Gravida och ammande

Arbetsmiljön för gravida och ammande arbetstagare ska särskilt undersökas, och risken för skadlig inverkan på graviditet eller amning eller för annan ohälsa ska bedömas. Om resultatet visar att det finns risker ska åtgärder genast vidtas för att undanröja dessa.

Om riskerna inte är möjliga att undanröja ska åtgärder som är rimliga eller praktiskt möjliga vidtas av arbetsgivaren för att ge kvinnan andra arbetsuppgifter.

En gravid eller ammande kvinna får inte sysselsättas i arbete som betraktas riskabelt. Till exempel får hon inte i sitt arbete riskera att exponeras för rubella eller toxoplasma om hon saknar fullgott immunitetsskydd mot dessa smittämnen. Överträdelse av regeln är förenat med en sanktionsavgift om 400 000 kronor för organisationer med fler än 500 anställda.

Personal som arbetar med joniserande strålning har en skyldighet att tidigt anmäla graviditet eller amning. Arbetsgivaren är skyldig att informera personalen om detta. Vid graviditet har den anställde rätt att kräva att arbetsgivaren ska erbjuda arbetsuppgifter som inte involverar joniserande strålning. Vid amning är arbetsgivaren skyldig att planera arbetsuppgifter så att arbetstagaren inte riskerar att få ett intag eller kontamineras med radioaktiva ämnen som medför att barnet exponeras för joniserande strålning.

En gravid, eller ammande, får heller inte exponeras för blyföreningar, det finns även restriktioner vid arbete med organiska lösningsmedel, cytostatika med mera.

Kontaktinformation

Richard Olsson
Fastighetschef
090-786 67 28
richard.olsson@umu.se

Frida Fjellström
2021-09-30