Ordlista titulatur

På denna sida hittar du en lista på svensk titulatur och dess engelska översättningar. Listan omfattar alla universitetets befattningsbenämningar, roller och uppdrag. Sammanlagt kallat titulatur. Längst ner på sidan återfinns också en skrivguide för versalanvändningen i engelsk titulatur.

 

Svensk titel Engelsk titel Kommentar

adjungerad professor

adjunct professor  
adjungerad universitetsadjunkt adjunct lecturer  
adjungerad universitetslektor adjunct associate professor  
administrativ chef administrative manager  
administrativ samordnare administrative coordinator  
administratör administrator Ersätter delvis enhetsadministratör, institutionsadministratör och senioradministratör.*
akademisekreterare academy clerk  
amanuens grundutbildning teaching assistant  
analytiker analyst  
antagningshandläggare admissions officer  
arbetsledare operative manager  
arbetsmiljöombud work environment representative  
arkitekt architect  
arkivarie archivist  
arkivchef head of archives  
assistent assistant  
avdelningschef head of section  
bibliometriker bibliometrician  
bibliotekarie librarian  
biblioteksassistent library assistant  
biträdande avdelningschef deputy head of section  
biträdande enhetschef deputy head of office  
biträdande föreståndare deputy director Ersätter f.d. biträdande högskolerektor.
biträdande förvaltningschef deputy director of administration  
biträdande kanslichef deputy head of faculty office  
biträdande prefekt deputy head of department  
biträdande universitetsdirektör deputy university director  
biträdande universitetslektor assistant professor  
biträdande överbibliotekarie deputy library director  
bokbindare bookbinder  
brandskyddsombud fire safety representative  
budgetchef budget director  
chef head  
controller controller  
datachef computer centre director  
dekan dean Använd inte dekanus.
dekans rådgivare senior advisor to the dean Använd inte dekanus.
dekans seniorrådgivare principal senior advisor to the dean Använd inte dekanus.
dietist dietician   
director musices  director musices   
docent  docent   
doktorand  doctoral student   
ekonom  financial officer   
ekonomiadministratör  financial administrator   
ekonomibiträde  laboratory assistant   
ekonomisamordnare  financial coordinator   
enhetschef  head of office  
examenshandläggare  degree officer  
excerpist  compendiator   
expert expert   
fakultetssamordnare  faculty coordinator   
fakultetssekreterare  faculty secretary   
fastighetschef  property and facilities director   
forskarassistent assistant professor   
forskare  research fellow  Ersätter delvis forskare,
mc
, och senior forskare.*
forskningsassistent research assistant   
forskningsingenjör  research engineer   
forskningssamordnare  research coordinator   
forskningssköterska  research nurse   
funktionsredaktör  web editor with limited access  Webbroll.
fysiker  physicist   
fysioterapeut  physiotherapist   
fältassistent  field assistant   
föreståndare director  Ersätter f.d. högskolerektor.
företrädare för lika villkor equal opportunities representative   
förrådstekniker service technician   
första arkivarie  senior archivist   
första bibliotekarie  senior librarian   
första forskningsassistent senior research assistant  Tidigare förste forskningsassistent.
första forskningsingenjör  senior research engineer  Tidigare förste forskningsingenjör.
första instrumentmakare  senior instrument maker  Tidigare förste instrumentmakare.
förvaltningschef  director of administration   
grafisk formgivare  graphic designer   
gruppledare  group leader   
gästforskare visiting research fellow  
gästprofessor visiting professor   
gästuniversitetsadjunkt  visiting lecturer   
gästuniversitetslektor  visiting associate professor   
handledare  supervisor   
handläggare för lika villkor equal opportunities administrator   
HR-administratör human resources administrator  Tidigare personaladministratör.
HR-samordnare  human resources coordinator  Tidigare personalsamordnare.
HR-specialist  human resources specialist Tidigare personal-
sekreterare
och personalspecialist.
HR-strateg  human resources strategist  Tidigare utvecklings-
konsult
.
hustekniker  service technician  Gäller även för expeditionsvakt/
vaktmästare.
informationsadministratör information administrator  
informationsassistent  information assistant   
informationsägare  information owner Webbroll.
ingenjör  engineer   
inköpare  purchasing officer   
inköpsadministratör 

