Översättningssatsning 2022–2025

Umeå universitet satsar extra på översättning mellan 2022 och 2025. Syftet är att stödja forskning och utbildning genom att öka mängden översatt information.

Att kommunicera och informera på engelska är en viktig del i att rekrytera och behålla internationella medarbetare och studenter, och att samarbeta utanför nationsgränserna. Översättningssatsningen ingår i rektors strategiska medel varifrån 2 miljoner kronor har beviljats fördelat på fyra år, 2022–2025.

Insamling av material att översätta

Det är Kommunikationsenheten som har i uppgift att leda översättningssatsningen och vi önskar därför ditt stöd. Vi skulle uppskatta dina tips på universitetets webbsidor, dokument, mallar, blanketter och liknande som du anser behövs på engelska. Tips skickas via formuläret nedan.

Det krävs att innehåll som du tipsar om ska vara minst gemensamt för din fakultet, eller universitetsgemensamt. Vi har inte kapacitet just nu att hantera institutionsspecifikt eller personspecifikt innehåll. Det måste också vara Umeå universitet som är avsändare till innehållet.

Alla inkomna tips som uppfyller de kraven kommer att tas i beaktande och en prioritering görs tillsammans med dem som ansvarar för innehållet. Det går dock inte att lova att innehållet kommer att översättas eller när.

Skicka in ett formulär för varje innehåll du vill tipsa oss om. Om innehållet är tydligt sammanhängande, till exempel en webbsida med underliggande sidor räcker det med en kommentar om det i ett formulärsvar.

Lämna in dina tips via formuläret

Om du blir uppmanad att logga in, skriv in ditt Umu-id följt av @ad.umu.se. Du omdirigeras då till universitetets inloggning där du fyller i ditt lösenord.

Läs mer om översättningssatsningen

Rektor har tilldelat 2 miljoner kronor över fyra år (2022–2025) till en översättningssatsning och syftet är att stödja utbildning och forskning. Medlen spenderas på köp av översättningstjänster från externa leverantörer. Intern arbetstid och övrigt arbete belastar inte budgeten.

Översättningssatsningen syftar till att

  • inventera och kartlägga brister i vilken information som är möjlig att i dag ta del av på engelska. Inventeringen görs utifrån målgrupperna presumtiva studenter, studenter, presumtiva medarbetare, medarbetare och övriga intressenter för att identifiera och prioritera var de viktigaste områdena finns för att öka möjligheten till internationella relationer.
  • planera för och genomföra de funna översättningsbehoven dels genom egna resurser, dels genom externa resurser.
  • ta fram och börja arbeta efter en internationell contentplan. Att etablera rutiner och arbetssätt för hur nyproduktion av innehåll från verksamheterna kan väljas ut och tillgängliggöras på engelska.

Under satsningens första månader har fokus legat på att översätta prioriterade universitetsgemensamma styrdokument samt att ta fram rutiner och stödmaterial för översättningsarbetet. Fokusgrupper med representanter för fakulteterna har även genomförts för att samla in synpunkter gällande medarbetares behov av engelsk information och översättning. Under hösten 2022 ligger fokus på upphandling av översättnings- och språkgranskningstjänster.

Upphandling av språktjänster

Inom översättningssatsningen pågår arbete med att upphandla ett ramavtal för språkgransknings- och översättningstjänster för Umeå universitets räkning. Det är en omfattande upphandling och arbetet beräknas vara klart i början av 2023. Till dess att universitetets avtal är undertecknat ska språktjänster köpas via det statliga ramavtalet.

Läs mer om beställning av språktjänster

Vid frågor?

Kontakta Kommunikationsenheten

Communications Office
2022-09-29