Sociala medier

Sociala medier är ett samlingsnamn för externa kanaler som vi använder som komplement till vår webbplats www.umu.se för att kommunicera med våra målgrupper.

Umeå universitet har idag konton, sidor och grupper på flera olika sociala medier, både centralt hanterade och kopplade till exempelvis institutioner och utbildningar. Vi har valt att använda de olika kanalerna för olika syften, mot olika målgrupper. Just nu tänker vi oss följande inriktningar:

 • Facebook:Facebook är en bred kanal som kan rikta sig till många. Fokus ligger på innehåll som kan skapa interaktion och vara av allmänt intresse.
  Vanligt är att lägga upp länkar till nyheter och reportage som leder in till sajt umu.se. Evenemang kan skapas och hamna i flödet. Viss annonsering mot särskild målgrupp. 
  Primär målgrupp: Övriga intressenter, studenter, presumtiva studenter och medarbetare vid Umeå universitet.
 • Twitter: Umeå universitets twitterkonton ska i första hand användas för kommunikation med forskare, andra lärosäten, myndigheter och medier. Kanalen ska stärka universitetets varumärke genom relevant innehåll till målgruppen.
  Primär målgrupp: Forskare - Intern och extern (internationellt på den engelska konto.)
  Sekundär målgrupp: Andra lärosäten, myndigheter (stiftelsen, finansierar) och medier.
 • LinkedIn: Umeå universitets Linkedin-konto hand används för att stärka varumärket Umeå universitet, såväl externt som internt. Vanligt är att lägga upp länkar till nyheter och reportage som leder in till sajt umu.se.
  Kanalen används även till rekrytering av nya medarbetare (nationellt och internationellt).
  Primär målgrupp: Presumtiva medarbetar, alumner, övriga intressenter

  Sekundär målgrupp: Befintliga studenter för vidare utbildning, samt medarbetare

 • Instagram: Umeå universitets instagramkonto ska i första hand användas för nationell studentrekrytering och att stärka varumärket Umeå universitet till målgruppen presumtiva studenter. Att inspirera och kommunicera Umeå och Umeå universitet utgör viktiga delar av innehållet.
  Primär målgrupp: Presumtiva studenter.
  (Primärt 19-27 år i norra och södra Sverige, sekundärt 27 år och uppåt samt breddad rekrytering.)

  Sekundär målgrupp: Studenter, medarbetare, allmänhet och media. 

Alla officiella kanaler hanteras av Kommunikationsenheten (Komm), men vi vill ha bidrag till innehåll från hela universitetet. Vill du nå ut med något, hör gärna av dig på komm@umu.se.

Vill du starta en egen kanal?

Tänk på det här:

 • Förankra alltid etableringen av en ny kommunikationskanal hos prefekt eller motsvarande.
 • Prefekt eller motsvarande utser en ansvarig för ytan.
 • Klargör syftet och målgruppen – vad ska det sociala mediet fylla för funktion?
 • Precisera vem som ska vara avsändare – Umeå universitet eller Umeå universitet genom fakultet/institution/avdelning/centrumbildning/enskild anställd etc.
 • Avsätt resurser för att hantera kanalen.
 • Bestäm rutiner för hur övervakning, arkivering, respektive gallring ska genomföras för att följa universitets regler.
 • Utforma en policy som ska finnas tillgänglig i mediet. Mallen hittar du i blocket Policy och checklista för användning av sociala medier.
 • Utforma det sociala mediet i enlighet med de anvisningar som finns vid Umu gällande logotyper, typsnitt m.m. Läs mer om vår grafiska profil.
 • Anmäl ytan till komm@umu.se och ange:
  • Namn på ytan samt adress.
  • Ytans syfte.
  • Planerad uppdateringsfrekvens.
  • Ansvarig enhet samt verksamhetsområde som ytan stöder och kontaktuppgifter till godkännande prefekt eller motsvarande samt datum för godkännande.
  • Namn och kontaktuppgifter till ansvarig för ytan.
  • Kort beskrivning av ytans övervakningsrutiner.
  • Uppgift om hur och när ytan ska utvärderas.
 • Öppna kanalen.
 • Skapa rutiner för överlämning av användaruppgifter/behörigheter vid avveckling eller byte av ansvarig.
 • Vid digitala kampanjer och liknande meddela detta till komm@umu.se.

Användning av kanalen

Universitetet är en myndighet, och vårt myndighetsansvar gäller även våra kanaler i sociala medier. Det innebär bland annat att

 • vi måste bevaka de kanaler vi startar
 • vi skyndsamt måste svara på de frågor som eventuellt kommer in
 • uppträda under riktigt namn och inte pseudonym
 • dokumentera eventuella misstankar om lagbrott och eventuella blockeringar.

Hur ska vi hantera olämpliga inlägg?

Ska man besvara och bemöta (till exempel) kritiska inlägg i sociala medier? Och i så fall hur? Som så ofta annars är det något man måste bedöma från fall till fall. Om du är osäker på hur du ska bemöta och hantera olika typer av inlägg, kontakta Kommunikationsenheten för stöd, råd och hjälp.

Privat eller i tjänsten?

I alla kanaler måste det synas tydligt att det är universitetet som är ansvarigt för kanalen och att den som kommunicerar i kanalen gör det som representant för universitetet, alltså i sin tjänst. Det kan till exempel göras tydligt genom information i profilen eller vid val av kontonamn.

Lär mer om vårt myndighetsansvar i sociala medier i Policy för användning av sociala medier med Umeå universitet som avsändare.

 

Vill du beställa kampanj eller annons i sociala medier?

Annonser och kampanjer i sociala medier och sökordsoptimering kallas även digital distribution och beställs via särskilda formulär. I guiden för beställning av digital distribution hittar du mer info om hur beställningen går till och saker du bör tänka på. 

Guide för beställning av digital distribution

Formulär för beställning av annonsering eller kampanjer i sociala medier 

Formulär för beställning av sökordsannonsering 

Vid frågor om guiden eller beställningsformulären, kontaktar du umu@spoon.se eller malin.sunna@umu.se

Våra större digitala kanaler och kontaktpersoner

Facebook svenska:
Kommunikationsenheten

Facebook engelska:
International Office

Twitter svenska:
Kommunikationsenheten

Twitter engelska:
Kommunikationsenheten

Youtube och Vimeo:
Kommunikationsenheten

Instagram:
Kommunikationsenheten

LinkedIn:
Kommunikationsenheten

Anja Axelsson
2022-06-13