purchasing administrator

 
inredningsplanerare  interior planner   
instruktionssjuksköterska  nursing instructor   
instruktionstandtekniker  dental technician instructor   
intendent  administrative secretary   
internationell kontaktperson  international contact   
internationell koordinator  international coordinator   
internationell strateg  international strategist   
internrevisor  internal auditor   
it-ansvarig  IT coordinator  Det nationella Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen rekommenderar att it skrivs med gemener på svenska. På engelska skrivs IT med versaler.
it-chef  IT manager   
it-ledare IT manager   
it-pedagog  IT educationalist   
it-strateg  IT strategist   
kansliadministratör  faculty office administrator  Faculty office är ny översättning för fakultetskansli.
kanslichef  head of faculty office   
katalogansvarig  directory coordinator   
kemist  chemist   
klinisk assistent  clinical assistant   
klinisk samordnare  clinical coordinator   
kombinerad med klinisk anställning combined with clinical employment  
kombinerad med klinisk tjänstgöring combined with clinical employment  
kommunikationschef  communications director
head of Communications Office
 
kommunikatör  communications officer   
konstnärlig ledare  artistic director   
konstpedagog  art educator   
konstruktör  constructor   
konsultchef  head of consulting   
kontaktperson för strålskydd  radiation protection representative   
koordinator  coordinator   
kurator  counsellor   
kursansvarig course coordinator  
kvalitetssamordnare  quality coordinator   
laboratorieassistent  laboratory technician   
laboratoriebiträde  laboratory assistant  
laboratorieingenjör laboratory engineer   
lokalplanerare  facilities planner   
lokalvårdare  cleaner   
lönespecialist  payroll specialist   
marinbiolog  marine biologist   
marknadsförare  marketing officer   
med förenad klinisk anställning combined with clinical employment  
miljöanalytiker  environmental analyst   
miljösamordnare  environmental coordinator   
museiassistent  museum assistant   
museichef  museum director   
museiintendent  museum curator   
museitekniker  museum technician  
museivärd  museum host   
områdeschef  head of unit   
operatör  operator   
personalchef human resources director,
head of the Human Resources Office
 
planeringschef  head of the Planning Office  
postdistributör  post distributor   
postdoktor  postdoctoral fellow   
prefekt  head of department   
pressansvarig  press officer   
prodekan  deputy dean  Använd inte dekanus.
professor 

professor

Ersätter delvis senior professor och kallad professor.*

programansvarig programme coordinator  
projektadministratör project administrator   
projektassistent project assistant   
projektkoordinator project coordinator   
projektledare  project manager   
projektsamordnare  project coordinator   
prorektor  pro-vice-chancellor   
provutvecklare test developer   
psykolog psychologist   
psykoterapeut  psychotherapist   
registrator  registrar   
rektor  vice-chancellor   
revisionschef  audit director   
samordnare coordinator  Ersätter delvis institutionssamordnare.*
sekreterare secretary   
seniorkonsult  senior consultant   
serviceadministratör  service administrator   
serviceassistent service assistant   
servicechef  head of service   
servicemedarbetare  service assistant   
sjukhusfysiker medical physicist  
sjuksköterska  nurse   
sjökapten  sea captain   
skrivningsvakt  invigilator   
skrivpedagog academic writing instructor  
skyddsombud safety representative   
specialistutbildad läkare consultant (attending) physician  
specialistutbildad tandläkare senior consultant dentist  
specialpedagog  special needs teacher   
språkkonsult language consultant   
statistiker  statistician   
ST-läkare resident physician  
ST-tandläkare resident dentist Här ingår även ST-tandläkare käkkirurgi.
studieadministratör  study administrator   
studierektor  director of studies   
studiesamordnare study coordinator   
studievägledare  study counsellor   
ställföreträdande föreståndare  deputy director   
ställföreträdande kanslichef  deputy head of faculty office   
ställföreträdande prefekt deputy head of department   
ställföreträdande rektor  pro-vice-chancellor   
systemadministratör systems administrator   
systemadministratör it IT systems administrator   
systemadministratör Ladok  systems administrator, Ladok   

