Anmälan och ansökan GMM-verksamhet

Nedan listas vad som behöver skickas in vid anmälan av eller ansökan om tillstånd för olika GMM-verksamheter.

Från och med 2012-01-01 gäller föreskriften AFS 2011:2 om "Inneslutning användning av genetiskt modifierade mikroorganismer". Arbetsmiljöverket uppmanar användarna att alltid hämta hem blanketterna från dess hemsida då en ny anmälan ska göras.

Anmälan av ny F-verksamhet

Inget officiellt krav finns på att en ritning eller skiss skall skickas in men en översiktlig beskrivning av anläggningen samt avgränsningen av anläggningen, t.ex. med husnummer, våningsplan eller rumsnummer skall bifogas.

Anmälan av enskilda användningar behöver inte skickas in men riskerna, med de användningar som finns vid anmälan av verksamheten och de som tillkommer efterhand, skall utredas. Utredningen dokumenteras genom att fylla i och spara del 2 av Blankett F som sedan skall finnas tillgänglig för berörd personal samt för att visa upp för Arbetsmiljöverket vid inspektion.

Anmälan av ny L-verksamhet

Ansökan om tillstånd för ny R-verksamhet

Vid ansökan om tillstånd för ny R-verksamhet så finns det sedan 2011 inte längre några fullständiga blanketter att fylla i men Arbetsmiljöverket har tagit fram en enklare blankett som bland annat listar vilka bilagor som behöver bifogas ansökan.

Om du behöver ansöka om tillstånd för en ny användning inom en befintlig R-verksamhet så skall du skicka in följande uppgifter:

1. Av Arbetsmiljöverkets tilldelat id-nummer för den R-verksamhet som GMM-användningen ska tillhöra

2. Personer med ansvar för GMM-användningens ledning och/eller säkerhet enligt såväl miljö- som arbetsmiljölagstiftning, om annan än ansvarig/a för R-verksamheten:
– namn, kontaktuppgifter och organisatorisk tillhörighet
– tilldelad uppgift för ledning och/eller säkerhet; uppge även befattning om det är relevant
– utbildning och kvalifikationer för uppgiften

3. Uppgifter om GMM-användningen
– egen beteckning på GMM-användningen
– den del av anläggningen som används (t.ex. rumsnummer)
– den sammanlagda största volym som kommer att hanteras vid ett och samma tillfälle och den största volym som kommer att odlas
– hanterings- och skyddsinstruktioner för användningen
– om skillnader finns jämfört med R-verksamheten, anges:
i. hantering av avfall i användningen
ii. förändringar i beredskapsplanen samt försäkran att berörda myndigheter har underrättats

4. Samtliga skyddsåtgärder som tillämpas enligt tillämplig tabell i bilaga 2 i AFS 2011:2

5. Beskrivning av GMM-användningen inklusive syftet med användningen och förväntade resultat

6. Uppgifter om det biologiska materialet samt dokumentation över utredningen och bedömningen enligt 3 § i AFS 2011:2
– den GMM/mottagarorganism som används:
i. identitet
ii. egenskaper före och efter genetisk modifiering
– den vektor/motsvarande som används:
i. identitet
ii. egenskaper som är relevanta för utredningen och bedömningen enligt 3 § i AFS 2011:2
– insatt genetiskt material:
i. givarorganism/ursprung
ii. avsedd funktion/avsedda funktioner
– kopia av dokumentationen över den utredning och bedömning som har genomförts enligt 3 § i AFS 2011:2.

Om du behöver hjälp med ansökan om tillstånd för en ny R-verksamhet eller för en ny användning inom en befintlig R-verksamhet, kontakta Katarina Eskils vid Arbetsmiljöverket eller Biosäkerhetsexpert Mikael Wikström vid Umeå universitet.

Uppdateringar

Blankett U - Uppdatering av verksamhet (hämtas här).

Uppdatering av lämnade uppgifter som inte längre är riktiga eller har blivit inaktuella ska ske årligen under januari månad. Det är t.ex. viktigt att meddela om förändringar skett i fråga om vilka lokaler som används för och inom verksamheten. För en L-verksamhet måste man meddela om en enskild användning sker i andra lokaler än de som man tidigare angivit, dvs. i praktiken innebär det att om forskargrupper som jobbar med GMM har flyttat inom en institution måste oftast en uppdatering ske. Vilka ändrade uppgifter som det räcker med att skicka in en uppdatering av och vilka ändringar som kräver att man skickar in en ny anmälan/ansökan hittas i AFS 2011:2 (Bilaga 3 för F-verksamhet, Bilaga 4 för L-verksamhet och Bilaga 5 för R-verksamhet).

Kontaktinformation

Jan Olsson
Biosäkerhetsexpert
090-785 08 43
jan.l.olsson@umu.se

Frida Fjellström
2023-11-23