Hur ta hand om kemikalierester?

Nästan alla kemikalier som universitetet och Region Västerbotten använder ska tas om hand som kemiskt avfall. Väldigt få kemikalierester får hällas i avlopp. På denna sida finns information om hur ett antal kemiska produkter ska omhändertas.

Nästan alla kemikalier som universitetet använder ska tas om hand som kemiskt avfall. Detta regleras i EU:s ramdirektiv för avfall (2008/98/EG) (bilaga 3) och av Va-verkens Allmänna bestämmelserna för brukande av den allmänna vatten- och avlopps-anläggningen (ABVA). Därtill finns en rekommendation från Vakin om utsläppen av CMR-ämnen bör vara noll) Den som omhändertar spillvatten och avlopp kan kräva att anslutna verksamheter inventerar sin kemikalieanvändning och byter ut vissa kemikalier (exempel på dessa, se begränsnings-listan på www.kemi.se).

Nedan listas exempel på kemiska produkter som används frekvent med en hänvisning till hur de ska tas omhand. I de fall det är tillåtet att hälla kemikalierester i avlopp handlar det om små mängder, större mängder ska alltid tas om hand som farligt avfall. Observera att spädning av ett kemiskt avfall inte är tillåtet och att miljöfarliga organiska ämnen inte hällas i avlopp alls.

Om en avfallslösning har två faser ska dessa separeras och den organiska fasen tas om hand som kemiskt farligt avfall och vattenlösningen kan hällas i vasken under förutsättning att den inte innehåller ämnen som ska tas om hand som kemiskt farligt avfall. Tänk även på att vatttenlösningen måste pH-justeras innan den kan hällas i vasken (se nedan).

Observera att verksamheter i NUS lokaler ska hantera avfall enligt rutiner och instruktioner i Region Västerbottens miljöledningssystem.

Namn 

Omhändertas som kemiskt farligt avfall

Får hällas i avlopp

Sorteras som

Aceton  X (≥ 5,0 %)    Lösningsmedel grp 2
Acetonitril    Acetonitril
       
Ammoniak    Småkemikalie
Akrylamid  X (≥0,1 %)   Småkemikalie
Alsolsprit    X  
Citronsyra  X (≥ 20%)   Småkemikalie
DAB-lösningar* (fr patologi mm) X   Småkemikalie
Diklormetan X (≥ 1,0 %)    Lösningsmedel grp 3
Dimetyl-formamid*   X   Småkemikalie
Etanol X (≥ 5,0 %)    Lösningsmedel grp 2 
Eter**    Annan instruktion
Etidiumbromid  X (≥ 0,1 %)    Småkemikalie
Etylenglykol**  X (≥ 25,0 %)   Vattenhaltigt avfall
 Fenol X (≥ 1 %) Småkemikalie      
Formaldehyd*   X   Formaldehyd
Formamid*   X   Småkemikalie
Fosfatbuffert (inkl. PBS)   X  
Giemsalösningar   X   Metanol
Hexan X  X    Lösningsmedel grp 2
Histolab Clear X    Lösningsmedel grp 2
Isofluran X   Småkemikalie
Isopropanol, 2-propanol  X   Lösningsmedel grp 2
       
Jodopax  X   Småkemikalie
Kalium-permanganat-lösning X   Småkemikalie
Klorhexidinlösning X   Småkemikalie
Klorhexidinsprit X   Småkemikalie
Klorin X   Småkemikalie
Kloroform* X   Småkemikalie
Koboltklorid X   Småkemikalie
Kongoröttlösning X   Småkemikalie
Kristallviolett-lösning X   Småkemikalie
Kromtrioxid/ kromsyra X   Småkemikalie
Läkemedel X   Annan instruktion
May-Grunewaldlösning X   Metanol
Metanol i burkar och dunk X   Metanol
Metylenblått lösning X (≥25 %)   Småkemikalie
Natriumhydroxid X (≥1 %)   Småkemikalie
Natriumhypoklorit X   Småkemikalie
Koksaltlösning (NaCl)   X  
Paraffinolja X   Spillolja
pH i lösning pH < 6,5 och > 10 pH måste vara
6,5 - 10 för att en lösning överhuvud-taget ska fås hällas i avloppet, övriga krav på avfallet ska också uppfyllas

Beror på innehåll, ofta Småkemikalie eller Vattenhaltigt avfall

 

 

Saltsyra  X (≥ 1,0 %)   Småkemikalie
Salpetersyra X   Småkemikalie
Silverlösningar X   Småkemikalie
Svavelsyra X (≥ 1,0 %)   Småkemikalie
TBE buffert 10x * X   Småkemikalie
Temperatur på lösning   Ett avfall som hälls i avlopp ska hålla en högsta temperatur om 50°C, rekommendationen är högst 45°C  
Tissue Clear   X   Spillolja
Toluen X   Lösningsmedel grp 2
Uretan* X   Småkemikalie
Virkon, koncentrat-lösning, tablett X   Småkemikalie
Virkonlösning 1%   X  
Väteperoxid-lösning X (≥ 5,0 %)   Småkemikalie
Xylen X   Lösningsmedel grp 2
Ättiksyra X (≥ 5,0 %)   Småkemikalie

kontaktinformation

Lisa Redin
Miljösamordnare
090-786 68 10
lisa.redin@umu.se

Relaterad information

Lämna in farliga kemikalier utan kostnad

Universitetets verksamheter kan kostnadsfritt lämna in farliga kemikalier under perioden 21 oktober - 11 november 2022: Lämna in farliga kemikalier utan kostnad.

 

Foto:

Frida Fjellström
2022-09-22