systemingenjör

system engineer  

systemutvecklare 

system developer   
säkerhetssamordnare  security coordinator   
säljare  sales officer   
tekniker  technician  Ersätter delvis seniortekniker, tekniker 1, tekniker 2.*
tentamensadministratör  examination administrator   
tillförordnad acting Förkortas tf. på svenska
tryckare  printer   
universitetsadjunkt  lecturer  Ersätter delvis senior universitetsadjunkt.*
universitetsdirektör  university director   
universitetsjurist  legal officer   
universitetslektor  associate professor  Ersätter delvis senior universitetslektor.*
universitetsveterinär  university veterinarian   
upphandlare procurement officer   
upphandlingschef head of procurement and purchase   
utbildningsadministratör  education administrator   
utbildningsledare faculty director of studies   
utbildningssamordnare  education coordinator   
utredare  analyst   
utvecklingsledare development manager   
vaktmästare  caretaker   
webbredaktör  web editor  Webbroll.
verksamhetsområdeschef  head of division   
verkstadstekniker  workshop technician   
vicedekan associate dean   
vicerektor  deputy vice-chancellor   
ämnesföreträdare head of academic discipline  
överbibliotekarie  library director   
överläkare senior consultant (attending) physician  

Skrivregler för versalanvändning i engelsk titulatur

Lärarbefattningsbenämningar, rektorernas benämningar, medlemmar i Universitetsledningen samt dean, deputy dean och associate dean skrivs med gemener när de används i allmän betydelse, och med inledande versaler när de syftar på en specifik person, roll eller titel. Som lärarbefattningsbenämning räknas de benämningar som anges i Anställningsordningen.

Exempel

 • Sara Karlsson, Professor of Molecular Epidemiology
 • Associate Professor Peter Andersson
 • All previous professors of physics have ...
 • The Vice-Chancellor will give a welcome address at the conference.
 • The colloquium gathers vice-chancellors from various universities.
 • She is Deputy Dean of the Faculty of Science and Technology.
 • The University Director will give a welcome address at the conference

Övriga, icke akademiska titlar och T/A-befattningsbenämningar skrivs enbart med inledande versaler när de står i direkt anslutning till ett namn och skrivs i regel efter namnet. När benämningarna används utöver det, även om de syftar på en enskild individ, skrivs de med gemener.

Exempel

 • Lisa Smith, Communications Officer at the Department of Culture and Media Studies.
 • Mattias Bergkvist, Senior Librarian at the Umeå University Library.
 • Carl Svensson is head of the International Office.
 • She is a legal officer at Umeå University.

En skrivguide för engelska webbtexter finns på Teams Webbpublicering umu.se.

 

* OBS! När en kommentar till en benämning anger att en titel delvis ersätts innebär det att visningen av titeln på umu.se, i personalkatalogen på webben och dylikt, kommer vara den förkortade. Institutionssamordnare ersätts exempelvis av samordnare. Seniortekniker ersätts av tekniker. Detta påverkar däremot inte benämningen i anställningsavtalet som förblir densamma.

Kontakt

Anna Lawrence, sammankallande i Språkrådet

Saknar du en titel i listan? Gör först en sökning på sidan, så att den inte ingår i en kommentar. Om inte, skicka sedan gärna titeln i ett mejl.

Söktips

För att lättare hitta innehåll på sidan, kan du gärna söka genom kortkommandot Ctrl+F för PC eller Cmd+F för Mac eftersom vissa titlar enbart återfinns i kommentarerna.

För att läsa listan sorterad i alfabetisk ordning utifrån de engelska titlarna, byt till engelska genom att klicka på "English site" i övre hörnet. 

Anna Lawrence
2022-10-17