Riskbedömning

Risken beror av sannolikhet (för att något ska hända) och konsekvensen (av ämnens och produkters inneboende farlighet och mängd). Vid en riskbedömning ska risken med det arbetsmoment som ska utföras, bedömas, och värderas varefter åtgärder ska vidtas för att minska eller eliminera risken.

Innan en laborativ verksamhet påbörjas eller förändras ska den riskbedömas. Det gäller framförallt arbete där farliga kemiska produkter, biologiska smittämnen, GMM, strålkällor och brandfarliga varor hanteras men också då maskiner, apparater eller verktyg (t.ex. sprutor) används.

Riskbedömningen ska dokumenteras och förebyggande skyddsåtgärder ska vidtas. En verksamhetsledare har i uppgift att informera medarbetarna om riskbedömningens utfall. För arbetstagare är det en trygghet att själv genomföra riskbedömningar innan nya eller förändrade arbetsmoment.

Vid en riskbedömning bör hela arbetsmoment/laborationer riskbedömas, inte bara hanteringen av ett enskilt ämne. Farlighet, hygieniskt gränsvärde och gällande särskilda regler måste framgå. Riskbedömningen ska även omfatta i vilka mängder/koncentrationer ämnet förekommer och hur ämnet används (laborativa moment). Om CMR-ämnen hanteras (cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen) ska alltid en utredning om att substituera ämnet inkluderas i riskbedömningen.

Hygieniska gränsvärden finns för ca 450 föreningar och dessas nivå i inandningsluften måste vara godtagbar utifrån de värden som anges i AFS:en om hygieniska gränsvärden.

Det finns också krav på periodiska mätningar av arbetsplatsluftens kvalitet om det finns risk för att andningszonen innehåller bly eller oorganiska blyföreningar, etylenoxid, kadmium eller oorganiska kadmiumföreningar, eller styren, vinyltoluen eller andra reaktiva monomerer som bildas vid esterplastframställning (undantag om arbete < 2 mån/år eller om försumbar mängd).

Risker kan begränsas genom att:

  • välja mindre farliga kemikalier, gaser, biologiska agens, strålkällor, som minimerar riskerna vid hantering,
  • anpassa arbetsmetoder, lokaler, arbetsutrustning, plats, tidpunkt (t.ex. genom att utföra arbetet i ett slutet system, använda processventilation, förlägga arbetet till tid/plats då endast berörd personal är på plats, eller att använda personlig skyddsutrustning), eller
  • minimera/begränsa mängden av varje ämne/produkt etc.
Frida Fjellström
2021-09-30