Översättningssatsning 2022–2025

Umeå universitet satsar extra på översättning mellan 2022 och 2025. Syftet är att stödja forskning och utbildning genom att öka mängden översatt information.

Att kommunicera och informera på engelska är en viktig del i att rekrytera och behålla internationella medarbetare och studenter, och att samarbeta utanför nationsgränserna. Det finns också behov av att stötta internationella medarbetare genom att tillhandahålla översättning till svenska. Översättningssatsningen ingår i rektors strategiska medel varifrån 2 miljoner kronor har beviljats fördelat på fyra år, 2022–2025.

Insamling av material att översätta

Det är Kommunikationsenheten som har i uppgift att leda översättningssatsningen och vi önskar därför ditt stöd. Skicka gärna tips på universitetets webbsidor, dokument, mallar, blanketter och liknande som du anser behövs översättas. Det måste vara Umeå universitet som är avsändare till innehållet. Tips skickas via formuläret nedan.

Alla inkomna tips kommer att tas i beaktande och en prioritering görs tillsammans med dem som ansvarar för innehållet. Det går dock inte att lova att innehållet kommer att översättas eller när.

Skicka in ett formulär för varje innehåll du vill tipsa oss om. Om innehållet är tydligt sammanhängande, till exempel en webbsida med underliggande sidor räcker det med ett formulärsvar om det är tydligt.

Lämna in dina tips via formuläret

Om du blir uppmanad att logga in, skriv in ditt Umu-id följt av @ad.umu.se. Du omdirigeras då till universitetets inloggning där du fyller i ditt lösenord.

Läs mer om översättningssatsningen

Rektor har tilldelat 2 miljoner kronor över fyra år (2022–2025) till en översättningssatsning och syftet är att stödja utbildning och forskning. Medlen spenderas på köp av översättningstjänster från externa leverantörer. Intern arbetstid och övrigt arbete belastar inte budgeten.

Översättningssatsningen syftar till att

  • inventera och kartlägga brister i vilken information som är möjlig att i dag ta del av på engelska. Inventeringen görs utifrån målgrupperna presumtiva studenter, studenter, presumtiva medarbetare, medarbetare och övriga intressenter för att identifiera och prioritera var de viktigaste områdena finns för att öka möjligheten till internationella relationer.
  • planera för och genomföra de funna översättningsbehoven dels genom egna resurser, dels genom externa resurser.
  • ta fram och börja arbeta efter en internationell contentplan. Att etablera rutiner och arbetssätt för hur nyproduktion av innehåll från verksamheterna kan väljas ut och tillgängliggöras på engelska.

Under satsningens första halvår 2022 låg fokus på att översätta prioriterade universitetsgemensamma styrdokument samt att ta fram rutiner och stödmaterial för översättningsarbetet. Fokusgrupper genomfördes med representanter för fakulteterna för att samla in synpunkter gällande medarbetares behov av engelsk information och översättning. Under hösten 2022 låg fokus på att genomföra en upphandling av översättnings- och språkgranskningstjänster. Upphandlingsarbetet och ramavtalet blev klart i mars 2023. Under 2023 kommer översättningsbehovet riktat mot chefer och medarbetare på Aurora att prioriteras och kontakt med studentkårerna att initieras. Därutöver köps och publiceras efterfrågade översättningar löpande under hela projektperioden.

Upphandling av eget ramavtal för översättning och språkgranskning

För att smidigt kunna köpa de översättningstjänKster som behövs inom översättningssatsningen stod det tidigt klart att universitetet behöver ett eget ramavtal. För att ramavtalet även skulle vara användbart för resterande verksamheten initierades därför ett omfattande upphandlingsarbete under sommaren 2022.

I insiktsarbetet deltog en referensgrupp med representation från samtliga fakulteter. I bedömningen av arbetsprover har medarbetare från de fyra fakulteternas institutioner samt representanter från Universitetsförvaltningen bidragit med sin specialistkompetens inom respektive delområde tillsammans med en extern språkexpert.

I mars 2023 slutfördes upphandlingen och ramavtalet kunde börja användas.

Läs mer om att beställa översättning och språkgranskning

Vid frågor?

Kontakta Anna Lawrence som leder översättningssatsningen och är översättare vid Kommunikationsenheten

Communications Office
2023-03-13