Arkiv

Arkivfunktionen ansvarar i stort för två olika områden. Det ena är att utifrån gällande lagstiftning utarbeta lokala föreskrifter och det andra att ta emot, vårda, förvara och tillgängliggöra arkivmaterialet.

Arkivariens övriga arbetsuppgifter

Arkivarien är myndighetens handläggare i arkivfrågor. Vidare ger arkivarien även råd och service till arkivets användare och besökare samt utbildning och information inom myndigheten. Arkivfunktionen tar även emot nedlagda institutioners arkiv.

Allt arkivmaterial förvaras i olika arkivlokaler.

Älgen (bredvid tryckeriet)
Här kommer alla handlingar från år 2014 och framåt att förvaras.

Storspoven (mitt emot fiket)
Här förvaras material mellan åren 1977 till 2013. Här finns även etikprövningsnämndens arkiv.

Bävern (i Lärarutbildningshuset)
Här förvaras främst räkenskapsmaterial och löneuträkningsmaterial som ska gallras.

Fjällräven (mitt emot vaktmästeriet i förvaltningshuset)
Här återfinns material från före år 1977.

Lavskrikan (i samverkanshuset)
Här kan man hitta nedlagda institutioners arkiv. Under rubriken Förvarade arkiv finns dokument som beskriver vilka dessa är.

Levererade arkiv
Universitetet har levererat material till Landsarkivet i Härnösand. Dessa hittar du under rubriken Förvarade arkiv.

Kontaktinformation

Eva-Lisa Holmström

Erik Thorsten

Stina Lindh

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 3

Landsarkivet i Härnösand

Chatarina Wiklund
2021-06-11