Att göra en omvärldsanalys

Det finns olika tekniker för att göra omvärldsanalyser. Här nämns några.

SWOT-analys

En av de mer kända och enkla analysmetoderna är SWOT-analys som kan vara användbar om du vill ringa in era kommunikationsutmaningar. SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats (på svenska styrkor, svagheter, möjligheter och hot). Styrkor och svagheter är interna faktorer medan möjligheter och hot är externa. Ett vanligt sätt att åskådliggöra resultatet är i form av ett rutnät.

Exempel rutnät SWOT-analys

Ett sätt att genomföra en SWOT-analys kan vara i form av en workshop där deltagarna får skriva ner vad de kan komma på inom varje område på post-it-lappar som man sedan kan sätta upp, prata om, gruppera och prioritera.

Scenarioanalys

Scenarioanalys kan vara användbart vid kriskommunikation och när vill planera för olika framtidsscenarier. De olika scenarierna har olika grad av osäkerhet och kan behöva olika typer av strategier.

Läs mer om scenarioanalys hos Sveriges kommunikatörer

Trendanalys

Trendanalyser vara användbara för att få syn på långsiktiga förändringar i omvärlden. Analysera gärna en trend i taget. Vilka länder, människor och branscher omfattas? Vad talar för trenden och vad talar emot den? Hur stor osäkerhet råder kring trenden? Vilka effekter för er verksamhet ger trenden på kort och lång sikt? Hur många påverkas av den på kort och lång sikt?

Läs mer om trendanalys hos SCB:s statistikguide

Finns analyser som du kan ta del av?

Ett sätt att göra en omvärldsanalys kan vara att ta reda på om det redan finns gjorda analyser gjorda inom det område du ska kommunicera, exempelvis trendanalyser. Inom universitetet görs varje år en rapport kring studentrekryteringen. Kanske finns analyser gjorda av intresse- eller branschorganisationer? Kairos future, Ungdomsbarometern och Internetstiftelsen är exempel på organisationer som gör trendanalyser som är relevanta inom kommunikationsområdet.

Omvärldsbevakning och analys (inom Umeå universitet)
Kairos future
Internetstiftelsen
Ungdomsbarometern

länkar

Mer om omvärldsbevakning och analys vid Umeå universitet.

Anja Axelsson
2023-04-28