fler tips om att beställa översättning.

OBS! Om något av följande gäller för din beställning måste du istället följa rutinerna för förnyad konkurrensutsättning:

 • Krav på kortare leveranstider än vad som framgår av ramavtalet och/eller fler än 10 000 ord.
 • Krav på andra ämnesområden än samhällsorientering (allmänna texter) och juridik.
 • Uppdraget är särskilt komplext och det krävs speciella ämneskunskaper för att kunna utföra det.
 • Särskilda krav på säkerhet, t.ex. säkerhetsskyddsavtal eller översättning på plats i myndighetens lokaler.
 • Utvärdering av översättarens kompetens med arbetsprov, referenser, erfarenhet eller liknande.
 • Krav på tilläggstjänster såsom språkgranskning.

Beställa språkgranskning

Om du vill beställa språkgranskning som separat tjänst av texter som är skrivna på engelska räknas det som en tilläggstjänst i avtalet. Tilläggstjänster behöver avropas med hjälp av förnyad konkurrensutsättning.

Kom ihåg att ange på vilken nivå du vill beställa språkgranskning. Det finns fyra nivåer:

Nivå 1. Ren korrekturläsning

Språkgranskning enligt nivå 1 omfattar kontroll av: - stavning - böjning - avstavning - stringens - grammatik - kommatering och meningsbyggnad såsom syftningsfel eller liknande.

Nivå 2. Språkgranskning

Utöver ren korrekturläsning enligt nivå 1 omfattar språkgranskning nivå 2 en anpassning med hänsyn till målgruppen och till syftet med texten, vilket innebär kontroll av att: - meningarna har en tydlig uppbyggnad och bra flyt - ordvalet är lämpligt för målgruppen - stilen och tonen passar - sambanden och sammanhanget är tydliga.

Nivå 3. Lättare redigering

Utöver det som ingår i nivå 1 och 2 omfattar nivå 3 kontroll av att: - strukturen är användbar, logisk och tydlig för läsaren - rubrikerna är informativa och enhetliga - disposition och rubriker är anpassade - inledningarna är bra ingångar till avsnitten - sammanfattningen bidrar tydligt till textens syften.

Nivå 4. Större omarbetning

Utöver vad som framgår av nivå 1-3 omfattar nivå 4 mycket djupgående bearbetning av texten för exempelvis en helt ny läsargrupp eller syfte.

Läs mer om hur du beställer språkgranskning under "Förnyad konkurrensutsättning".

Förnyad konkurrensutsättning

Avrop genom förnyad konkurrensutsättning ska ske med stöd av Området för Upphandling och inköp.
Var vänlig anmäl din beställning av stöd för att genomföra en förnyad konkurrensutsättning av översättning och språkgranskning genom formuläret:
Beställning av upphandling

En upphandlare kommer att ta kontakt med dig för att genomföra den förnyade konkurrensutsättningen.

Förhållanden som kräver förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtalet ska ske genom förnyad konkurrensutsättning om något av följande föreligger:

 • Krav på kortare leveranstider än vad som framgår av ramavtalet och/eller fler än 10 000 ord.
 • Krav på andra ämnesområden än samhällsorientering (allmänna texter) och juridik.
 • Uppdraget är särskilt komplext och det krävs speciella ämneskunskaper för att kunna utföra det.
 • Särskilda krav på säkerhet, t.ex. säkerhetsskyddsavtal eller översättning på plats i myndighetens lokaler.
 • Utvärdering av översättarens kompetens med arbetsprov, referenser, erfarenhet eller liknande.
 • Krav på tilläggstjänster såsom språkgranskning.

Direktupphandling

När det finns ett ramavtal får du inte göra köp genom direktupphandling. En direktupphandling kan däremot göras om ingen av ramavtalsleverantörerna är villig att ta uppdraget.

När ska jag välja en auktoriserad translator?

Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel. För att bli auktoriserad translator måste översättaren genomgå och klara ett översättningsprov med mycket högt ställda krav som anordnas av Kammarkollegiet. Provet prövar områdena finansiella, juridiska och allmänna texter. Om din text inte tillhör ett av dessa områden finns ingen garanti för att din översättning blir bättre bara för att översättaren är auktoriserad.

En auktoriserad translator ska följa God translatorssed, som är en vägledning för auktoriserade translatorer utfärdad av Kammarkollegiet. Uppdragen som auktoriserade translatorer utför varierar allt från betyg, intyg, födelseattester, vigselbevis, dödsattester, rapporter, årsredovisningar till domar, polisutredningar, stämningar och krävande lagtexter.

En auktoriserad translator är vanligen auktoriserad i en språkriktning, t.ex. svenska till engelska, och auktoriseringen gäller i fem år. Efterfråga och kontrollera därför giltigheten hos translatorns translatorsnummer.

Läs mer om auktoriserade translatorer

Avtalets giltighetstid

Statens inköpscentrals avtal för översättning till och från engelska skrevs under den 4 april 2022 och löper till och med den 3 april 2026.

Upphandlade leverantörer

Översättning till och från engelska

 1. CBG Konsult & Information AB
 2. Semantix SpråkCentrum AB
 3. AAR Translator Aktiebolag
 4. Språkservice Sverige AB

Hitta avropsblankett och skicka avropsförfrågan på Avropa.se

För frågor om upphandling

Upphandling och inköp
Universitetsledningshuset, plan 2
upphandling@umu.se

Anna Lawrence
2022-08-04