Översättningssatsning 2022–2025

Umeå universitet satsar extra på översättning mellan 2022 och 2025. Syftet är att stödja forskning och utbildning genom att öka mängden översatt information.

Att kommunicera och informera på engelska är en viktig del i att rekrytera och behålla internationella medarbetare och studenter, och att samarbeta utanför nationsgränserna. Det finns också behov av att stötta internationella medarbetare genom att tillhandahålla översättning till svenska. Översättningssatsningen ingår i rektors strategiska medel varifrån två miljoner kronor har beviljats fördelat på fyra år, 2022–2025. Det är Kommunikationsenheten som har i uppgift att leda översättningssatsningen.

Så kan du få stöd att köpa översättning

Om du har innehåll som du vill ha översatt från svenska till engelska eller engelska till svenska kan du få ta del av översättningssatsningens medel för köp av externa översättningstjänster. Erbjudandet gäller så långt tillgängliga medel räcker.

Stöd ges för: webbtext, styrdokument, malldokument, avtalsmallar, kurs- och utbildningsplaner, verksamhetsdokument eller liknande. Listan är dock inte uttömmande.

Stöd ges inte för: vetenskapliga artiklar, avhandlingar och liknande vetenskapligt innehåll, enskilda forskares eller lärares presentations- eller undervisningsmaterial.

För att veta om du kan få stöd kontaktar du översättningssatsningens projektledare via mejl. Om du beviljas stöd får du instruktioner från projektledaren och du beställer och tar själv emot översättningen från avtalade leverantörer. Tänk på att ta förnyad kontakt om fler behov uppstår senare.

Sök stöd för översättning genom Anna Lawrence, Kommunikationsenheten.

Tipsa om vad som bör översättas

När du själv inte styr över innehållet men du har upptäckt att innehåll saknas får du gärna skicka tips på universitetets webbsidor, dokument, mallar, blanketter och liknande som du anser behöver översättas, mellan engelska och svenska. Det måste vara Umeå universitet som är avsändare till innehållet. Tips skickas via formuläret nedan.

Alla inkomna tips kommer att tas i beaktande och en prioritering görs tillsammans med dem som ansvarar för innehållet. Det går dock inte att lova att innehållet kommer att översättas eller när.

Skicka in ett formulär för varje innehåll du vill tipsa oss om. Om innehållet är tydligt sammanhängande, till exempel en webbsida med underliggande sidor räcker det med ett och samma formulärsvar om det tydligt framgår.

Lämna in dina översättningstips via formuläret

Om du blir uppmanad att logga in, skriv in ditt Umu-id följt av @ad.umu.se. Du omdirigeras då till universitetets inloggning där du fyller i ditt lösenord.

Läs mer om översättningssatsningen

Rektor har tilldelat två miljoner kronor över fyra år (2022–2025) till en översättningssatsning och syftet är att stödja utbildning och forskning. Medlen spenderas på köp av översättningstjänster från externa leverantörer. Intern arbetstid och övrigt arbete belastar inte budgeten.

Översättningssatsningen syftar till att

  • inventera och kartlägga brister i vilken information som är möjlig att i dag ta del av på engelska. Inventeringen görs utifrån målgrupperna presumtiva studenter, studenter, presumtiva medarbetare, medarbetare och övriga intressenter för att identifiera och prioritera var de viktigaste områdena finns för att öka möjligheten till internationella relationer.
  • planera för och genomföra de funna översättningsbehoven dels genom egna resurser, dels genom externa resurser.
  • ta fram och börja arbeta efter en internationell contentplan. Att etablera rutiner och arbetssätt för hur nyproduktion av innehåll från verksamheterna kan väljas ut och tillgängliggöras på engelska.

Under satsningens första halvår 2022 låg fokus på att översätta prioriterade universitetsgemensamma styrdokument samt att ta fram rutiner och stödmaterial för översättningsarbetet. Fokusgrupper genomfördes med representanter för fakulteterna för att samla in synpunkter gällande medarbetares behov av engelsk information och översättning. Under hösten 2022 låg fokus på att genomföra en upphandling av översättnings- och språkgranskningstjänster. Upphandlingsarbetet och ramavtalet blev klart i mars 2023. En översättare anställdes på deltid. Universitetet har sedan tidigare en heltidsanställd översättare som också leder projektet. Under 2023 kommer översättningsbehovet riktat mot chefer och medarbetare på Aurora att prioriteras och kontakt med studentkårerna att initieras. Därutöver köps och publiceras efterfrågade översättningar löpande under hela projektperioden i den mån det finns tid och utrymme.

Upphandling av eget ramavtal för översättning och språkgranskning

För att smidigt kunna köpa de översättningstjänster som behövs inom översättningssatsningen stod det tidigt klart att universitetet behöver ett eget ramavtal. För att ramavtalet även skulle vara användbart för resterande verksamheten initierades därför ett omfattande upphandlingsarbete under sommaren 2022.

I insiktsarbetet deltog en referensgrupp med representation från samtliga fakulteter. I bedömningen av arbetsprover har medarbetare från de fyra fakulteternas institutioner samt representanter från Universitetsförvaltningen bidragit med sin specialistkompetens inom respektive delområde tillsammans med en extern språkexpert.

I mars 2023 slutfördes upphandlingen och ramavtalet kunde börja användas.

Läs mer om att beställa översättning och språkgranskning

Vid frågor?

Kontakta Anna Lawrence som leder översättningssatsningen och är översättare vid Kommunikationsenheten.

Anna Lawrence
2023-03-28